Saltar ao contido

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

Wikiproxecto 1000 artigos de calidade para alumnado de 12 a 16 anos/Lista alfabética

Número Artigo Tamaño (09/2018) Wikidata
1 Número 49.254 Q11563
2 Álxebra 37.587 Q3968
3 Número racional 1.746 Q1244890
4 Número irracional 2.814 Q607728
5 Número real 3.044 Q12916
6 Operación (matemáticas) 1.833 Q3884033
7 Recta numérica 3.915 Q35689
8 Notación científica 11.769 Q219142
9 Potenciación 6.379 d:
10 Raíz (matemáticas) 6.000 d:
11 Razón (matemáticas) d:
12 Xerarquía das operacións d:
13 Logaritmo 38.744 Q11197
14 Polinomio d:
15 Factorización d:
16 Regra de Ruffini 8.201 Q2704282
17 Fracción (matemáticas) d:
18 Distributividade d:
19 Conmutatividade d:
20 Asociatividade (álxebra) d:
21 Fracción irredutible 7.102 Q263865
22 Sistema de ecuacións lineais d:
23 Ecuación de segundo grao d:
24 Sucesión (matemáticas) d:
25 Progresión xeométrica d:
26 Progresión aritmética d:
27 Inecuación d:
28 Resolución de ecuacións d:
29 Porcentaxe d:
30 Xeometría 38.604 Q8087
31 Lonxitude d:
32 Área 10.606 Q11500
33 Volume (magnitude) d:
34 Teorema de Tales d:
35 Teorema de Tales d:
36 Teorema de Pitágoras d:
37 Circunferencia d:
38 Círculo d:
39 Número pi d:
40 Poliedro d:
41 Polígono d:
42 Triángulo d:
43 Cuadrilátero d:
44 Hexágono d:
45 Simetría d:
46 Semellanza (xeometría) d:
47 Translación (movemento) d:
48 Rotación d:
49 Escala (xeometría) d:
50 Sistema sexaxesimal d:
51 Radián d:
52 Esfera d:
53 Coordenadas xeográficas d:
54 Lonxitude (cartografía) d:
55 Latitude d:
56 Cono d:
57 Pirámide (xeometría) d:
58 Seno d:
59 Coseno d:
60 Tanxente d:
61 Ángulo recto d:
62 Triángulo rectángulo d:
63 Plano (xeometría) d:
64 Sistema de referencia d:
65 Sistema de coordenadas cartesianas d:
66 Vector d:
67 Recta d:
68 Paralelismo (xeometría) d:
69 Perpendicularidade d:
70 Calculadora científica d:
71 Función d:
72 Gráfica dunha función d:
73 Diagrama de puntos e liñas d:
74 Pendente (matemáticas) d:
75 Función lineal d:
76 Ecuación linear d:
77 Función cuadrática d:
78 Función exponencial d:
79 Estatística d:
80 Probabilidade d:
81 Poboación estatística d:
82 Mostra d:
83 Gráfica d:
84 Histograma d:
85 Diagrama de barras d:
86 Folla de cálculo d:
87 Medidas de dispersión d:
88 Media aritmética d:
89 Promedio d:
90 Mediana (cálculo) d:
91 Moda (estatística) d:
92 Diagrama de dispersión d:
93 Correlación d:
94 Combinatoria d:
95 Permutación d:
96 Definición clásica de probabilidade d:
97 Diagrama en árbore d:
98 Táboa de continxencia d:
99 Evolución d:
100 Herdanza xenética d:
101 Carácter biolóxico d:
102 Célula d:
103 Ciclo celular d:
104 Mitose d:
105 Meiose d:
106 Bacterias d:
107 Prokaryota d:
108 Eukaryota d:
109 Organismo pluricelular d:
110 Animais d:
111 Planta d:
112 Fungo (bioloxía) d:
113 Lique d:
114 Nutrición autótrofa d:
115 Nutrición heterótrofa d:
116 Invertebrado d:
117 Poríferos d:
118 Radiados d:
119 Anélidos d:
120 Moluscos d:
121 Equinodermos d:
122 Artrópodos d:
123 Vertebrados d:
124 Peixes d:
125 Anfibios d:
126 Réptiles d:
127 Aves d:
128 Mamíferos d:
129 Musgo d:
130 Fento d:
131 Anxiospermas d:
132 Ximnospermas d:
133 Ácido desoxirribonucleico d:
134 Ácido ribonucleico d:
135 Xenética molecular d:
136 Ácido nucleico d:
137 Replicación do ADN d:
138 Xene d:
139 Cromosoma d:
140 Código xenético d:
141 Mutación d:
142 Herdanza mendeliana d:
143 Xenoma humano d:
144 Doenza xenética d:
145 Enxeñaría xenética d:
146 Alimentos transxénicos d:
147 Clonación d:
148 Biotecnoloxía d:
149 Bioética d:
150 Abioxénese d:
151 Charles Darwin d:
152 Darwinismo d:
153 Lamarckismo d:
154 Selección natural d:
155 Fixismo d:
156 Creacionismo (pseudociencia) d:
157 Evolución humana d:
158 Homínido d:
159 Ser humano d:
160 Aparato circulatorio d:
161 Aparello dixestivo d:
162 Aparello respiratorio d:
163 Sistema urinario d:
164 Sistema nervioso d:
165 Aparello locomotor d:
166 Sistema reprodutor 39.894 Q7895
167 Sistema endócrino d:
168 Corazón d:
169 Cerebro d:
170 Pulmón d:
171 Ril d:
172 Sangue d:
173 Sexualidade humana d:
174 Parto d:
175 Menstruación 34.401 Q12171
176 Fecundación d:
177 Embarazo d:
178 Terra d:
179 Historia da Terra d:
180 Xeoloxía histórica d:
181 Historia da xeoloxía d:
182 Idade da Terra d:
183 Movementos da Terra d:
184 Estacións do ano d:
185 Eclipse d:
186 Fases da lúa d:
187 Marea d:
188 Hidrosfera d:
189 Auga doce d:
190 Recursos hídricos d:
191 Uniformismo d:
192 Eón xeolóxico d:
193 Era xeolóxica d:
194 Período xeolóxico d:
195 Fósil d:
196 Evento da grande oxidación d:
197 Glaciación d:
198 Trilobite d:
199 Amonitas d:
200 Nautiloidea d:
201 Dinosauro d:
202 Topografía d:
203 Perfil topográfico d:
204 Mapa xeolóxico d:
205 Estrato (xeoloxía) d:
206 Sedimento d:
207 Tectónica de placas d:
208 Bordo converxente d:
209 Bordo diverxente d:
210 Bordo transformante d:
211 Deriva continental d:
212 Codia oceánica d:
213 Estrutura interna da Terra d:
214 Litosfera d:
215 Astenosfera d:
216 Mesosfera d:
217 Codia terrestre d:
218 Manto d:
219 Núcleo (xeoloxía) 5.391 Q742129
220 Volcán d:
221 Terremoto d:
222 Lava d:
223 Carso d:
224 Glaciar d:
225 Erosión d:
226 Acción xeolóxica do ser humano d:
227 Cinto de lume do Pacífico d:
228 Falla de San Andrés d:
229 Gran Val do Rift d:
230 Foxa das Marianas d:
231 Dorsal oceánica d:
232 Panxea d:
233 Oroxénese d:
234 Oroxénese caledoniana d:
235 Oroxénese herciniana d:
236 Oroxénese alpina d:
237 Rocha d:
238 Litoxénese d:
239 Rocha magmática d:
240 Rocha metamórfica d:
241 Rocha sedimentaria d:
242 Mineral d:
243 Cristal d:
244 Hábito cristalino d:
245 Silicato d:
246 Ecosistema d:
247 Biótopo d:
248 Biocenose d:
249 Biodiversidade d:
250 Cadea trófica d:
251 Hábitat d:
252 Nicho ecolóxico d:
253 Factor limitante d:
254 Adaptación biolóxica d:
255 Funcionamento dos ecosistemas d:
256 Competencia (bioloxía) d:
257 Comensalismo d:
258 Parasitismo d:
259 Mimetismo d:
260 Mutualismo d:
261 Simbiose d:
262 Solo d:
263 Ciclo bioxeoquímico d:
264 Fluxo de enerxía dun ecosistema d:
265 Ciclo dos alimentos d:
266 Impacto humano sobre o medio ambiente d:
267 Desenvolvemento sustentábel d:
268 Contaminación d:
269 Recurso natural d:
270 Consumo e recursos enerxéticos a nivel mundial d:
271 Combustible fósil d:
272 Biomasa (enerxía) d:
273 Deforestación d:
274 Desertización d:
275 Sobreexplotación d:
276 Incendio forestal d:
277 Lixo d:
278 Xestión de residuos d:
279 Estación depuradora de augas residuais d:
280 Compost d:
281 Minimización de residuos d:
282 Lixo electrónico d:
283 Rede Natura 2000 d:
284 Zona de especial protección para as aves d:
285 Zona especial de conservación d:
286 Xeoloxía de Galicia d:
287 Reserva da biosfera As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo d:
288 Fragas do Eume d:
289 Acantilados de Loiba d:
290 Baixa Limia - Serra do Xurés d:
291 Serra da Enciña da Lastra d:
292 Ría de Arousa d:
293 Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños d:
294 Baltasar Merino d:
295 Víctor López Seoane d:
296 María Martinón Torres d:
297 Cinemática d:
298 Magnitude física d:
299 Masa d:
300 Lonxitude d:
301 Tempo d:
302 Temperatura d:
303 Candela d:
304 Velocidade d:
305 Densidade d:
306 Principio de Arquímedes d:
307 Historia da mecánica clásica d:
308 Movemento d:
309 Sistema inercial d:
310 Movemento rectilíneo d:
311 Tiro parabólico d:
312 Aceleración d:
313 Galileo Galilei d:
314 Caída libre d:
315 Movemento circular d:
316 Velocidade angular d:
317 Dinámica d:
318 Forza d:
319 Interaccións fundamentais d:
320 Interacción electromagnética 31.256 Q849919
321 Interacción nuclear débil d:
322 Interacción nuclear forte d:
323 Gravidade d:
324 Fricción d:
325 Forza normal d:
326 Forza centrípeta d:
327 Forza centrífuga d:
328 Leis de Newton d:
329 Presión d:
330 Fluído d:
331 Presión atmosférica d:
332 Atmosfera terrestre d:
333 Astronomía d:
334 Historia da astronomía d:
335 Xeocentrismo d:
336 Heliocentrismo d:
337 Nicolao Copérnico d:
338 Telescopio d:
339 Telescopio refractor d:
340 Lei de gravitación universal d:
341 Peso d:
342 Cosmoloxía d:
343 Satélite artificial d:
344 Enerxía d:
345 Joule d:
346 Joule por mol d:
347 Traballo (física) d:
348 Onda (física) d:
349 Enerxía cinética d:
350 Enerxía potencial d:
351 Potencia d:
352 Calor d:
353 Termodinámica d:
354 Lei cero da termodinámica d:
355 Primeira Lei da Termodinámica d:
356 Segunda Lei da Termodinámica d:
357 Terceira Lei da Termodinámica d:
358 Entropía d:
359 Cero absoluto d:
360 Transformación da enerxía d:
361 Son d:
362 Electromagnetismo d:
363 Radiación electromagnética d:
364 Luz d:
365 Velocidade da luz d:
366 Alquimia d:
367 Química d:
368 Sólido d:
369 Líquido d:
370 Gas d:
371 Teoría cinética dos gases d:
372 átomo 38.755 Q9121
373 Protón d:
374 Neutrón d:
375 Electrón d:
376 Enlace químico d:
377 Teoría atómica d:
378 Modelo atómico de Dalton d:
379 Modelo atómico de Thomson d:
380 Modelo atómico de Rutherford d:
381 Modelo atómico de Bohr d:
382 Orbital atómico d:
383 Táboa atómica d:
384 Configuración electrónica d:
385 Substancia química d:
386 Enlace iónico d:
387 Enlace covalente d:
388 Enlace metálico d:
389 Masa molecular d:
390 Molécula d:
391 Composto inorgánico d:
392 Nomenclatura dos compostos inorgánicos d:
393 Nomenclatura química d:
394 Carbono d:
395 Hidróxeno d:
396 Osíxeno 111.947 Q629
397 Cadea de carbono d:
398 Hidrocarburo d:
399 Derivado do petróleo d:
400 Grupo funcional d:
401 Alcohol d:
402 Éter d:
403 Aldehido d:
404 Cetona d:
405 Éster d:
406 Grupo amino d:
407 Amida d:
408 Sulfuro d:
409 Fosfato d:
410 Macromolécula d:
411 Proteína d:
412 Carbohidrato d:
413 Lípido d:
414 Reacción química d:
415 Mol d:
416 Lei de Lavoisier d:
417 Combustión d:
418 Estequiometría d:
419 Velocidade de reacción d:
420 Ácido 39.653 Q11158
421 Base (química) d:
422 pH d:
423 Termoquímica d:
424 Reacción endotérmica d:
425 Reacción exotérmica d:
426 Historia da química d:
427 Industria química d:
428 Fármaco 117.142 Q12140
429 Fertilizante d:
430 Plástico d:
431 Aditivo d:
432 Contaminación do medio hídrico d:
433 Contaminación atmosférica d:
434 Contaminación do solo d:
435 Contaminante alimentario d:
436 Fermentación d:
437 Electricidade d:
438 Carga eléctrica d:
439 Intensidade de corrente eléctrica d:
440 Potencia eléctrica d:
441 Lei de Ohm d:
442 Eficiencia enerxética d:
443 Estrutura enerxética de Galicia d:
444 Fenosa d:
445 Parque Tecnolóxico de Galicia d:
446 Galiciencia d:
447 Volframio d:
448 Monarquía absoluta d:
449 Antigo Réxime en Francia d:
450 Imperio Español d:
451 Reformismo Borbón d:
452 Decretos de Nueva Planta d:
453 Foralismo d:
454 Arte europea do século XVII d:
455 Arte europea do século XVIII d:
456 Revolución científica d:
457 Ilustración d:
458 Renacemento en Galicia d:
459 Revolución Americana d:
460 Revolución Francesa d:
461 Declaración de Independencia dos Estados Unidos de América d:
462 Influencias da Revolución francesa d:
463 As guerras napoleónicas en Galicia d:
464 Guerras napoleónicas d:
465 Revolución liberal d:
466 Guerras de independencia hispanoamericanas d:
467 Revolucións de 1848 4.951 Q3588
468 Nacionalismo d:
469 Unificación de Italia d:
470 Guerra da Independencia española d:
471 Cortes de Cádiz d:
472 Trienio liberal d:
473 Década Ominosa d:
474 Reinado de Isabel II de España d:
475 Sexenio Democrático d:
476 Amadeo I, rei de España d:
477 Primeira República Española d:
478 Restauración borbónica en España d:
479 Longo século XIX en Francia d:
480 Primeiro Imperio Francés d:
481 Restauración Francesa d:
482 Monarquía de Xullo d:
483 Segunda República Francesa d:
484 Segundo Imperio Francés d:
485 Terceira República Francesa d:
486 Comuna de París d:
487 Guerras carlistas d:
488 Primeira guerra carlista d:
489 Terceira guerra carlista d:
490 Nacionalismo galego d:
491 Rexionalismo galego d:
492 Vicente Risco d:
493 Revolución Industrial d:
494 Industrialización en Galicia d:
495 Desamortización d:
496 Movemento obreiro d:
497 Socialismo d:
498 Comunismo d:
499 Anarquismo d:
500 Loita de clases d:
501 Imperialismo d:
502 Imperios coloniais d:
503 Imperio Británico d:
504 Imperio Alemán d:
505 Imperio colonial belga d:
506 Imperio Italiano d:
507 Imperio Ruso d:
508 Imperio Portugués d:
509 Imperio neerlandés d:
510 Imperio do Xapón d:
511 Belle Époque d:
512 Primeira guerra mundial d:
513 A primeira guerra mundial en Galicia d:
514 Revolucións de 1917-1923 d:
515 Revolución Rusa de 1917 d:
516 Totalitarismo d:
517 Fascismo d:
518 Marcha sobre Roma d:
519 Camisas negras d:
520 Crac do 29 d:
521 Nazismo d:
522 Alemaña nazi d:
523 Ascenso ó poder de Adolf Hitler d:
524 Ditadura de Primo de Rivera d:
525 Segunda República Española d:
526 A segunda República en Galicia d:
527 Guerra civil española d:
528 A Guerra civil española en Galicia d:
529 Estatuto de autonomía de Galicia de 1936 d:
530 Segunda guerra mundial d:
531 Fronte Occidental (segunda guerra mundial) d:
532 Segunda guerra mundial en Galicia d:
533 Consecuencias da segunda guerra mundial d:
534 Consecuencias do nazismo d:
535 Cuarta República Francesa d:
536 Quinta República Francesa d:
537 Ditadura de Francisco Franco d:
538 Franquismo en Galicia d:
539 Guerra fría d:
540 Unión Soviética d:
541 Revolución Cubana d:
542 Guerra de Vietnam d:
543 Guerra de Indochina d:
544 Guerra de Independencia de Alxeria d:
545 Maio do 68 d:
546 Crise do petróleo de 1973 d:
547 Oposición ó franquismo d:
548 Euskadi Ta Askatasuna d:
549 Transición española d:
550 Constitución española de 1978 d:
551 Disolución da Unión Soviética d:
552 Muro de Berlín d:
553 Estatuto de autonomía de Galicia de 1981 d:
554 Organización territorial de España d:
555 Xunta de Galicia d:
556 Parlamento galego d:
557 Deputación da Coruña‎ d:
558 Deputación de Lugo d:
559 Deputación de Ourense d:
560 Deputación de Pontevedra d:
561 Federación Galega de Municipios e Provincias d:
562 GAL d:
563 Batallón Vasco Español d:
564 Colonialismo europeo d:
565 Racismo d:
566 Limpeza étnica d:
567 Apartheid d:
568 Xenocidio de Ruanda d:
569 Conflito de Darfur d:
570 Racismo en Europa d:
571 Guerra d:
572 Guerra económica d:
573 Guerra de desgaste d:
574 Guerras relacionadas coa auga d:
575 Guerras do petróleo d:
576 Guerras de relixión d:
577 Fundamentalismo d:
578 Fanatismo relixioso d:
579 Casus belli d:
580 Islamismo d:
581 Xihadismo d:
582 Al Qaida d:
583 Estado Islámico d:
584 Guerras iugoslavas d:
585 Conflito de Irlanda do Norte d:
586 Guerra civil de Xeorxia d:
587 Guerra de Kosovo d:
588 Segunda Guerra de Chechenia d:
589 Guerra no Donbáss d:
590 Conflito israelí-palestino d:
591 Crise dos refuxiados d:
592 Crise humanitaria d:
593 Crise migratoria en Europa d:
594 Conflito d:
595 Tolerancia d:
596 Conflito social d:
597 Conflito de culturas d:
598 Primavera árabe d:
599 Solución de conflitos d:
600 Invasión d:
601 Terrorismo d:
602 Negociación d:
603 Arbitraxe (dereito) d:
604 Conformidade (política) d:
605 Resistencia non violenta d:
606 Cultura da paz d:
607 Democracia d:
608 Separación de poderes d:
609 Imperio da lei d:
610 Declaración Universal dos Dereitos Humanos d:
611 Convención Europea de Dereitos Humanos d:
612 Dereito a vivir d:
613 Igualdade ante a lei d:
614 Paz d:
615 Globalización d:
616 Países en vías de desenvolvemento d:
617 Terceiro Mundo d:
618 País recentemente industrializado d:
619 Desenvolvemento sustentábel d:
620 Movemento antiglobalización d:
621 Acumulación do capital d:
622 Deslocalización d:
623 Multinacional d:
624 Capitalismo d:
625 Neoliberalismo d:
626 Produto interior bruto d:
627 Desenvolvemento humano d:
628 Pobreza d:
629 Débeda externa d:
630 Índice de Desenvolvemento Humano d:
631 Soberanía alimentaria d:
632 Migración humana d:
633 Cooperativa d:
634 Movemento cooperativo d:
635 Colaboración para o desenvolvemento d:
636 Internacionalismo (política) d:
637 Enerxía renovable d:
638 Efecto invernadoiro d:
639 Quecemento global d:
640 Pico do petróleo d:
641 Politización da ciencia d:
642 Protocolo de Kyoto d:
643 Acordo de París d:
644 Século XX d:
645 Lista dos cambios de fronteira provocados desde a primeira guerra mundial d:
646 Novo Imperialismo d:
647 Descolonización de África d:
648 Descolonización de América d:
649 Descolonización de Asia d:
650 Estados postsoviéticos d:
651 Neocolonialismo d:
652 Imperialismo americano d:
653 Guerra de Iraq d:
654 Guerra de Afganistán (2001-2014) d:
655 Guerra contra o terrorismo d:
656 Unión Europea d:
657 Política da Unión Europea d:
658 Pactos da Unión Europea d:
659 Consello de Europa d:
660 Rusia d:
661 Xapón d:
662 BRICS d:
663 Mercosur d:
664 Organización Mundial do Comercio d:
665 TTIP d:
666 República Popular da China d:
667 Revolución tecnolóxica d:
668 Territorio histórico d:
669 Galicia d:
670 Organización territorial de Galicia d:
671 Política de Galicia d:
672 Cultura de Galicia d:
673 Organización das Nacións Unidas d:
674 Asemblea Xeral das Nacións Unidas d:
675 Consello de Seguridade das Nacións Unidas d:
676 Dereito de veto do Consello de Seguridade das Nacións Unidas d:
677 UNICEF d:
678 Grupo Intergobernamental de Expertos sobre o Cambio Climático d:
679 Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio d:
680 Tribunal Internacional de Xustiza d:
681 Organización dos Estados Americanos d:
682 Liga Árabe d:
683 Banco Mundial d:
684 Unión Africana d:
685 Fondo Monetario Internacional d:
686 Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico d:
687 G8 d:
688 G20 d:
689 ALBA d:
690 Organización non gobernamental d:
691 Greenpeace d:
692 Movemento Internacional da Cruz Vermella e da Media Lúa Vermella d:
693 Médicos Sen Fronteiras 5.335 Q49330
694 SOS racismo d:
695 Multiculturalismo d:
696 Arte contemporánea en Galicia d:
697 Ciencia en Galicia d:
698 Arte contemporánea d:
699 Arte pop d:
700 Arte abstracta d:
701 Arte cinética d:
702 Art Brut d:
703 Street Art d:
704 Arte electrónica d:
705 Arte conceptual d:
706 VJ d:
707 Happening d:
708 Performance d:
709 Medio de comunicación de masas d:
710 Periódico d:
711 Revista d:
712 Filme d:
713 Radio (medio de comunicación) d:
714 Televisión d:
715 Internet d:
716 Web 2.0 d:
717 Mensaxería instantánea d:
718 Revolución dixital d:
719 Servizo de rede social d:
720 Revolución da información d:
721 Universo d:
722 Big Bang d:
723 Galaxia d:
724 Estrela (astronomía) d:
725 Planeta d:
726 Burato negro d:
727 Materia escura d:
728 Enerxía escura d:
729 Evolución estelar d:
730 Supernova d:
731 Sistema Solar d:
732 Mercurio (planeta) d:
733 Venus d:
734 Marte d:
735 Xúpiter d:
736 Saturno d:
737 Urano d:
738 Neptuno d:
739 Planeta anano d:
740 Satélite natural d:
741 Radiotelescopio d:
742 Saúde d:
743 Hixiene d:
744 Alimentación d:
745 Exercicio físico d:
746 Doenza d:
747 Doenza infecciosa d:
748 Doenza autoinmune d:
749 Droga d:
750 Drogadicción d:
751 Historia da medicina d:
752 Vacina d:
753 Cirurxía d:
754 Medicina intensiva d:
755 Traballo social d:
756 Pila de combustible d:
757 Fame (sociedade) d:
758 Catástrofe natural d:
759 Pegada ecolóxica d:
760 Decrecemento d:
761 Problemas medioambientais de Galicia d:
762 Metal d:
763 Corrosión d:
764 Papel d:
765 Aeronáutica d:
766 Nanotecnoloxía 75.914 Q11468
767 Reciclaxe d:
768 Centros de innovación de Galicia d:
769 Ciberseguridade d:
770 Netiqueta d:
771 Identidade dixital d:
772 Ciberadicción d:
773 Intranet d:
774 Sistema operativo d:
775 Wifi d:
776 Enxeñaría social (seguridade informática) d:
777 Devasa (informática) d:
778 Spam d:
779 Correo electrónico d:
780 Software d:
781 Hardware d:
782 Software libre d:
783 Hardware libre d:
784 Navegador web d:
785 Propiedade intelectual d:
786 Programación d:
787 Linguaxe de programación d:
788 Código máquina d:
789 Compilador d:
790 Aplicación informática d:
791 Aplicación móbil d:
792 Ofimática d:
793 Impresión 3D d:
794 CAD/CAM d:
795 Robot d:
796 Diagrama de fluxo d:
797 Cronograma d:
798 Chip d:
799 Arduino d:
800 Scratch (linguaxe de programación) d:
801 Multimedia d:
802 Web 2.0 d:
803 Copyright d:
804 Creative Commons d:
805 Blog d:
806 Wikipedia d:
807 Wiki d:
808 Moodle d:
809 Comunicación (linguaxe) d:
810 Linguaxe d:
811 Orixe das linguas d:
812 Familia de linguas d:
813 Lingüística d:
814 Fonoloxia d:
815 Fonética d:
816 Morfoloxía (lingüística) d:
817 Morfosintaxe d:
818 Sintaxe d:
819 Dicionario d:
820 Gramática d:
821 Oración (gramática) d:
822 Nome d:
823 Verbo d:
824 Suxeito (gramática) d:
825 Complemento do verbo d:
826 Predicado d:
827 Adverbio d:
828 Adxectivo d:
829 Lingua castelá d:
830 Lingua francesa d:
831 Lingua inglesa d:
832 Lingua de sinais d:
833 Lingua galega d:
834 Real Academia Galega d:
835 Irmandades da Fala d:
836 Gramática do galego d:
837 Normativa oficial do galego d:
838 Os verbos galegos d:
839 Perífrases verbais galegas d:
840 Colocación do pronome átono en galego d:
841 Certificado de estudos de lingua galega d:
842 Áreas lingüísticas do galego d:
843 Historia da lingua galega d:
844 Galego-portugués d:
845 Séculos Escuros d:
846 Rexurdimento d:
847 Día das Letras Galegas d:
848 O galego no franquismo d:
849 Normalización lingüística do galego d:
850 Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega d:
851 Muller d:
852 Historia das mulleres d:
853 Dereitos da muller d:
854 Xénero (ciencias sociais) d:
855 Rol de xénero d:
856 Sistema de xénero d:
857 Historia do xénero d:
858 Estudos de xénero d:
859 Mulleres na ciencia d:
860 Mulleres na informática d:
861 Mulleres na enxeñaría d:
862 Mulleres na xeoloxía d:
863 Mulleres na medicina d:
864 Mulleres na física e química d:
865 A muller no traballo d:
866 Desigualdade de xénero d:
867 Feminización da pobreza d:
868 A muller en Galicia d:
869 A muller na Grecia antiga d:
870 A muller na Roma antiga d:
871 A muller na Idade Media d:
872 Sufraxio feminino d:
873 As mulleres e a economía d:
874 Mulleres na filosofía d:
875 Mulleres na música d:
876 Mulleres na literatura d:
877 Mulleres no deporte d:
878 Mulleres na saúde d:
879 Educación feminina d:
880 Patriarcado d:
881 Sexismo d:
882 Feminismo d:
883 Os movementos feministas d:
884 O movemento feminista en Galicia d:
885 Secretaría Xeral da Igualdade d:
886 Unidade de Muller e Ciencia de Galicia d:
887 Antropoloxía feminista d:
888 Feminismo islámico d:
889 Homosexualidade d:
890 Teoría queer d:
891 Heteronormatividade d:
892 Heteropatriarcado d:
893 Transfeminismo d:
894 Transexualidade d:
895 Empoderamento das mulleres d:
896 Wages for Housework Movement d:
897 Caza de bruxas d:
898 Movemento feminista da década de 1970 d:
899 Lista de mulleres gañadoras do Premio Nobel d:
900 Mulleres na política d:
901 Teito de vidro d:
902 Sexismo d:
903 Abuso sexual d:
904 Violencia contra as mulleres d:
905 Feminicidio d:
906 Xénero e a cidade d:
907 Dereito a abortar d:
908 Matrimonio entre persoas do mesmo sexo d:
909 Movemento gai en Galicia d:
910 Xestación por substitución d:
911 Ama de casa d:
912 Literatura galega d:
913 Día das Letras Galegas d:
914 Literatura galego-portuguesa d:
915 Séculos escuros d:
916 Cantares gallegos d:
917 Xeración Nós d:
918 Sempre en Galiza d:
919 Editorial Galaxia d:
920 A esmorga d:
921 Memorias dun neno labrego d:
922 Manuel Rivas d:
923 María Victoria Moreno d:
924 Regueifa (canto) d:
925 Pastoral d:
926 Contacontos d:
927 Historia da literatura d:
928 Poesía d:
929 Prosa d:
930 Conto d:
931 Banda deseñada d:
932 Biblia d:
933 Odisea d:
934 Eneida d:
935 Metamorfoses d:
936 Apuleio d:
937 O asno de ouro d:
938 As mil e unha noites d:
939 Gustave Flaubert d:
940 Madame Bovary d:
941 William Shakespeare d:
942 Hamlet d:
943 Thomas More d:
944 Utopía (libro) d:
945 Miguel de Cervantes d:
946 Don Quixote da Mancha d:
947 Ivo Andrić d:
948 Na Drini ćuprija 39 d:Q1247865
949 Jane Austen d:
950 Orgullo e prexuízo d:
951 Honoré de Balzac d:
952 O tío Goriot d:Q240617
953 Pío Baroja d:
954 Zalacaín el aventurero d:
955 Giorgio Bassani d:
956 Il giardino dei Finzi-Contini d:
957 Emily Brontë d:
958 Cumes Torboentos d:
959 Pedro Calderón de la Barca d:
960 Raymond Carver d:
961 What We Talk About When We Talk About Love d:Q3756652
962 Anton Chekhov d:
963 Relatos (Chekhov) d:
964 Gilbert Keith Chesterton d:
965 O home que era Xoves d:
966 Wilkie Collins d:
967 The Moonstone d:
968 Joseph Conrad d:
969 Corazón da escuridade d:
970 Julio Cortázar d:
971 Rayuela d:
972 Historias de cronopios y de famas d:
973 Álvaro Cunqueiro d:
974 Xente de aquí e de acolá d:
975 Daniel Defoe d:
976 Robinson Crusoe d:
977 Charles Dickens d:
978 Hard Times d:
979 Franz Kafka d:
980 A metamorfose d:
981 Fiódor Dostoievski d:
982 Igrok d:
983 Marguerite Duras d:
984 La Douleur d:
985 Gabriel García Márquez d:
986 El coronel no tiene quien le escriba d:
987 Johann Wolfgang von Goethe d:
988 Die Wahlverwandtschaften d:
989 Graham Greene d:
990 The Human Factor d:
991 Hermann Hesse d:
992 Peter Camenzind d:
993 Der Steppenwolf d:
994 Eugène Ionesco d:
995 A cantante calva d:
996 James Joyce d:
997 Retrato do artista cando novo d:
998 Rudyard Kipling d:
999 Kim d:
1000 Agota Kristof d:
1001 Hier d:
1002 Mikhail Lermontov d:
1003 Un heroe do noso tempo d:
1004 Naguib Mahfús d:
1005 Zuqāq al-Midaq d:
1006 Katherine Mansfield d:
1007 Festa no xardín d:
1008 Molière d:
1009 Tartufo d:
1010 Montesquieu d:
1011 Lettres persanes d:
1012 Manuel Mujica Láinez d:
1013 El viaje de los siete demonios d:
1014 Jan Neruda d:
1015 Contos de Malá Strana d:
1016 Edgar Allan Poe d:
1017 Contos (Poe) d:
1018 Fernando de Rojas d:
1019 La Celestina d:
1020 Mercè Rodoreda d:
1021 Ispilu hautsia d:
1022 Juan Rulfo d:
1023 Pedro Páramo d:
1024 Antoine de Saint-Exupéry d:
1025 Pilote de guerre d:
1026 Johanna Spyri d:
1027 Heidi d:
1028 Rafael Sánchez Ferlosio d:
1029 Industrias y andanzas de Alfanhuí d:
1030 Mary Shelley d:
1031 Frankenstein ou o moderno Prometeo d:
1032 Stendhal d:
1033 La Chartreuse de Parme d:
1034 Laurence Sterne d:
1035 Unha viaxe sentimental por Francia e Italia d:
1036 Robert Louis Stevenson d:
1037 A illa do tesouro d:
1038 Jonathan Swift d:
1039 As viaxes de Gulliver d:
1040 Antonio Tabucchi d:
1041 Donna di Porto Pim d:
1042 Lev Tolstoi d:
1043 A morte de Ivan Ilich d:
1044 Mark Twain d:
1045 As aventuras de Huckleberry Finn d:
1046 Miguel de Unamuno d:
1047 Abel Sánchez d:
1048 Ramón María del Valle-Inclán d:
1049 Luces de bohemia d:
1050 Jules Verne d:
1051 Miguel Strogoff d:
1052 Federico García Lorca d:
1053 Poeta en Nueva York d:
1054 George Orwell d:
1055 1984 (novela) d:
1056 Tennessee Williams d:
1057 Un tranvía de nome desexo d:
1058 Virginia Woolf d:
1059 Cara ó faro d:
1060 J. R. R. Tolkien 106.906 Q892
1061 O Señor dos Aneis d:
1062 Émile Zola d:
1063 Le Ventre de Paris d:
1064 Howard Phillips Lovecraft d:
1065 At the Mountains of Madness d:
1066 Economía d:
1067 Macroeconomía d:
1068 Microeconomía d:
1069 Sector económico d:
1070 Sector primario d:
1071 Sector secundario d:
1072 Sector terciario d:
1073 Agricultura d:
1074 Gandaría d:
1075 Pesca d:
1076 Minaría d:
1077 Custo de oportunidade d:
1078 Economía doméstica d:
1079 Plusvalía d:
1080 Acumulación orixinaria d:
1081 Recurso de produción d:
1082 Proletariado d:
1083 Traballo produtivo e improdutivo d:
1084 Traballo reprodutivo d:
1085 Propiedade privada d:
1086 Consumo d:
1087 Nacionalización d:
1088 Privatización d:
1089 Redistribución da riqueza d:
1090 Empresa d:
1091 Empresario d:
1092 Responsabilidade social corporativa d:
1093 Proceso de produción d:
1094 Factores de produción d:
1095 Ingreso d:
1096 Gasto d:
1097 Empresa multinacional d:
1098 Monopolio d:
1099 Oligopolio d:
1100 Orzamento d:
1101 Aforro d:
1102 Débeda privada d:
1103 Diñeiro d:
1104 Banco d:
1105 Conta bancaria d:
1106 Tarxeta de crédito d:
1107 Comercio electrónico d:
1108 Débeda pública d:
1109 Déficit orzamentario d:
1110 Imposto d:
1111 Imposto directo d:
1112 Imposto indirecto d:
1113 Distribución da renda d:
1114 Medida da diferenza económica d:
1115 Imposto sobre a renda das persoas físicas (España) d:
1116 Imposto sobre o valor engadido d:
1117 Fraude fiscal d:
1118 Taxa de interese d:
1119 Inflación d:
1120 Prezo do diñeiro d:
1121 Desemprego d:
1122 Desenvolvemento económico d:
1123 Crecemento económico d:
1124 Emprego d:
1125 Comercio internacional d:
1126 Asociación Europea de Libre Comercio d:
1127 Euro d:
1128 Desenvolvemento sustentábel d:
1129 Traballador d:
1130 Traballador autónomo d:
1131 Curriculum vitae d:
1132 Relacións laborais d:
1133 Dereitos laborais d:
1134 Contrato individual de traballo d:
1135 Negociación colectiva d:
1136 Seguridade social d:
1137 Perigos laborais d:
1138 Seguridade e saúde laboral d:
1139 Folga d:
1140 Calidade de vida d:
1141 Sindicato d:
1142 Economía da empresa d:
1143 Empresa pública d:
1144 Empresa privada d:
1145 Sociedade colectiva d:
1146 Cooperativa d:
1147 Sociedade anónima d:
1148 Sociedade de responsabilidade limitada d:
1149 Socio d:
1150 Mutualismo (teoría económica) d:
1151 Intercooperación d:
1152 Capital social d:
1153 Economía social d:
1154 Emprendemento social d:
1155 Estudo de viabilidade d:
1156 Mercadotecnia d:
1157 Accionista d:
1158 Beneficio económica d:
1159 Contabilidade d:
1160 Orzamento d:
1161 Activo d:
1162 Pasivo d:
1163 Facturación d:
1164 Memoria anual d:
1165 Avaliación d:
1166 Ciencias de administración e xestión d:
1167 Grecia antiga d:
1168 Grecia clásica d:
1169 Polis d:
1170 Guerras médicas d:
1171 Guerra do Peloponeso d:
1172 Período helenístico d:
1173 Roma antiga d:
1174 Monarquía romana d:
1175 República romana d:
1176 Imperio romano d:
1177 Nacionalidade na antiga Grecia d:
1178 Meteco d:
1179 Escravitude na antiga Grecia d:
1180 Hispania d:
1181 Romanización de Hispania d:
1182 Iberos d:
1183 Celtiberos d:
1184 Tartessos d:
1185 Gallaecia d:
1186 Ártabros d:
1187 Galaicos d:
1188 Límicos d:
1189 Albións d:
1190 Romanización de Galicia d:
1191 Monte Medulio d:
1192 Linguas indoeuropeas d:
1193 Lingua grega antiga d:
1194 Lingua latina d:
1195 Escrita d:
1196 Alfabeto d:
1197 Alfabeto grego d:
1198 Alfabeto latino d:
1199 Transcrición d:
1200 Linguas románicas d:
1201 Linguas románicas ibéricas d:
1202 Cultismo d:
1203 Helenización d:
1204 Latinismo d:
1205 Influencia do latín no galego d:
1206 Influencia do grego no galego d:
1207 Dicionario científico d:
1208 Etimoloxía d:
1209 Literatura da Grecia antiga d:
1210 Literatura da Roma antiga d:
1211 Epopea d:
1212 Poesía lírica d:
1213 Teatro d:
1214 Prosa d:
1215 Arte grega d:
1216 Escultura da Grecia antiga d:
1217 Arquitectura da Grecia antiga d:
1218 Orde dórica d:
1219 Orde xónica d:
1220 Orde corintia d:
1221 Arte da Roma antiga d:
1222 Escultura da Roma antiga d:
1223 Arquitectura romana d:
1224 Urbanismo romano d:
1225 Cidade romana d:
1226 Ágora d:
1227 Foro (Roma) d:
1228 Relixión da Grecia antiga d:
1229 Mitoloxía grega d:
1230 Mitoloxía romana d:
1231 Afrodita d:
1232 Apolo d:
1233 Ares (deus) d:
1234 Atenea d:
1235 Deméter d:
1236 Dioniso d:
1237 Hades d:
1238 Hefesto d:
1239 Hermes d:
1240 Poseidón d:
1241 Zeus d:
1242 Cronos d:
1243 Diana d:
1244 Fauno d:
1245 Hércules (mitoloxía) d:
1246 Xano (deus) d:
1247 Xúpiter (deus) d:
1248 Cástor e Pólux d:
1249 Cupido d:
1250 Marte (deus) d:
1251 Mercurio (deus) d:
1252 Minerva d:
1253 Neptuno (deus) d:
1254 Plutón (deus) d:
1255 Príapo d:
1256 Proserpina d:
1257 Saturno (deus) d:
1258 Sol Invictus d:
1259 Venus (deusa) d:
1260 Vesta (deusa) d:
1261 Vulcano (deus) d:
1262 Ceres (deus) d:
1263 Xogos Olímpicos da Antigüidade d:
1264 Mitoloxía grega na arte e a literatura occidentais d:
1265 Filosofía d:
1266 Coñecemento d:
1267 Mito d:
1268 Mitoloxía d:
1269 Relixión d:
1270 Cristianismo d:
1271 Islam 61.550 Q432
1272 Hinduísmo d:
1273 Budismo d:
1274 Xudaísmo d:
1275 Animismo d:
1276 Zoroastrismo d:
1277 Gnosticismo d:
1278 Fe Bahá'í d:
1279 Paganismo d:
1280 Ateísmo d:
1281 Ciencia d:
1282 Epistemoloxía d:
1283 Método científico d:
1284 Falseamento d:
1285 Pseudociencia d:
1286 Eu d:
1287 Identidade (filosofía) d:
1288 Conciencia d:
1289 Afectividade d:
1290 Individuo d:
1291 Individualismo d:
1292 Alteridade d:
1293 Outro (filosofia) d:
1294 Intersubxectividade d:
1295 Relativismo d:
1296 Universalismo d:
1297 Orixe da sociedade d:
1298 Socialización d:
1299 Racionalidade d:
1300 Mente d:
1301 Emoción d:
1302 Verdade d:
1303 Dogmatismo d:
1304 Mentira d:
1305 Realidade d:
1306 Lugar do ser humano no Universo d:
1307 Antropocentrismo d:
1308 Cambio social d:
1309 Liberdade d:
1310 Condicionamento d:
1311 Determinismo d:
1312 Composición (arte) d:
1313 Ritmo d:
1314 Proporción (arte) d:
1315 Escala (arte) d:
1316 Matemáticas e arte d:
1317 Perspectiva (gráfica) d:
1318 Publicidade d:
1319 Artes gráficas d:
1320 Logotipo d:
1321 Sinais de tráfico d:
1322 Símbolo d:
1323 Narrativa d:
1324 Plano (audiovisual) d:
1325 Proxección gráfica d:
1326 Estética d:
1327 Produción de arte d:
1328 Declaración gráfica d:
1329 Escultura d:
1330 Fotografía d:
1331 Deseño gráfico d:
1332 Historia da arte d:
1333 Cultura de Galicia d:
1334 Cor d:
1335 Ideoloxía d:
1336 Propaganda d:
1337 Moda d:
1338 Deseño d:
1339 Personificación nacional d:
1340 Prehistoria en Galicia d:
1341 Pintura rupestre d:
1342 Cova Eirós d:
1343 Neolítico e Calcolítico en Galicia d:
1344 Megálito d:
1345 Megalitismo en Galicia d:
1346 Dolmen d:
1347 Crómlech d:
1348 Dolmen de Dombate d:
1349 Dolmen de Axeitos d:
1350 Idade de Ferro d:
1351 Castros de Galicia d:
1352 Castro de Santa Trega d:
1353 Castro de Viladonga d:
1354 Aquis Querquennis d:
1355 Vila romana de Cambre d:
1356 Visigodos en Galicia d:
1357 Ocupación musulmá en Galicia d:
1358 Torque de Burela d:
1359 Románico en Galicia d:
1360 Camiño de Santiago d:
1361 Igrexa de Santa María de Cambre d:
1362 Mosteiro de San Xulián de Samos d:
1363 Santuario de Santo André de Teixido d:
1364 Catedral de Santiago de Compostela d:
1365 Gótico en Galicia d:
1366 Escultura gótica en Galicia d:
1367 Castelos de Galicia d:
1368 Vila d:
1369 Renacemento en Galicia d:
1370 Universidade de Santiago de Compostela d:
1371 Pazo d:
1372 Barroco en Galicia d:
1373 Neoclasicismo d:
1374 Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago d:
1375 Praza do Obradoiro d:
1376 Praza da Quintana d:
1377 Romanticismo d:
1378 Catedral de Ourense d:
1379 Alameda de Santiago de Compostela d:
1380 Pintura de Galicia d:
1381 Art déco 9.634 Q173782
1382 Racionalismo d:
1383 Escultura de Galicia d:
1384 Centro Galego de Arte Contemporánea d:
1385 A praia dos afogados (filme) d:
1386 O agasallo de Silvia d:
1387 O alquimista impaciente d:
1388 O ano da carracha d:
1389 O Apóstolo d:
1390 Arraianos (filme) d:
1391 A biblioteca da iguana d:
1392 O bosque animado (filme) d:
1393 Cela 211 d:
1394 Códice (miniserie) d:
1395 Concepción Arenal, a visitadora de cárceres d:
1396 Condenado a vivir d:
1397 Continental d:
1398 O descoñecido d:
1399 Dhogs d:
1400 Doentes (filme) d:
1401 Eduardo Barreiros, o Henry Ford galego d:
1402 Emilia Pardo Bazán, a condesa rebelde d:
1403 Engurras d:
1404 Entre bateas d:
1405 A esmorga (filme de 2014) d:
1406 Hotel Tívoli d:
1407 O lapis do carpinteiro (filme) d:
1408 A lingua das bolboretas d:
1409 A matanza caníbal dos garrulos lisérxicos d:
1410 Miss Ledyia d:
1411 Os mortos van á présa d:
1412 Pérez, o ratiño dos teus soños d:
1413 Sempre Xonxa d:
1414 Sicixia (filme) d:
1415 O soño dunha noite de San Xoán (filme) d:
1416 Trece badaladas (filme) d:
1417 Un franco, 14 pesetas d:
1418 Urxa d:
1419 Música d:
1420 Historia da música d:
1421 Música clásica d:
1422 Jazz d:
1423 Soul d:
1424 Rock and roll d:
1425 Gospel d:
1426 Música folk d:
1427 Pop d:
1428 Heavy metal d:
1429 Rap d:
1430 Música hip hop d:
1431 Música electrónica d:
1432 World music d:
1433 Orquestra d:
1434 Ópera d:
1435 Coro (grupo musical) d:
1436 Sinfonía d:
1437 Cantata d:
1438 Notación musical d:
1439 Instrumento musical d:
1440 Partitura d:
1441 Pentagrama d:
1442 Movemento (música) d:
1443 Harmonía (música) d:
1444 Timbre (música) d:
1445 Monodia d:
1446 Polifonía d:
1447 Homofonía (música) d:
1448 Contrapunto d:
1449 Melodía d:
1450 Son d:
1451 Software de edición de son d:
1452 Música galega d:
1453 Banda sonora orixinal d:
1454 Dramatización d:
1455 Teatro d:
1456 Improvisación d:
1457 Coreografía d:
1458 Comedia d:
1459 Musical d:
1460 Videoclip d:
1461 Publicidade d:
1462 Curtametraxe d:
1463 Parodia d:
1464 Guion cinematográfico d:
1465 Atrezzo d:
1466 Escenografia d:
1467 Iluminación d:
1468 Teatro galego d:
1469 Deporte d:
1470 Exercicio físico d:
1471 Sistema aeróbico d:
1472 Sistema anaeróbico d:
1473 Sistema muscular d:
1474 Bíceps braquial d:
1475 Tríceps braquial d:
1476 Músculo tríceps sural d:
1477 Músculo trapecio d:
1478 Músculo recto maior do abdome d:
1479 Músculos romboides d:
1480 Pescozo d:
1481 Brazo d:
1482 Perna d:
1483 Quecemento d:
1484 Respiración pulmonar d:
1485 Forma física d:
1486 Alimentación d:
1487 Anorexia nerviosa d:
1488 Bulimia nerviosa d:
1489 Alcoholismo d:
1490 Tabaco d:
1491 Danzas galegas d:
1492 Mimo d:
1493 Monicreque d:
1494 Lecer d:
1495 Xogo d:
1496 Fútbol d:
1497 Baloncesto d:
1498 Natación d:
1499 Surf d:
1500 Balonmán d:
1501 Tenis d:
1502 Atletismo d:
1503 Xogos galegos d:
1504 Traiñeira d:
1505 Xogo da chave d:

Estatísticas

Consultar aquí as estatísticas sobre os artigos