Wikipedia:Diccionario da literatura galega III Obras

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Ós lectores do século XXI.

E á memoria de tantos lectores anónimos que, ó longo das décadas, fixeron posible o soño dunha literatura galega.

Diccionario da literatura galega III Obras
O
DICCIONARIO
DA
LITERATURA GALEGA
III

Obras
->>> <<<-galaxia
 


Bermúdez, Cuquejo, Fortes, González, Neira, Ogando, Pazó, Seara, Valcárcel e Villar.
Colab.: Cochón, Gaspar e Varela.
Coord.: Vilavedra (Instituto da Lingua Galega).

249 obras[editar a fonte]

título [1] autor/es ano editorial [2] p
¡A besta! (vid. ¡Besta, A!)
Adeus norte Ramiro Fonte 1991 Sociedad de Cultura Valle-Inclán 13
Adiós, María Xohana Torres 1971 Ediciones Galicia 14
Agosto do 36 Xosé Fernández Ferreiro 1991 Edicións Xerais de Galicia 17
Aires da miña terra Manuel Curros Enríquez 1880 Imprenta de Antonio Otero 18
Álbum de la Caridad AAVV 1862 Imprenta del Hospicio 21
Alén Augusto Casas 1962 Editorial Galaxia 24
Amor de Artur Xosé Luís Méndez Ferrín 1982 Edicións Xerais de Galicia 26
Anagnórise María Victoria Moreno 1988 Editorial Galaxia 29
Anxos en tempos de chuvia Miguel Vázquez Freire 1997 Edicións Xerais de Galicia 31
Aposentos silenciados, Os Xavier Rodríguez Barrio 1987 Sociedad de Cultura Valle-Inclán 33
Arce no xardín, O Roberto Salgueiro 1989 Edicións Xerais de Galicia 34
Arden Ana Romaní 1998 Espiral Maior 36
Arredor de si Ramón Otero Pedrayo 1930 Editorial Nós 37
Árvore das sete palavras, A Cesáreo Sánchez Iglesias 1990 Sotelo Blanco Edicións 41
Aurum Xesús Manuel Valcárcel 1996 Sons Galiza 43
Autos Manuel María 1957-94 varias 44
Aventuras de Alberte Quiñoi, As Manuel García Barros 1971 Edicións Castrelos 46
Aventuras de Sol Alberto Avendaño 1987 Galaxia/SM 48
Azos de esguello Euloxio R. Ruibal 1990 Edicións Xerais de Galicia 49
Baleas de Eduardo Reinoso, As Alfonso Álvarez Cáccamo 1990 Edicións Xerais de Galicia 53
Baleas e baleas Luisa Castro 1988 Sociedad de Cultura Valle-Inclán 54
Beira do lar (Cuentos gallegos) [sic] Heraclio Pérez Placer 1901 José Galí Camps 56
Beiramar Xosé M. Martínez Oca 1983 Edicións Xerais de Galicia 58
¡Besta, A! Xan de Masma 1899-1900 Follas Novas [3] 59
Branca de Loboso Xesús Rábade 1991 Editorial Galaxia 61
Cacarabicolé, O Ana Mª Fernández Mez 1997 Edicións Xerais de Galicia 63
Calados esconxuros Antón Tovar 1980 Edicións Xerais de Galicia 64
Calaicos, Os Florencio Vaamonde 1894 Imp. y Pap. "La Universal" 66
Calendario perpetuo Xosé M.ª Álvarez Cáccamo 68
Camiños da vida, Os Ramón Otero Pedrayo 69
Canción do rei, A Helena Villar Janeiro 74
Cancioneiro popular galego Schubarth e Santamarina (ed.) 75
Cancionero popular gallego y en particular de la prov… José Pérez Ballesteros (ed.) 76
Cando petan na porta pola noite Xabier P. DoCampo 77
Canta de cerca a morte Darío Xohán Cabana 78
Cantares gallegos Rosalía de Castro 80
Cara a Times Square Camilo Gonsar 84
Casamenteira, A Antonio Benito Fandiño 86
Castelao na luz e na sombra Valentín Paz-Andrade 87
Catecismo do labrego Valentín Lamas Carvajal 88
Cidades Fran Alonso 92
Códice Calixtino Luz Pozo Garza 93
Coloquio de vintecatro galegos rústicos Martín Sarmiento 1746-47 95
Con pólvora e magnolias Xosé Luís Méndez Ferrín 97
Contos Enrique Labarta Pose 99
Contos de Asieumedre Manuel Lugrís Freire 100
Contos do camiño e da rúa Ramón Otero Pedrayo 101
Contos do Miño Eliseo Alonso 105
Contos populares da provincia de Lugo Carballo e Graña (ed.) 106
Contos vianeses Laureano Prieto 107
Contra a Casa da Troia I e II Antón Capelán 108
Coroa de Azara AAVV 109
Cos pés no aire Agustín Fernández Paz 110
Cousas Alfonso R. Castelao 112
Crime en Compostela Carlos González Reigosa 114
Cuco, cuquelo, ¿que tes no fardelo? Xoán Babarro 116
Da muda primavera Román Raña 1988 Sociedad de Cultura Valle-Inclán 119
Da terra asoballada Ramón Cabanillas 1926 [1917] Lar [Galicia Nueva] [4] 120
D'a-y-alma. Versos gallegos Samuel Eiján 1915 El Eco Franciscano 125
Dama que fala, A Grupo Rompente 1983 Edicións Xerais de Galicia 127
Das cousas de Ramón Lamote Paco Martín 1985 Galaxia/SM 127
De catro a catro Manuel Antonio 1928 Editorial Nós 129
De Pondal a Novoneyra Xosé Luís Méndez Ferrín 1984 Edicións Xerais de Galicia 132
Deus sentado nun sillón azul Carlos Casares 1996 Editorial Galaxia 132
Diálogos e tertulias AAVV s. XIX varias 135
Días sen gloria Roberto Vidal Bolaño 1992 Deputación da Coruña 138
Divino sainete, O Manuel Curros Enríquez 1888 La Comercial 139
Do ermo Antonio Noriega Varela 1946 [1920] La Voz de la Verdad [A. Otero] [4] 141
Do mar e da terra Francisco M.ª de la Iglesia 1930 Editorial Mercedaria 146
Do outono Gonzalo López Abente 1924 Ronsel 149
Don do horizonte Xavier Seoane 1999 Espiral Maior 150
Donosiña Xaime Quintanilla Martínez 1997 [1919] UDC [manuscrito] [4] 151
Dos anxos e dos mortos Anxo Rei Ballesteros 1977 Edicións Castrelos 153
Dos arquivos do trasno Rafael Dieste 1926 El Pueblo Gallego 155
Dous de sempre, Os Alfonso R. Castelao 1934 Editorial Nós 157
Eduardo Blanco-Amor. Diante dun xuíz ausente Gonzalo Allegue 1993 Nigra 161
Eidos, Os etc. Uxío Novoneyra 1990 [1955] Xerais [Galaxia] [4] 161
Ensaio histórico sobre a cultura galega Ramón Otero Pedrayo 1982 [1933] Editorial Galaxia [Nós] [4] 164
Ensaios I e II Domingo García-Sabell 1963; 1976 Editorial Galaxia 167
Ensaios e poesías Xoán Vicente Viqueira 1974 [1930] Editorial Galaxia [Nós] [4] 169
Entre o si e o non Xosé Luís Franco Grande 1967 Editorial Galaxia 171
Entremés famoso sobre da pesca do río Miño Gabriel Feijoo de Araújo 1671 172
Eoas, Os Eduardo Pondal 1992 Fundación Barrié 174
Escolanía de melros Faustino Rey Romero 1959 Gráficas Bolfer 178
Escolma de poesía galega. II [5] Xosé M.ª Álvarez Blázquez 1959 Editorial Galaxia 180
Esmorga, A Eduardo Blanco Amor 1959 Editorial Citania 180
Estacións ao mar Xohana Torres 1980 Editorial Galaxia 185
Estebo Xosé Lesta Meis 1927 Lar 188
Estirpe Xosé Luís Méndez Ferrín 1994 Edicións Xerais de Galicia 189
Estudios sobre lírica medieval Xosé Filgueira Valverde 1992 Editorial Galaxia 191
Eu é Xurxo Borrazás 1996 Sotelo Blanco Edicións 193
Eu renazo galego Xosé Chao Rego 194
Evidencias María Xosé Queizán 195
Expedición do Pacífico, A Marilar Aleixandre 197
Experiencia inglesa, A Paulino Vázquez 198
Fabulario novo Manuel Cuña Novás 201
Farfarraios Gloria Sánchez 203
Fardel de eisilado Luís Seoane 205
Fiestas minervales AAVV 1697 Antonio Frayz 207
Fiestra valdeira, A Rafael Dieste 1927 El Eco de Santiago 208
¡Filla! Galo Salinas 211
Fillo de Eva Ricardo Carballo Calero 214
Filosofía da saudade Ramón Piñeiro 217
Fírgoas Manuel Luís Acuña 219
Follas novas Rosalía de Castro 1880 La Propaganda Literaria 221
Fonte do xuramento, A Francisco M.ª de la Iglesia 1882 Vicenzo Abade 224
Fraga prateada, A Vítor Vaqueiro 225
Galicia infinda Florencio Delgado 227
Galván en Saor Darío Xohán Cabana 1989 Edicións Xerais de Galicia 229
Gándara da noite, A Xavier Rodríguez Baixeras 231
Gato branco, O Vicente Araguas 233
Grande noite de Fiz, A Miguel-Anxo Murado 235
Herba aquí ou acolá Álvaro Cunqueiro 239
Historia da literatura galega (5 t.) AS-PG 1996-98 Edicións A Nosa Terra 242
Historia da literatura galega contemporánea Ricardo Carballo Calero 244
Idioma gallego, su antigüedad y su vida, El Antonio M.ª de la Iglesia 247
Incerto señor don Hanlet, O Álvaro Cunqueiro 248
Indo pra máis perto Xosé Cribeiro 252
Jacobusland Emilio Pita 257
Ladillas do travesti, As Antón Reixa 261
Lagarada, A Ramón Otero Pedrayo 262
Lanza de soledá Aquilino Iglesia Alvariño 265
Latitude austral Xavier Alcalá 267
Laudamuco, señor de ningures Roberto Vidal Bolaño 268
Leenda de groria Alberto García Ferreiro 269
Lendas tradizonaes galegas, As Leandro Carré Alvarellos 270
Líricas gallegas Evaristo Martelo Paumán 271
Literatura galega da muller Carmen Blanco García 1991 Edicións Xerais de Galicia 273
Literatura gallega Uxío Carré Aldao 1911 Maucci 274
Livro das devoracións Pilar Pallarés 277
Longa noite de pedra Celso Emilio Ferreiro 278
Lugar Raúl Dans 1995 283
Lus do candil, Á. Contos a carón do lume Ánxel Fole 285
¡Máis alá! A. Cebreiro e Manuel Antonio 289
Mamá-fe Margarita Ledo Andión 290
Man dereita, A Aníbal Malvar 1994 Sotelo Blanco 291
Manuel Antonio e a vangarda Xosé Ramón Pena 1996 Sotelo Blanco 293
Mariscal, O Cabanillas e A. Villar Ponte 294
Maxina ou a filla espúrea Marcial Valladares 1880 [1870] La Ilustración… [manus.] [4] 297
Memoria de agosto Xulio López Valcárcel 299
Memorial de brancura Miguel Anxo Fernán-Vello 300
Memorias de Tains Gonzalo Rodríguez 302
Memorias dun neno labrego Xosé Neira Vilas 304
Merlín e familia i outras historias Álvaro Cunqueiro 1955 305
Mesteres Arcadio López-Casanova 308
Misterio dos fillos de Lúa, O Fina Casalderrey 309
Mito e realidade da terra nai Xoán Rof Carballo 311
Mitteleuropa Vicente Risco 312
Morning Star Xosé Miranda 314
Mourenza Armando Cotarelo Valledor 315
Na fogueira dos versos Antonio García Teijeiro 319
Na noite estrelecida Ramón Cabanillas 320
Nao senlleira Fermín Bouza-Brey 325
Néveda Francisca Herrera Garrido 326
Nimbos Xosé María Díaz Castro 328
Ningún cisne Manuel Rivas 331
Nínive Chus Pato 1996 Edicións Xerais de Galicia 332
Na ano do cometa Xoán Bernárdez Vilar 334
Non agardei por ninguén Ramón de Valenzuela 335
Nos eidos da bremanza Fiz Vergara Vilariño 337
Nós, os inadaptados Vicente Risco 1933 340
Nosa cinza, A Xavier Alcalá 341
Obra completa Antón Losada Diéguez 343
Onde o mundo se chama Celanova Celso Emilio Ferreiro 344
Orballo da medianoite Roberto Blanco Torres 348
Orella no buraco, A María Xosé Queizán 350
Pancho de Rábade Álvaro de las Casas 353
Panificadora Xosé Cid Cabido 354
Pé das Burgas Francisco Á. de Nóvoa 1896 Andrés Martínez 356
Pedro Madruga. Representación histórica Daniel Cortezón 1981 Ediciós do Castro 357
Pensamento e sementeira Antón Villar Ponte 1971 Ediciones Galicia 359
Percival e outras historias Xosé Luís Méndez Ferrín 361
Poema "A Galicia" Francisco Añón 1862 364
Poesía galega Nicomedes Pastor Díaz 365
Poesía galega. Crítica e metodoloxía Claudio Rodríguez Fer 366
Poesía popular en Galicia, A (1745-1885) Domingo Blanco Pérez 367
Poesía última de amor e enfermidade Lois Pereiro 1995 Edicións Positivas 368
Poesías gallegas Alberto Camino 1896 369
Polaroid Suso de Toro 1986 Edicións Xerais de Galicia 371
Pombal Xosé Díaz Jácome 374
Ponte, A Manuel Lugrís Freire 375
Por unha Galicia liberada Xosé Manuel Beiras 378
Porco de pé, O Vicente Risco 380
Proel Luís Amado Carballo 383
Profecía do mar Bernardino Graña 385
Pronomes Antón Lopo 386
Prosas galegas Florentino López Cuevillas 388
¿Que me queres, amor? Manuel Rivas 391
Queixumes dos pinos Eduardo Pondal 1886 La Voz de Galicia 393
Raíña e o seu bufón, A Tomás Barros 399
Raíñas de pedra Cándido Pazó 401
Rebertes, Os Agustín Magán 402
Recupera-la salvación Andrés Torres Queiruga 404
Reloxio da torre, O Marina Mayoral 405
Remol das travesías Luís González Tosar 406
Remuíño de sombras Xosé Neira Vilas 408
Revolta, A Xenaro Mariñas del Valle 409
Rimas Juan Barcia Caballero 1891 411
Ringside Xavier Queipo 413
Río do tempo, O Francisco Fez del Riego 414
Ritos de auga Xosé Manuel Vélez 414
Rogos d'un gallego, Os Manuel Pardo de Andrade 416
Romaxe de desventuras Pepe Carballude 417
Rosa sen porqué, A Antón Baamonde 418
Saudade e outros poemas, A Pura Vázquez 421
Saudades gallegas Valentín Lamas Carvajal 423
Se o sei non volvo á casa Manuel Varela Buxán 426
Sede e luz Miguel González Garcés 428
Segredo do humor, O Celestino Fez de la V. 429
Sempre en Galiza Alfonso Daniel R. Castelao 431
Seraogna Alfonso Pexegueiro 433
Siñor Afranio ou cómo me rispei… Antón Alonso Ríos 435
Sol na crista do galo, O Manuel Lueiro Rey 436
Sombra do aire na herba Luís Pimentel 438
Sombras no labirinto Francisco X. Fdez Naval 440
Soño perdido de Elvira M., O Úrsula Heinze 442
Soño sulagado, O Celso Emilio Ferreiro 443
Soños eléctricos Ramón Caride 448
Teatro galego, O Lourenzo e Pillado Mayor 451
Tecedeira de Bonaval, A Antonio López Ferreiro 1895 [1894] Andrés Mez [El Pensamiento…] [4] 452
Tempo de Compostela Salvador García-Bodaño 454
Tempo entre murallas, O Antón Dobao 455
Teoría do nacionalismo galego Vicente Risco 457
Terminal Xelís de Toro 458
Terra Cha Manuel María 460
Tigres coma cabalos Xela Arias 462
Torre da derrota, A Gonzalo Navaza 463
Traxicomedia do vento de Tebas namorado dunha forca Manuel Lourenzo 1981 Ediciós do Castro 464
Triángulo inscrito na circunferencia, O Víctor Freixanes 465
Turbo Miguel Suárez Abel 467
Última fuxida a Harar Avilés de Taramancos 469
Valdemuller Xosé Antonio Neira Cruz 473
Varredor de outono, O Manuel Forcadela 474
Vellos non deben de namorarse, Os Alfonso R. Castelao 476
Venenos Xesús Pisón 480
Vento de seda Bieito Iglesias 481
Vento ferido Carlos Casares 483
Verba que comenza María Mariño 484
Versos a tres cás o neto Eugenio Montes 484
Viaxe ás terras encantadas de Lemos Lois Diéguez 485
Villancicos gallegos, Los Carlos Villanueva (ed.) 1994 Fundación Barrié 486
Vulva Claudio Rodríguez Fer 1990 Libros da Cebra 488
Xa vai o Griffón no vento Alfredo Conde 1984 Editorial Galaxia 491
Xente ao lonxe Eduardo Blanco Amor 1972 Editorial Galaxia 492
Xente da Barreira, A Ricardo Carballo Calero 1950 Bibliófilos Gallegos 495
Xogo de apócrifos, Un Xosé Carlos Caneiro 1997 Edicións Xerais de Galicia 496
Xuana Manuel Amor Meilán 1886 O Galiciano 498
Zardigot Euloxio R. Ruibal 1974 Editorial Galaxia 501
Zoqueiro de Vilaboa, O Alfredo Nan de Allariz 503
  1. As formas en que aparecen os títulos e os nomes dos autores, no libro e nesta páxina, non teñen por que coincidir, de feito corrixíronse algúns datos que aparecen incorrectos no libro, p. ex.: "Literatura galega de muller   Blanco, Carme" ou "Bernárdez Villar, Xoán".
  2. Da edición orixinal.
  3. Saíu por entregas nesta publicación periódica.
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 Entre corchetes figura o ano e editorial orixinais e sen corchetes o ano e editorial obxecto deste traballo.
  5. A poesía dos séculos XIV a XIX (1354-1830)

Véxase tamén[editar a fonte]

Bibliografía[editar a fonte]

Outras páxinas[editar a fonte]