Usuario:HombreDHojalata/Biblioteca dos imprescindibles

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura
Follas novas, 1880 
Aires da miña terra, 1881 (2ª ed.). 
A tecedeira de Bonaval, 1895 (2ª ed.) 
Proel, 1927 
O galo, 1928 
Biblioteca dos imprescindibles   (142)

Cantigas de Santa María de Afonso X o Sabio
Cancioneiro da Biblioteca Nacional ou Colocci-Brancuti
Manual e antoloxía da literatura galega medieval, X.R. Pena
Coloquio de veinticuatro gallegos rústicos, Martín Sarmiento
A gaita gallega, Xoán Manuel Pintos
Cantares gallegos, Rosalía de Castro
Follas novas, Rosalía de Castro
Aires da miña terra, Manuel Curros Enríquez
O divino sainete, Manuel Curros Enríquez
Queixumes dos pinos, Eduardo Pondal
Maxina ou a filla espúrea, Marcial Valladares Núñez
Catecismo do labrego, Valentín Lamas Carvajal
A tecedeira de Bonaval, Antonio López Ferreiro
Pé das Burgas, Francisco Álvarez de Nóvoa
A patria do labrego - Almas mortas, Antón Villar Ponte
Cantares gallegos, Manuel Leiras Pulpeiro
A ponte, Manuel Lugrís Freire
Da terra asoballada, Ramón Cabanillas
Dos arquivos do trasno, Rafael Dieste
O tío Miseria e outros contos, Enrique Labarta Pose
Proel - O galo, Luís Amado Carballo
De catro a catro, Manuel Antonio
O porco de pé, Vicente Risco
Abellas de ouro, Xosé Lesta Meis
Arredor de si, Ramón Otero Pedrayo
Ensaio histórico sobre a cultura galega, Otero Pedrayo
Contiños da terra, Manuel García Barros
Fírgoas, Manuel Luís Acuña
Nao senlleira - Seitura, Fermín Bouza-Brey
Sempre en Galiza, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
Cómaros verdes, Aquilino Iglesia Alvariño
A xente da Barreira, Ricardo Carballo Calero
Fabulario novo, Manuel Cuña Novás
Fardel de eisilado, Luís Seoane
Pranto matricial, Valentín Paz-Andrade
Terra Chá, Manuel María
Contos do Miño, Eliseo Alonso
Merlín e familia, Álvaro Cunqueiro
Un home que se parecía a Orestes, Álvaro Cunqueiro
Terra brava. Contos da solaina, Ánxel Fole
Os eidos, Uxío Novoneyra
Memorias de Tains, Gonzalo Rodríguez Mourullo
Sombra do aire na herba, Luís Pimentel
Nimbos, Xosé María Díaz Castro
Memorias dun neno labrego, Xosé Neira Vilas
Longa noite de pedra, Celso Emilio Ferreiro
Viaxe ao país dos ananos, Celso Emilio Ferreiro
Quintana viva, Xosé Filgueira Valverde
Filosofía da saudade, Ramón Piñeiro
Galicia, Francisco Fernández del Riego
Memorias dunha terra, Xosé María Castroviejo
Paseata arredor da morte, Domingo García-Sabell
Canle segredo, Xosé María Álvarez Blázquez
Os oficios, Xaquín Lorenzo
Arredores, Antón Tovar
O segredo do humor, Celestino Fernández de la Vega
A esmorga, Eduardo Blanco Amor
Adiós María, Xohana Torres
Profecía do mar, Bernardino Graña
Entre o si e o non, Xosé Luís Franco Grande
Ao pé de cada hora, Salvador García-Bodaño
Prisciliano, Daniel Cortezón
Zardigot, Euloxio R. Ruibal
Mesteres, Arcadio López-Casanova
Feminino plural, Helena Villar Janeiro
Para unha filosofia da saudade, Torres Queiruga
Seraogna, Alfonso Pexegueiro
Dos anxos e dos mortos, Anxo Rei Ballesteros
Homes de ningures, Xoán Ignacio Taibo
O velorio, Francisco Taxes
Os escuros soños de Clío, Carlos Casares
Ilustrísima, Carlos Casares
Fábula, Xavier Alcalá
Cara a Times Square, Camilo Gonsar
O sol na crista do galo, Manuel Lueiro Rey
Náufragos en terra, Xosé Manuel Martínez Oca
Xa vai o griffón no vento, Alfredo Conde
Crime en Compostela, Carlos González Reigosa
Das cousas de Rainón Lamote, Paco Martín
Poesía galega, Miguel González Garcés
Códice calixtino, Luz Pozo Garza
Agosto do 36, Xosé Fernández Ferreiro
Con pólvora e magnolias, X.L. Méndez Ferrín
Arraianos, Xosé Luís Méndez Ferrín
Última fuxida a Harar, Avilés de Taramancos
Amor de tango, María Xosé Queizán
Anagnórise, María Victoria Moreno
Silabario da turbina, Grupo Rompente
As palabras no exilio, Xesús Alonso Montero
Unha árbore, un adeus, Marina Mayoral
O enigma de Embívicus, Xosé Antonio Perozo
Turbo, Miguel Suárez Abel
Galván en Saor, Darío Xohán Cabana
Polaroid, Suso de Toro
Contos por palabras, Agustín Fernández Paz
Saxo tenor, Roberto Vidal Bolaño
Soños eléctricos, Ramón Caride Ogando
Branca de Loboso, Xesús Rábade Paredes
A caneiro cheo, Luís González Tosar
Xente de mala morte, Alfonso Álvarez Cáccamo
A cidade dos Césares, Víctor Freixanes
Males de cabeza, Francisco Alonso
Criminal, Xurxo Borrazás
Cando petan na porta pola noite, X. DoCampo
O misterio dos fillos de Lúa, Fina Casalderrey
Os dados de Deus, Arturo Lezcano
Habitante único, Manuel Álvarez Torneiro
Lugar, Raúl Dans
Ruído. Relatos de guerra, Miguel-Anxo Murado
Venenos, Xesús Pisón
Miss Ourense, Bieito Iglesias
Que me queres, amor?, Manuel Rivas
O capitán lobo negro, Xesús Manuel Valcárcel
Erros e Tánatos, Gonzalo Navaza
Morning Star, Xosé Miranda Ruíz
Pensa nao, Anxo Angueira Viturro
Grupo abeliano, Xosé Cid Cabido
O corazón portugués, Ramón Loureiro
Veladas indecentes, Manuel Lourenzo
A quinta de Saler, Antón Riveiro Coello
Os xenerais de África, Vítor Vaqueiro
Pasa un segredo, Ramiro Fonte
Nais, damas, prostitutas e feirantes, Carmen Blanco
Vulva, Claudio Rodríguez Fer
O xabaril branco, Tucho Calvo
Ébora, Xosé Carlos Caneiro
Expediente Artieda, Luís Rei Núñez
Unha presa de terra, Marilar Aleixandre
A canción do verán, Vicente Araguas
Covardes, María Xosé Porteiro
Palabra de mar, Ana Romaní
Denuncia do equilibrio, Xela Arias
Cráter, Olga Novo
O útero dos cabalos, Lupe Gómez
O caderno de bitácora, María Reimóndez
Papaventos, Xavier Queipo
A memoria do boi, Xosé Vázquez Pintor
Refraneiro galego máis frecuente, Xesús Ferro Ruibal
Antoloxía da poesía galega última, Molina e López Barxas
Papeis de literatura: dez anos de revisión crítica, R. Nicolás
Literatura galega. Aportacións a unha Historia crítica, Tarrío
A poesía popular en Galicia, escolma de Domingo Blanco

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Bibliografía[editar | editar a fonte]

Outras páxinas[editar | editar a fonte]