Mulleres nas Matemáticas do século XIX

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

Ao tempo comprendido entre 1789, comezo da Revolución Francesa, e 1914 comezo da Primeira Guerra Mundial, se lle denomina “Século da Ciencia”, por ser cando a ciencia alcanzou o que se podería considerar a súa maioría de idade. A Revolución Francesa encádrase no ciclo de transformacións políticas e económicas que marcaron o fin da Idade Moderna e o comezo da Idade Contemporánea. Abarca un período de 10 anos (1789-1799), nos que se estableceron en toda Europa novas formas de organización política, social e económica, xurdiron novos usos e costumes, triunfaron novos modos de pensamento e novas tendencias espirituais. Este foi un momento decisivo na historia das mulleres. A condición da muller iniciou un cambio debido a que a Revolución creou ilusión de que a situación das mulleres se inscribira no mesmo núcleo de cuestionamento político do resto da sociedade.

Introdución[editar | editar a fonte]

A situación das mulleres: "o anxo do fogar"[editar | editar a fonte]

O lugar da muller na sociedade e non só na orde doméstica, foi un tema que estivo presente. Considerar que a muller puidera ocupar un lugar na sociedade, constituíu todo un descubrimento para a civilización occidental. Non obstante este descubrimento no se converteu en solucións revolucionarias, nin se experimentaron cambios na perspectiva da vida das mulleres. Durante gran parte do século XIX a educación das nenas continúa sometida aos modelos establecidos pola costume. Os varóns teñen como destino a vida pública, os traballos das armas e das leis. As mulleres seguen a ser educadas para o fogar e a vida conxugal. A sociedade pasaba de ser rural a industrial, o que derivaba en ser científica e tecnolóxica. Profesionalizouse a ocupación científica, con tódolos requisitos que iso implica: formación institucionalizada e regulamentada, postos de traballo remunerados, avaliación e recoñecemento social. A ciencia dividiuse e organizouse por especialidades, conformando unha estrutura que en grande medida prefiguraba a que adoptaría no século XX. Os científicos tomaron conciencia de seu como clase profesional, reclamaron postos remunerados no ensino e na industria. Xunto a seu crecemento e desenvolvemento, a ciencia ganou prestixio e influencia. Retomou a súa imaxe clásica de obxectividade, veracidade e motor de progreso, virtudes que en boa medida estendéronse tamén aos científicos. No século XIX configuráronse e comezaron a adquirir peso académico disciplinas dedicadas ao estudo do ser humano e da sociedade: Psicoloxía, Socioloxía e Antropoloxía. O século vería tamén o nacemento da Estatística Social e da Xeografía Humana.[1]

Dende a Ilustración, as sucesivas revolucións liberais ampliaron a categoría de cidadanía a sectores sociais excluídos do seu exercicio, pero fundamentaron a conceptualización dos dereitos políticos e de cidadanía na exclusión feminina e na universalización da norma masculina. Ademais, o discurso de xénero consolidou como valor cultural da modernidade a idea de separación entre o espazo público, asignado aos homes, e o privado, ás mulleres. O home quedaba adscrito ao mundo público, é dicir ao ámbito do laboral, do político, da ciencia; mentres que a muller, presentada como “o anxo do fogar”, quedaba relegada ao ámbito doméstico e era sometida a un ríxido sistema patriarcal de valores orientado a sometela á submisión e obediencia ao marido. Este ideal constituía un modo de preservar a institución burguesa máis prezada: a familia. Este modelo correspondeuse co novo modelo social, o da burguesía e o da muller burguesa: nai e esposa.[2]

As Academias[editar | editar a fonte]

Outro dos motivos que permiten entender o proceso de expulsión das mulleres do ámbito científico é a fundación das academias durante os séculos XVIII e XIX. A formación das primeiras persoas científicas -tanto homes como mulleres- non dependía das universidades, senón da práctica directa e do intercambio de ideas, que tiñan lugar nos talleres, salóns, observatorios e laboratorios caseiros. Durante o arranque da modernidade, elas fixeron achegas destacadas aos saberes clásicos das matemáticas, a alquimia, a herboristaría ou a filosofía, e participaron na fundación de disciplinas nacentes como a astronomía, a entomoloxía, a botánica ou a xeoloxía. Antes da profesionalización das vellas e novas especialidades, a participación epistemolóxica e práctica no desenvolvemento do saber non requiría a ostentación de credenciais; a maioría dos homes e mulleres que lideraron a revolución científica eran amateurs e diletantes que aproveitaban os seus pequenos talleres produtivos para instalar laboratorios improvisados, ou armaban os seus propios instrumentos ópticos nas azoteas das súas vivendas, ou emprendían expedicións de descubrimento por terras ignotas. Todo pola súa conta, sen a subvención de institucións académicas e coa liberdade suficiente para permitir que irmás, fillas, esposas e nais estiveran presentes no proceso de traballo desas empresas, ou que as viuvas e orfas proseguiran cos esforzos familiares. Pero o impulso determinante da investigación científica radicou na conformación de institucións formais: por unha banda, as academias, por outra, a aparición das profesións. Ambas instancias funcionaron como mecanismos decisivos para a exclusión feminina. O paradóxico é que, no momento de fundación das academias de ciencias ao longo e ancho de Europa, había unha cantidade importante de mulleres que deberían ter pertencido por mérito propio a estes organismos -e terían entón obtido os emolumentos que tales institucións aportaban-, pero que non foron admitidas polo feito de ser mulleres. Por exemplo, Maria Winkelmann non ingresou na Academia de Ciencias de Berlín a causa de argumentos como o que expón Jablonski nunha carta dirixida a Leibniz en 1710: Debe vostede ser consciente de que a decisión que pronto haberá de tomar podería ser tomada como precedente. En principio somos da opinión de que este caso debe ser xulgado non so polos seus presentes méritos senón tamén como puidera selo en adiante, pois o que lle concedamos a ela podería servir de exemplo para o futuro. Neste contexto, a profesionalización das disciplinas e a institución das primeiras academias científicas deuse á par coa expulsión explícita e flagrante das mulleres. É dcir, a orixe da ciencia, como momento cardinal da modernidade, atestigua a participación dunha importante cantidade de mulleres que deberon ser activamente expulsadas ou marxinadas a partir da aplicación das políticas de institucionalización das academias e das profesiones. Foi a institucionalización do proxecto científico a que instaurou as regulacións que permitiron a expulsión das primeiras científicas dos espazos académicos e universitarios.[3]

A orixe do home: resposta feminista[editar | editar a fonte]

Emilia Pardo Bazán
Emilia Pardo Bazán

O século XIX foi tamén testigo dos comezos dunha pseudociencia que intentaba "probar" a inferioridad intelectual das mulleres, e especialmente que as mulleres eran intelectual e moralmente incapaces do traballo científico.[4] Probablemente isto tivo moito que ver coa aparición en 1859 da teoría da evolución de Charles Darwin (1809−1882), xa que un aspecto destacado da mesma foi o profundo nesgo sexista -aplicado ao ámbito do xénero humano, do que carecía nos estudos evolutivos doutras especies- que impregnaba a esta teoría. Como recolle a profesora Carolina Martínez Pulido no seu artigo “Respuesta femenina a El origen del hombre de Charles Darwin”,[5] o contido androcéntrico dos argumentos esgrimidos polo célebre naturalista fixo que algunhas notables mulleres estudosas reaccionaran publicamente presentando obxeccións ante tanto insulto; como por exemplo as norteamericanas Antoinette B. Blackwell (1825 − 1920) e Eliza B. Gamble (1841 − 1920). Catro anos máis tarde da publicación de “A orixe do home e a selección en relación ao sexo” (1871) de C. Darwin, Antoinette B. Blackwell publica “Os sexos a través da natureza”, onde analiza a obra do británico converténdose na primeira muller en responder con argumentación científica sólida ao célebre científico. Case que vinte anos máis tarde de que Antoinette B. Blackwell reivindicara a igualdade entre os sexos, a tamén estadounidense Eliza B. Gamble asumiu unha postura moito máis radical. En 1893 Gamble publicou un libro titulado “A evolución da muller: unha investigación sobre o dogma da súa inferioridade ante o home”, onde defendía sen ambaxes a superioridade do sexo feminino sobre o masculino. Outras destacadas personalidades que realizaron aportacións a este debate foron, entre outras, a brillante escritora galega Emilia Pardo Bazán (1851 − 1921), quen sostiña en 1877 que “a lei do máis forte é nefasta para o sexo feminino”; ou a francesa Clèmence Royer (1830 − 1902), primeira tradutora ao francés e prologuista da obra de Darwin “A orixe das especies”. Todas estas estudosas, claramente por diante do tempo que lles tocou vivir, atrevéronse a expresar en público comentarios críticos sobre o papel concedido ás mulleres nunha obra tan valorada e respectada como “A orixe do home”.[6]

Esta proscrición lexitimouse mediante un discurso sexista -continuador da lóxica do claustro medieval e da misoxinia imperante en épocas anteriores- que lexitimaba a separación de espazos, agora baseado nun paradigma naturalista. Desta maneira, o que na Antigüidade e na Edade Media fora unha posibilidade para unha mínima elite de mulleres, na modernidade converteuse nunha imposibilidade xeneralizada que declaraba ao conxunto do sexo feminino incapacitado para o saber. Difundiuse así un imaxinario cada vez máis sofisticado onde se atribuía ás mulleres un papel primeiro marxinal e logo por completo ausente da vida intelectual, para recluílas imaxinariamente no espazo doméstico, como se iso fose natural e eterno. Para consolidar esta expulsión do ámbito académico, universitario e científico, moitas das achegas femininas ao coñecemento foron sistemáticamente borradas dos rexistros históricos e restabelecelas requiriu dun minucioso traballo de reconstrución.[3] Este proceso consistiu en moitos casos en negar ás mulleres a autoría das súas propias obras e atribuílas erroneamente a varóns -seus confesores, irmáns, pais, esposos ou amantes- ou por o acento nas biografías sociais ou sexuais de aquelas que demostraron unha xenialidade incompatible con este imaxinario. O resultado de tal panorama permea as épocas. As mulleres pasaron de novo á invisibilidade, pois as nocións de progreso e modernidade fixéronse incompatibles coas mulleres. Tardouse case que dous séculos en recuperar ese papel perdido. Cabe sinalar que se poden atopar en textos histórico-científicos do século XVIII os nomes e aportacións de mulleres como Hipatia de Alexandría, Ana Marıa von Schumman, Lucrecia Marinella e outras, que desapareceron de re-edicións posteriores no século XIX e que non volveron a aparecer ata que as investigacións sobre ciencia e xénero, a partir dos anos oitenta do século pasado, os recuperaron. A medida que a ciencia vólvese profesional, pasando a ser un tema de estudo recoñecido nas universidades, as mulleres que se tiñan dedicado a ela cando era unha actividade amateur viron como se as apartaba, pois non se lles permitía estudar nin formar parte das novas institucións científicas. Non obstante, factores tales como a extensión da educación elemental, as loitas anti-escravistas ou as loitas feministas, reavivaron a polémica sobre a educación das mulleres, ou a súa participación na actividade científica.[4]

Sophie Germain. Matemática francesa
Sophie Germain

Matemáticas na primeira metade do século[editar | editar a fonte]

Dúas destacadas nos primeiros anos[editar | editar a fonte]

Mary Somerville
Mary Somerville

A pesar de tódalas dificultades, xa dende os inicios do século XIX podemos atopar figuras moi relevantes, como a francesa Sophie Germain (1776-1831), filla da Revolución francesa, que marcou a súa infancia, quen se refuxiou na biblioteca familiar para illarse dos disturbios da época. A imposibilidade de acceder aos centros oficiais do saber científico pola súa condición de muller, a levou a utilizar o pseudónimo de “Monsieur Le Blanc” para intercambiar información, ideas e resultados con grandes matemáticos da época como Lagrange e Gauss. Destacou en Teoría de números (os Primos de Germain, denomínanse así na súa honra) e en Teoría da Elasticidade, área na que gañou un concurso da Academia Francesa de Ciencias sobre a teoría matemática que permitía explicar a formación de figuras ao estender area sobre unha placa vibrante. Despois de todos estes méritos conseguidos ao largo da súa vida, o seu nome non figura entre os que aparecen na Tour Eiffel como homenaxe a aqueles que fixeron contribucións, dende a ciencia, a súa construción; e no seu certificado de defunción o que figura como a súa profesión é “rendista”, non matemática.[7]

A escocesa Mary Fairfaix Greig Somerville (1780-1872), considerada a “Raíña das Ciencias do século XIX”, segundo parece, tiña que aprenderse de memoria os libros que conseguía, porque o seu pai non estaba en absoluto de acordo con esa rara afección da súa filla polo saber. Afortunadamente para ela e para a humanidade, o marido co que a casou o seu pai, que era da súa mesma opinión en relación ás “mulleres sabias”, morreu ao cabo de 3 anos de matrimonio, deixándoa con 2 fillos e unha situación económica moi acomodada, o que lle permitiu retomar os seus estudos abertamente e empezar a brillar moi rapidamente en concursos públicos. Anos máis tarde volveuse a casar, pero esta vez cun home que tiña as súas mesmas inquedanzas intelectuais e que non só apoiou a súa carreira científica senón que se converteu no seu enlace ante as institucións ás que ela non podía chegar directamente pola súa condición de muller.[8] Mary Somerville foi unha das mulleres de ciencia afortunadas e unha das últimas grandes científicas amateur. Como lle escribiu Charles Lyell a súa futura esposa, Mary Horner, en 1831: "Se a nosa amiga a señora Somerville tivera casado con Laplace, ou con outro matemático, nunca teríamos oído do seu traballo. Estaría fundido co de seu marido, presentándoo como se fora del.[9]

Ada Augusta Byron Lovelace
Ada Lovelace

O xerme da informática[editar | editar a fonte]

Pero non se pode falar das matemáticas do século XIX sen mencionar a informática, que tivo os seus preliminares neste século XIX e xurdiu con forza a partir de mediados do século XX. O personaxe, crucial no ámbito da ciencia e a tecnoloxía, que sentou as bases dun cambio de rumbo fundamental nas vidas da maioría da poboación mundial -aínda que tivera que pasar case que un século despois da súa morte para que as súas teorías foxen recoñecidas- foi Ada Augusta Byron, marquesa de Lovelace (1815-1852)[10] unha “visionaria” informática, o que lle permitiu case que 100 anos antes de que se construíran os primeiros “computadores” deixar escritos programas informáticos que anos máis tarde puideron probar a súa validez. Tivo como titora a Mary Somerville , da que acabamos de falar, que foi quen a levou a unha conferencia de Babbage sobre a súa máquina diferencial, da que queda absolutamente fascinada. Pero cando máis tarde Babbage a fai partícipe da súa idea máis ambiciosa da construción da máquina analítica, Ada Byron convértese, con apenas 18 anos, na máis fiel colaboradora de Babbage, aportando importantes innovacións ao proxecto. Xunto á idea de utilizar as tarxetas perforadas para introducir tanto datos como ordes ao sistema, Ada suxeriu o cambio do sistema decimal ao sistema binario. Ada firmou o traballo -no que aparece o seu programa para o cálculo dos números de Bernoulli- como A.A.L. para evitar que fora rexeitado de entrada. Pero toda a xente do ámbito académico e intelectual sabía que a única persoa que podía telo escrito, por ser a única con coñecementos para facelo, era Ada; en consecuencia a Sociedade matemática do momento declarou "pouco relevante" o seu traballo e este quedou relegado ao esquecemento.[11]

Matemáticas na segunda metade do século[editar | editar a fonte]

Durante a segunda metade do século XIX, nos principais centros industriais do mundo; Inglaterra, Francia, Alemaña, Italia, Rusia ou Estados Unidos, tivo lugar o inicio do gran desenvolvemento das matemáticas. En torno ao cambio de século as matemáticas eran unha disciplina científica altamente avanzada e estimada en tódolos países desenvolvidos da terra. Aumentou o número de persoas que se dedicaba a estudar e investigar en matemáticas, o que fixo necesaria a publicación dos logros conseguidos. Como consecuencia apareceron revistas e congresos ademais de asociacións e agrupacións de matemáticos a nivel nacional. A medida que a ciencia facíase máis complexa, especializada e profesionalizada, ía sendo tema de estudo recoñecido nas universidades onde, polo xeral, as mulleres non tiñan acceso. Na École Polytechnique de París, fundada en 1794, as mulleres non foron admitidas ata 1972. Da mesma maneira, con algunha excepción especial, estáballes vedada a entrada nos centros científicos máis importantes do século XIX, as universidades alemás.[2]

É na segunda metade deste século cando empezaron a aparecer moitas mulleres matemáticas en diversos países europeos e nos Estados Unidos de América e, o que é máis importante, empezan a crear escola, preocupándose non só da súa carreira profesional senón tamén da das súas discípulas. Non só realizaron importantes aportacións á ciencia e á tecnoloxía, senón que conseguiron derrubar algunhas das barreiras que impedían a integración da muller en pé de igualdade en institucións como as universidades e as academias, facilitando así a incorporación doutras moitas conxéneres ás mesmas.

Dúas matemáticas inglesas[editar | editar a fonte]

En Gran Bretaña, aínda que nun primeir intento a principios do século XIX non se conseguiu abrir os estudos de matemáticas de Cambridge ás mulleres, a mediados deste século se lles permitiu estudar matemáticas nos seus propios colexios, como sucedeu no Queen´s College. En 1863 foron avaliados os traballos de 83 mozas por un comité da Asociación Nacional para a promoción das Ciencias Sociais. Un dos expertos asegurou que alentar ás mulleres a usar o seu cerebro non lles faría perder a razón.[9]

Charlotte Angas Scott
Charlotte Angas Scott
Philippa Fawcett na súa habitación do Newnham College
Philippa Fawcett

A inglesa Charlotte Angas Scott (1858-1931) supón un punto de inflexión na relación das mulleres e as matemáticas. Loitou en Cambridge para conseguir permiso, en 1880, para presentarse ao exame, “Tripos”, que outorgaba a titulación de matemáticas. Conseguiu graduarse en Matemáticas en Cambridge –aínda que non se lle permitiu participar na cerimonia de gradación, o que lle impediu asistir en directo ao boicot que realizaron os seus compañeiros para protestar pola súa ausencia−, e ademais non só conseguiu o “permiso” para ela senón que logrou que a partir de aí outras mulleres puideran facelo. Posteriormente desenvolveu a súa carreira profesional nos Estados Unidos como profesora nunha universidade feminina, na que sempre defendeu un nivel de exixencia igual ao que tiñan as mellores universidades masculinas; á parte de ser editora dunha das mellores revistas científicas  “American Journal of Mathematics” desde os seus inicios, así como ser a primeira muller en formar parte da Sociedade matemática americana.[12] Esta muller inicia unha saga de mulleres matemáticas que a partir do século XX se ocuparon de facilitar a carreira científica das súas discípulas e colegas. Aproveitando a “porta” aberta por Scott, 10 anos máis tarde outra muller, Philippa Garrett Fawcett (1868-1948), conseguiu ser a número un da súa promoción, o que lle permitiu iniciar a súa carreira profesional na propia Universidade de Cambridge, aínda que logo re-encamiñara a súa carreira cara postos de xestión da educación.[13]

Retrato de Maria Mitchell
Maria Mitchell

Astrónomas nos EEUU[editar | editar a fonte]

Tamén na segunda metade do século XIX destaca Maria Mitchell (1818-1889), primeira muller dedicada profesionalmente á astronomía nos Estados Unidos e terceira muller en descubrir un cometa, o primeiro de outubro de 1847, ao que puxeron o seu nome, "Miss Mitchell's Comet", polo que recibiu unha medalla de ouro do rei Federico VII de Dinamarca.[14] Ensinou astronomía a mulleres no Vassar College e participó na fundación da Asociación Americana para o Avance das Mulleres.[15] E a finais do século XIX un grupo de 13 mulleres, coñecidas hoxe como "as calculadoras de Harvard", dedicáronse a contar e clasificar estrelas no Observatorio. Realizaban un traballo tedioso e mecánico que, non obstante, “axudou a sentar as bases da astrofísica moderna”. Traballaron ás ordes do astrónomo E. Charles Pickering (1846-1919). A súa labor consistía en arquivar e catalogar a inmensa colección de fotografías de estrelas do Observatorio de Harvard. Tratábase dunha man de obra barata para realizar unha labor que precisaba de gran paciencia e unha considerable capacidade de observación.[16]

Grupo de astrónomas do Observatorio de Harvard: Henrietta Swan Leavitt, Annie Jump Cannon, Williamina Fleming, e Antonia Maury.
Astrónomas do Observatorio de Harvard. Entre elas Henrietta Swan Leavitt, Annie Jump Cannon, Williamina Fleming, e Antonia Maury.

Entre elas a apenas coñecida Williamina Fleming (1857 - 1911) desempeñou un papel crucial. Despois de traballar como criada na casa de Pickering, este a contratou para realizar tarefas administrativas e cálculos matemáticos. A súa eficacia fixo que o astrónomo confiara nela para custodiar o arquivo fotográfico do Observatorio e, co tempo, tamén lle encargou recrutar e dirixir a outras mulleres que irían configurando o que desafortunadamente coñeceuse como o "harén de Pickering".[17] Outras que xogaron un papel destacado foron Antonia Maury (1866-1952) quen deseñou un novo sistema de clasificación estelar que sería a base da astrofísica moderna, co que Pickering non estivo de acordo. As súas diferencias con Pickering pronto foron insalvables e Antonia Maury abandonou definitivamente o observatorio en 1896 para dedicarse ao ensino. En 1943 revísase o catálogo Henry Draper para incorporar as ideas de Antonia Maury.[18] Annie Jump Cannon (1863-1941), famosa polo seu bo "ollo" para os espectros estelares fixo que os seus catálogos Draper (que con preto de 400,000 estrelas seguen a ser usados hoxe en día) foran valorados como obra dunha observadora excepcional. Publicou tamén catáogos de estrelas variables (incluídas 300 descubertas por ela). Foi das poucas en conseguir recoñecemento polo seu traballo.[19] Henrietta Leavitt(1868-1921) descubriu e catalogou 1.777 estrelas variables situadas nas Nebulosas de Magalhães. En 1912 confirmou, a partir do seu catálogo, que a luminosidade das variables Cefeidas era proporcional ao seu período de variación de luminosidade, e que esa relación era bastante precisa.[20]

Unha matemática rusa[editar | editar a fonte]

Sofja Wassiljewna Kowalewskaja
Sofia Kovalevski

En Rusia, a mediados do século XIX nace Sofia Kovalevsky (1850-1891) unha matemática singular en moitos aspectos. Mostrou capacidades innatas para as matemáticas dende nena, pero a época que lle tocou vivir –a Rusia dos tsares- non llo facilitou. Membro desde moi nova da corrente Nihilista que tanto éxito tiña entre as e os xoves cultos da época, decidiu realizar un “matrimonio branco” cun amigo seu, Vladimir Kovalesvky, para poder saír de Rusia e estudar matemáticas noutras universidades europeas. Non sen antes superar grandes dificultades, conseguiu ser discípula primeiro e posteriormente colega e amiga do gran Weierstrass, doutorándose en matemáticas na Universidade de Gotinga “in absentia”. Grazas á intervención de Mittag-Leffler, en 1883 consiguió unha praza de profesora en Estocolmo, onde desenvolvería a parte máis importante das súas investigacións matemáticas. Obtivo o Premio Bordin da Academia das Ciencias francesa en 1888 por su trabajo "Mémoire sur un cas particulier du problème de le rotation d’un corps pesant autour d’un point fixe, où l’intégration s’effectue à l’aide des fonctions ultraelliptiques du temps". Ademais das súas aportacións matemáticas creativas, orixinais e innovadoras no terreo da Análise Matemática, foi durante toda a súa vida unha activista, tomando parte na Comuna de París; sen esquecer a súa faceta literaria, que a levou a dicir que na súa opinión é imposible dedicarse ás matemáticas sen ter alma de poeta.[21]

Final de século: inicio dun cambio[editar | editar a fonte]

Marie Sklodowska Curie
Marie Sklodowska Curie

No último terzo do XIX e comenzos do XX, as transformacións económicas e sociais que aconteceron en Europa e, aínda que en menor grao, tamén en España, demandaron man de obra feminina e, polo tanto, a incorporación paulatina das mulleres ao mercado laboral. Neste

contexto, incluiríanse as vindicacións de mulleres como Concepción Arenal e Emilia Pardo Bazán, que defenderon para as mulleres, contravindo aos pensadores da súa época, a compatibilidade entre os quefaceres domésticos e o cultivo da súa intelixencia; isto é, a necesidade de non considerar ás mulleres inferiores aos homes.[2]

Na última década do século XIX importantísimos avances tiñan revolucionado as matemáticas, a física, a astronomía e outras ciencias. A ciencia convertérase nunha profesión en tódolos sentidos -nunca máis habería descubrimentos importantes feitos por persoas afeccionadas- e tanto a súa estrutura como a das súas institucións principais tiñan cambiado irremediablemente. Neste contexto, por primeira vez na historia, foi posible que unha muller -a física e matemática Marie Sklodowska-Curie (1867-1934), que en 1898 descubriu que a radioactividade era unha propiedade intrínseca do átomo, descubrimento que cambiaría o mundo- ingresara nos grupos científicos establecidos. Aínda así, as palabras escritas ese mesmo ano 1898, no Popular Science Montly, por Henrietta Bolton non so son pertinentes para miles de anos de historia, senón que continúan a ser certas hoxe en día: Como regar xeral a muller de ciencia debe ser o bastante forte para valerse por si mesma, capaz de soportar o sarcasmo e a antipatía, a miúdo inxustos, de homes que senten celos ao ver invadido o que consideran ser o seu campo propio de actividade.[9]

Personalidades desta época[editar | editar a fonte]

Nadas no primeiro cuarto do século XIX (1801-1825)[editar | editar a fonte]

Caterina Scarpellini
Caterina Scarpellini
Retrato de Ada King, Condesa de Lovelace (Ada Lovelace)
Ada King Lovelace
Maria Mitchell
Maria Mitchell
Florence Nightingale
Florence Nightingale
 • Florence Nightingale (1820-1910) enfermeira e estatística británica.[29]​ Foi pioneira na práctica da enfermaría e notable estatística, precursora na representación visual da información. Coas súas técnicas, evidenciou que a estatística proporciona un ámbito de organización para contrastar e aprender, podendo levar a melloras nas prácticas cirúrxicas e médicas. Cada 12 de maio, coincidindo có aniversario do seu nacemento, celébrase o Día Internacional das Enfermeiras.[30]

Nadas no segundo cuarto do século XIX (1826-1850)[editar | editar a fonte]

Mary Ward
Mary Ward
 • Mary Ward (1827-1869) astrónoma e artista irlandesa.[31] Astrónoma amateur, compartía este interese con
  Helen Almira Shafer
  Helen Shafer
  seu primo Guillermo Parsons, construtor do gran telescopio reflector Leviatán. Mary dibuxou esbozos de cada etapa do proceso de construción, esbozos que se utilizaron para axudar na restauración do telescopio. Tamén dedicouse á microscopía, realizando as súas propias diapositivas a partir de fíos de marfil e preparando os seus propios espécimes (fundamentalmente de insectos).[32]
 • Mary Everest Boole (1832 - 1916) pedagoga e matemática británica.[33] Casada con George Boole (1815-1864), cooperou con el no libro An investigation of the laws of thought. Este libro publicouse en 1854 e supuxo unha revolución entre matemáticos e pensadores da época.[34] Á morte de George, Mary empezou a dar clases usando o método didáctico de Déplace, pero introducindo as súas aportaciones. Estaba interesada en mostrar como as actividades ordinarias do día a día preparan ao alumnado a aprender matemáticas. Mary tamén inventou a "xeometría da corda" e as chamadas "cartas de Boole", que axudan ao alumnado a aprender a xeometría dos ángulos e espazos.[35]
 • Helen Almira Shafer (1839-1894) matemática e educadora estadounidense.[36] Tras graduarse no Oberlin College en 1863, foi profesora de matemáticas no Central High School de St. Louis (Missouri, EE.UU.) de 1865 a 1875. En 1877 entrou como profesora de matemáticas no Wellesley College (Massachusetts, EE.UU.), e foi presidenta desta institución ata o seu falecemento.[37]
Agnes Mary Clerke
Agnes Mary Clerke
 • Agnes Mary Clerke (1842-1907) astrónoma e divulgadora irlandesa.[38] Alcanzou fama mundial en 1885 coa publicación do seu tratado A Popular History of Astronomy during the Nineteenth Century. Non foi unha astrónoma "de campo", senón que recopilou, interpretou e resumiu resultados da investigación astronómica. En 1888 pasou tres meses no Observatorio do Cabo –invitada polo seu director David Gill–, onde se familiarizou coa espectroscopía, o que lle permitiu escribir con claridade sobre esta nova rama da ciencia.[39]
Susan Jane Cunningham
Susan J. Cunningham
Mary Watson Whitney
Mary W. Whitney
Margaret Lindsay Huggins
Margaret L. Huggins
Sofia Kovalevskaya
Sofia Kovalevsky
 • Sofia Kovalevsky (1850-1891) matemática rusa.[47] Non so foi unha gran matemática, senón tamén escritora e defensora dos dereitos das mulleres no século XIX.[48] Quizais a súa aportación máis coñecida sexa o teorema de Cauchy-Kovalevskaya[49] sobre ecuaciones diferenciais. Durante a etapa de Berlín xunto a Karl Weiestrass, realizou tres traballos de investigación: "Sobre a teoría de ecuacións en derivadas parciais", "Suplementos e observacións ás investigacións de Laplace sobre a forma dos aneis de Saturno" e "Sobre a redución dunha determinada clase de integrais abelianas de terceiro orde ás integrais elípticas", cos que obtivo o seu grao de doutora en 1874.[50] En 1888 obtivo o Premio Bordin da Academia de Ciencias de Francia polo seu traballo Mémoire sur un cas particulier du problème de le rotation d’un corps pesant autour d’un point fixe, où l’intégration s’effectue à l’aide des fonctions ultraelliptiques du temps.[51]
Fotografía de Sophie Bryant realizada por Robert Tucker (1832–1905)
Sophie Bryant
 • Sophie Willock Bryant (1850-1922) matemática, educadora e feminista británica de orixe irlandés.[52] Foi a primeira muller en obter un grao en matemáticas pola University of London (1881), onde tres anos máis tarde obtivo tamén o grao de doutora en ciencias, converténdose na primeira muller en obter un doutoramento en ciencias en Inglaterra. Foi unha das tres primeiras mulleres en entrar a formar parte dunha Royal Commission –a comisión Bryce[53] en educación secundaria entre 1894 e1895–  e unha das tres primeiras mulleres en ser elixida para o Senado da University of London.[54]

Nadas no terceiro cuarto do século XIX (1851-1875)[editar | editar a fonte]

1851-1860[editar | editar a fonte]

 • Ellen Amanda Hayes (1851-1930) astrónoma e matemática estadounidense.[55] Autora de varios libros de texto de matemáticas. O seu traballo científico máis importantecentrouse na astronomía: calculou a órbita do asteroide 267 Tirza e observou cometas e outros asteroides. Preocupada pla insuficinte representación das mulleres en matemáticas e ciencias, foi activista en diferentes causas sociais.[56]
 • Isis Pogson (1852-1945) astrónoma e meteoróloga británica.[57] En 1860 o astrónomo Norman Pogson, o seu pai, foi nomeado director do Observatorio de Madrás e Isis traballou alí como a súa asistente. En 1873, Isis obtivo un posto de "computadora"no observatorio, onde traballou durante vinte e cinco anos, tamén como superintendente meteorolóxico. Foi a primeira muller nomeada para entrar como membro da Royal Astronomical Society, e foie das primeiras en ser admitida, en 1920.[58]
Hertha Marks Ayrton
Hertha M. Ayrton
 • Hertha Marks Ayrton (1854-1923) enxeñeira, matemática, física e inventora británica.[59] Ayrton recibiu a Medalla Hughes da Royal Society en 1906 polas súas investigacións experimentales sobre o arco eléctrico, e tamén sobre ondas de area. Ayrton foi membro activo da "Unión Social e Política da Muller", así como membro fundador da "Federación Internacional de Mulleres Universitarias" e da "Unión Nacional de Traballadores Científicos".[60]
 • Ida Martha Metcalf (1857- 1952) matemática estadounidense.[61] En 1893 converteuse na segunda muller estadounidense en recibir un doutoramento en matemáticas, cunha disertación titulada "Dualidade xeométrica en espazos". Durante un tempo foi asistente na redacción de libros de texto matemáticos, exercicios de álxebra e trigonometría, e táboas de logaritmos e intereses. Tamén traballou como analista de seguridade nunha oficina bancaria en Nova York, e no "Servizo Civil" na Oficina do Contralor da cidade de Nova York, sendo a primeira muller en acceder a ese posto.
Williamina Fleming
Williamina Fleming
Charlotte Angas Scott
Charlotte Angas Scott
 • Charlotte Angas Scott (1858-1931) matemática británica.[64] Especialista en xeometría analítica, foi coeditora da revista American Journal of Mathematics e cofundadora da American Mathematical Society da que foi vicepresidenta. Foi unha figura clave no acceso das mulleres á educación en matemáticas.[65]
Anna Julia Haywood Cooper
Anna Julia Haywood Cooper
 • Anna Julia Haywood Cooper (1858-1964) docente e matemática estadounidense.[66] Foi filla dunha escrava e o seu amo branco. Graduouse no Oberlin College de Ohio cunha licenciatura en matemáticas en 1884 e unha mestría en matemáticas en 1888. O seu primeiro libro, A Voice from the South: By a Woman from the South, publicado en 1892, converteuna nunha das primeiras referencias do feminismo negro. Obtivo seu Ph.D. na Universidade de París (Sorbona), en 1925, cunha tese (escrita en francés) sobre "A actitude de Francia sobre a cuestión da escravitude entre 1789 e 1848", converténdose na cuarta muller afroamericana en obter o Ph.D.[67]
 • Alicia Boole Stott (1860-1940) matemática británica de orixe irlandés.[68] É coñecida polas súas aportacións á xeometría en catro dimensións e pola súa capacidade para visualizar seccións tridimensionais de poliedros de catro dimensiones. Acuñou a palabra "politopo" para un poliedro en calquera dimensión.[69]

1861-1867[editar | editar a fonte]

Dorothea Klumpke Roberts
Dorothea Klumpke Roberts
 • Dorothea Klumpke Roberts (1861-1942) astrónoma estadounidense.[70] Foi directora do Bureau des mesures de l’Observatoire de Paris (1892-1901), onde traballou determinando a posición das estrelas partindo de placas fotográficas. Foi a primeira muller en obter un doutoramento en ciencias na Sorbona (1893): foi en astronomía e trataba sobre L’étude des Anneaux de Saturne. Xunto a seu marido, o astrónomo Isaac Roberts –e tralo falecemento deste en 1904–, Dorothea Klumpke realizou un atlas fotográfico das 52 rexións nebulosas de Herschel.[71]
 • Ruth Gentry (1862-1927) matemática norteamericana.[72] Defendeu a súa tese doutoral On the Forms of Plane Quartic Curves en 1896, baixo a supervisión de Charlotte Angas Scott, tras un período de formación en Europa. Gentry ensinou no Vassar College de 1896 a 1902, sendo a primeira persoa membro daquela institución cun doutoramento. Despois trasladouse a un colexio privado e máis tarde alistouse como enfermeira voluntaria en EE.UU. e Europa.[73]
Winifred Edgerton Merrill
Winifred Edgerton Merrill
 • Winifred Edgerton Merrill (1862-1951) matemática estadounidense.[74] Obtivo o título de doutora en matemáticas –a primeira muller norteamericana en conseguilo– na Columbia University en 1886, a pesar da oposición dalgúns académicos.[75] Traballou tamén en astronomía, calculando, por exemplo, a órbita do cometa de 1883.[76]
Retrato de Annie Jump Cannon, 1922
Annie Jump Cannon
Fiammetta Wilson
Fiammetta Wilson
 • Fiammetta Wilson (1864-1920) astrónoma británica.[80] Uniuse á British Astronomical Association en 1910 e, xunto á astrónoma Alice Grace Cook, converteuse en directora en funcións da súa Sección de Meteoros durante a guerra. Observou e publicou datos sobre auroras, a luz zodiacal, cometas e meteoros. Para continuar a súa investigación, e para asegurarse de que a súa información era precisa, construíu unha plataforma de madiera no seu xardín para poder observar o espazo sen o estorbo das árbores. Entre os anos 1910 e 1920, observou uns 10 000 meteoros e calculou con precisión as traxectorias de 650 deles. Tras publicar numerosos artigos, en 1916 foi elixida membro da Royal Astronomical Society. Tamén foi membro da Société astronomique de France e da Société d’astronomie d’Anvers.[81]
 • Marie Gernet (1865–1924) matemática alemá. Foi a segunda muller en obter, en 1895, un doutoramento en Heidelberg University sobre o tema "Sobre a redución de integrais hiperelípticas".[82]
 • Flora Philip (1865-1943) matemática escocesa.[83] Primeira muller membro da Edinburgh Mathematical Society e unha das primeiras mulleres en graduarse na Universidade de Edimburgo,[84] en 1893; polo que abriu o camiño ás mulleres matemáticas escocesas.[85]
Antonia Maury
Antonia Maury
 • Antonia Maury (1866-1952) astrónoma estadounidense.[86] Estudou no Vassar College baixo a tutela da astrónoma Maria Mitchell, graduándose en 1887. Traballou no Harvard College Observatory baixo as ordes de Edward Charles Pickering, publicando un importante catálogo de espectros estelares.[87] Por discrepancias con Pickering, deixou o Observatorio en 1890 aínda que non del todo porque volveu de maneira intermitente ata que seu traballo foi publicado en 1897. Trala súa carreira en Harvard, impartiu clases na escoa Miss Masson e
  Wrexie Leonard co telescopio Clark, en 1905
  Wrexie Leonard
  xestionou eol Draper Park Museum. En 1918 regresou como axudante a Harvard, cando Harlow Shapley xa ocupaba o posto de director. Nese período, en 1933, publicou un dos seus traballos de investigación máis famosos sobre a estrela Beta Lyrae.[88]
Maria Skłodowska-Curie
Maria Skłodowska-Curie

1868-1869[editar | editar a fonte]

Henrietta Swan Leavitt
Henrietta Swan Leavitt
Caroline Ellen Furness
Caroline Ellen Furness
Mary Frances Winston Newson
M. Frances Newson
 • Caroline Ellen Furness (1869-1936) astrónoma norteamericana.[110] Aprendeu de Mary Watson Whitney no Vassar College e foi a primeira muller en obtener un doutoramento en Astronomía na Universidade de Columbia. Colaborou na observación de estrelas variables con Whitney entre 1909 e 1911. En 1915, publicou Introduction to the Study of Variable Stars.[111]
 • Ada Isabel Maddison (1869-1950) matemática británica.[112] Obtivo un título de primeira clase nos exames do Mathematic Tripos de 1892. Defendeu a súa tese doutoral no Bryn Mawr College en 1896: Singular solutions of differential equations of the first order in two variables and the geometric properties of certain invariants and covariants of their complete primitives, baixo a dirección de Charlotte Angas Scott. É sobre todo coñecida polo seu traballo en ecuacións diferenciais. O seu artigo On certain factors of c- and p- discriminants and their relations to fixed points in the family of curves –baseado na súa tese– recibiu o Premio Gambel.[113]
 • Mary Frances Winston Newson (1869-1959) matemática estadounidense.[114] Foi a primeira muller americana en obter un doutoramento por unha universidade europea: foi na Universidade de Gotinga e baixo a dirección de Felix Klein. Entre outros moitos traballos, traduciu ao inglés os 23 problemas propostos por David Hilbert no Congreso Internacional de Matemáticos de París (1900).[115]

1870-1875[editar | editar a fonte]

Nadas no último cuarto do século XIX (1876-1900)[editar | editar a fonte]

1876-1880[editar | editar a fonte]

1881-1885[editar | editar a fonte]

1886-1890[editar | editar a fonte]

Pia Maria Nalli
Pia Maria Nalli

1891-1895[editar | editar a fonte]

1896-1900[editar | editar a fonte]

Ida Rhodes
Ida Rhodes

Notas[editar | editar a fonte]

 1. "MUJERES MATEMÁTICAS EN LA HISTORIA DE OCCIDENTE" (PDF). Universidad de Córdoba. Consultado o 10-01-2021. 
 2. 2,0 2,1 2,2 "DE “PERFECTA CASADA” A “ÁNGEL DEL HOGAR”". www.um.es. Consultado o 2021-01-10. 
 3. 3,0 3,1 Buquet, Ana; Mingo, Araceli; Moreno, Hortensia (2018-03). "Imaginario occidental y expulsión de las mujeres de la educación superior". Revista de la educación superior (en castelán) 47 (185): 83–108. ISSN 0185-2760. 
 4. 4,0 4,1 Alic, Margaret (1991). EL LEGADO DE HIPATIA. Historia de las mujeres en la ciencia desde la Antigüedad hasta fines del siglo XIX. Siglo XXI editores, s.a. ISBN 968-23-1682-0. 
 5. "Respuesta femenina a ‘El origen del hombre’ de Charles Darwin Ciencia y más". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-01-26. Consultado o 2021-01-10. 
 6. enlace, Obtener; Facebook; Twitter; Pinterest; electrónico, Correo; aplicaciones, Otras. "ANTOINETTE BROWN BLACKVELL y CLEMENCIA ROYER: Las mujeres que se enfrentaron a Darwin.". Consultado o 2021-01-10. 
 7. "Sophie Germain (1776-1831) Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-09-19. Consultado o 2021-01-10. 
 8. "Mary Somerville (1780-1872) Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-08-24. Consultado o 2021-01-10. 
 9. 9,0 9,1 9,2 Erro no código da cita: Etiqueta <ref> non válida; non se forneceu texto para as referencias de nome :4
 10. "Ada Lovelace: el primer programador de la historia - YouTube". www.youtube.com. Consultado o 2021-01-10. 
 11. "Ada Byron: Condesa de Lovelace (1815-1851) Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2018-07-10. Consultado o 2021-01-10. 
 12. "Charlotte Angas Scott “amaba las palabras” Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-06-10. Consultado o 2021-01-10. 
 13. "La mujer que superó a los hombres en matemáticas Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-08-03. Consultado o 2021-01-10. 
 14. "María Mitchell". astronomia-iniciacion.com (en castelán). Consultado o 2021-01-15. 
 15. "Maria Mitchell, la profesora de astronomía que con 14 años guiaba a los barcos balleneros Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2018-09-06. Consultado o 2021-01-10. 
 16. Parr, Dice ser; a. "La asombrosa historia de las calculadoras de Harvard" (en castelán). Consultado o 2021-01-10. 
 17. "Williamina Fleming, la astrónoma accidental que descubrió más de 300 estrellas Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2018-04-05. Consultado o 2021-01-10. 
 18. "Antonia Maury (1866-1952): la mujer que conocía las estrellas Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2019-05-09. Consultado o 2021-01-10. 
 19. "Annie Jump Cannon: Los ojos que nunca se cansaron de mirar al cielo Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2020-01-16. Consultado o 2021-01-10. 
 20. "La desconocida que reveló el Universo Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-04-15. Consultado o 2021-01-10. 
 21. "Me acuerdo de Sofia Ciencia y más". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-08-30. Consultado o 2021-01-10. 
 22. "Caterina Scarpellini, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-10-29. Consultado o 2020-10-28. 
 23. "Caterina Scarpellini - Wikiwand". www.wikiwand.com. Consultado o 2020-10-28. 
 24. "Augusta Ada Byron - Biography". Maths History (en inglés). Consultado o 2020-10-28. 
 25. "Ada Byron, Lady Lovelace". www.agnesscott.edu. Consultado o 2020-10-28. 
 26. "Ada Lovelace, pionera en programación Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-12-10. Consultado o 2020-10-28. 
 27. admin (2018-07-17). "Biografía de María Mitchell astrónoma americana". Mujeres Notables (en castelán). Consultado o 2020-10-28. 
 28. "Maria Mitchell, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-08-01. Consultado o 2020-10-28. 
 29. "Florence Nightingale". www.agnesscott.edu. Consultado o 2020-10-28. 
 30. "Florence Nightingale, enfermera y estadística Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-05-12. Consultado o 2020-10-28. 
 31. "Mary Ward —". www.herstory.ie (en inglés). Consultado o 2020-10-31. 
 32. "Mary Ward, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-04-27. Consultado o 2020-10-31. 
 33. "Mary Everest Boole". www.agnesscott.edu. Consultado o 2020-10-31. 
 34. Calinger, Ronald (1996). Vita Mathematica: Historical Research and Integration with Teaching (en inglés). Cambridge University Press. ISBN 978-0-88385-097-8. 
 35. "Mary Everest Boole (1832-1916) Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-08-10. Consultado o 2020-10-31. 
 36. "Helen Almira Shafer American educator". Encyclopedia Britannica (en inglés). Consultado o 2020-10-31. 
 37. "Helen Almira Shafer, educadora Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2016-09-23. Consultado o 2020-10-31. 
 38. "Agnes Mary Clerke - Biography". Maths History (en inglés). Consultado o 2020-10-31. 
 39. "Agnes Mary Clerke, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-02-10. Consultado o 2020-10-31. 
 40. "Susan Jane Cunningham". www.agnesscott.edu. Consultado o 2020-10-31. 
 41. "Susan Jane Cunningham, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-03-23. Consultado o 2020-10-31. 
 42. "Mary Watson Whitney - Vassar College Encyclopedia - Vassar College". vcencyclopedia.vassar.edu. Consultado o 2020-10-31. 
 43. "Mary Watson Whitney American astronomer". Encyclopedia Britannica (en inglés). Consultado o 2020-10-31. 
 44. "Mary Watson Whitney, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-09-11. Consultado o 2020-10-31. 
 45. "1991IrAJ...20...70B Page 70". adsabs.harvard.edu. Consultado o 2020-10-31. 
 46. "Margaret Lindsay Huggins, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-08-14. Consultado o 2020-10-31. 
 47. admin (2019-11-01). "Biografía de sofía Kovalevskaya matemática rusa". Mujeres Notables (en castelán). Consultado o 2020-10-31. 
 48. "Sofia Kovalevskaya". www.agnesscott.edu. Consultado o 2020-10-31. 
 49. "Una mirada al teorema de Cauchy–Kovalevskaya" (PDF). 
 50. "Images des mathématiques". images.math.cnrs.fr. Consultado o 2020-10-31. 
 51. "Sofia Kovalevskaya, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-01-15. Consultado o 2020-10-31. 
 52. "Sophie Willock Bryant - Biography". Maths History (en inglés). Consultado o 2020-10-31. 
 53. Integrantes Del Equipo (2010-09-11). "El sistema nacional de educación". Consultado o 2020-10-31. 
 54. "Sophie Willock Bryant, matemática y educadora Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-02-15. Consultado o 2020-10-31. 
 55. "Ellen Amanda Hayes". www.agnesscott.edu. Consultado o 2020-10-31. 
 56. "Ellen Amanda Hayes, astrónoma y matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-09-23. Consultado o 2020-10-31. 
 57. "Women and the RAS" (PDF). 
 58. "Isis Pogson, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-09-28. Consultado o 2020-10-31. 
 59. "Hertha Marks Ayrton". www.agnesscott.edu. Consultado o 2020-10-31. 
 60. "AYRTON, Hertha Marks". forohistorico.coit.es. Consultado o 2020-10-31. 
 61. "Ida Metcalf". www.agnesscott.edu. Consultado o 2020-10-31. 
 62. admin (2018-10-01). "Biografía de Williamina Fleming astrónoma americana". Mujeres Notables (en castelán). Consultado o 2020-10-31. 
 63. "Williamina Fleming, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-05-15. Consultado o 2020-10-31. 
 64. "Charlotte Angas Scott". www.agnesscott.edu. Consultado o 2020-10-31. 
 65. "Charlotte Angas Scott, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-06-08. Consultado o 2020-10-31. 
 66. "Anna Julia Haywood Cooper". www.agnesscott.edu. Consultado o 2020-10-31. 
 67. "Anna Julia Cooper American educator and writer". Encyclopedia Britannica (en inglés). Consultado o 2020-10-31. 
 68. "Alicia Boole Stott, a geometer in higher dimension". Historia Mathematica (en inglés) 35 (2): 123–139. 2008-05-01. ISSN 0315-0860. doi:10.1016/j.hm.2007.10.008. 
 69. "Alicia Boole Stott y la cuarta dimensión Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-06-08. Consultado o 2020-10-31. 
 70. "Dorothea Klumpke Roberts - Scientist of the Day". Linda Hall Library (en inglés). 2018-08-09. Consultado o 2020-10-31. 
 71. "Dorothea Klumpke Roberts, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-08-09. Consultado o 2020-10-31. 
 72. "Ruth Gentry - Biography". Maths History (en inglés). Consultado o 2020-10-31. 
 73. "Ruth Gentry, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-02-22. Consultado o 2020-10-31. 
 74. "Winifred Edgerton Merrill - Biography". Maths History (en inglés). Consultado o 2020-10-31. 
 75. "Winifred Edgerton Merrill". www.agnesscott.edu. Consultado o 2020-10-31. 
 76. "Winifred Edgerton Merrill, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-09-24. Consultado o 2020-10-31. 
 77. "Annie Jump Cannon". astronomia-iniciacion.com (en castelán). Consultado o 2020-10-31. 
 78. "Annie Jump Cannon American astronomer". Encyclopedia Britannica (en inglés). Consultado o 2020-10-31. 
 79. "Annie Jump Cannon, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-12-11. Consultado o 2020-10-31. 
 80. "Watching the heavens: The female pioneers of science". BBC News (en inglés). 2016-02-15. Consultado o 2020-10-31. 
 81. "Fiammetta Wilson, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-07-19. Consultado o 2020-10-31. 
 82. "Marie Gernet – Stadtwiki Karlsruhe". ka.stadtwiki.net. Consultado o 2020-10-31. 
 83. "Flora Philip - Biography". Maths History (en inglés). Consultado o 2020-10-31. 
 84. "Flora Philip (1865 – 1943)". The University of Edinburgh (en inglés). Consultado o 2020-10-31. 
 85. "Flora Philip, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-05-19. Consultado o 2020-10-31. 
 86. "Antonia Maury: Un espíritu libre www-revista.iaa.es". www-revista.iaa.es. Consultado o 2020-10-31. 
 87. "Antonia Maury, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-03-21. Consultado o 2020-10-31. 
 88. Nuevatribuna. "Antonia Maury: la mujer que conocía las estrellas". Nuevatribuna (en castelán). Consultado o 2020-10-31. 
 89. "Maria Skłodowska-Curie. Una vida al servicio de la Ciencia y de la Humanidad" (PDF). Arquivado dende o orixinal (PDF) o 07 de abril de 2017. Consultado o 02 de febreiro de 2021. 
 90. "Marie Curie, pionera en radiactividad Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-11-07. Consultado o 2020-10-31. 
 91. PeoplePill. "About Wrexie Leonard: American astronomer (1867 - n/a) Biography, Facts, Career, Wiki, Life". PeoplePill (en inglés). Consultado o 2020-10-31. 
 92. "Wrexie Leonard, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-09-15. Consultado o 2020-10-31. 
 93. "Anne Bosworth - Biography". Maths History (en inglés). Consultado o 2020-10-31. 
 94. "Anne Bosworth Focke". www.agnesscott.edu. Consultado o 2020-10-31. 
 95. "Anne Lucy Bosworth Focke, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2016-09-29. Consultado o 2020-10-31. 
 96. Press, Europa (2018-07-04). "Henrietta Swan Leavitt, la astrónoma que 'cambió' el universo, nació hace 150 años". www.europapress.es. Consultado o 2020-10-31. 
 97. "Henrietta Swan Leavitt, la astrónoma que midió la distancia a las estrellas". Agencia SINC (en castelán). Consultado o 2020-10-31. 
 98. "Henrietta Swan Leavitt, la astrónoma ‘calculadora’ Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-07-04. Consultado o 2020-10-31. 
 99. "La geometría vista por Grace Chisholm Young" (PDF). 
 100. Ilecara (2009-06-24). "MUJERES QUE HACEN LA HISTORIA - BREVES BIOGRAFIAS: Siglo XIX - Grace Chisholm Young". MUJERES QUE HACEN LA HISTORIA - BREVES BIOGRAFIAS. Consultado o 2020-10-31. 
 101. "Grace Chisholm Young, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-03-15. Consultado o 2020-10-31. 
 102. "Annie Russell Maunder". Royal Museums Greenwich (en inglés). 2018-03-20. Consultado o 2020-10-31. 
 103. "Annie Russell Maunder, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-04-14. Consultado o 2020-10-31. 
 104. "Philippa Fawcett - Biography". Maths History (en inglés). Consultado o 2020-10-31. 
 105. "Philippa Garrett Fawcett, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-04-04. Consultado o 2020-10-31. 
 106. "Alice Bache Gould. La convergencia de la astronomía, la historia, la matemática y el espionaje." (PDF). 
 107. "Alice Bache Gould, matemática e historiadora Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-01-05. Consultado o 2020-10-31. 
 108. "Emilie Norton Martin: en las Ciencias, las matemáticas sí importan.". MATEMÁTICAS EN FEMENINO PLURAL (en castelán). 2019-03-02. Consultado o 2020-10-31. 
 109. "Emilie Norton Martin, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-12-30. Consultado o 2020-10-31. 
 110. "Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society , Volumen 97, Número 4, febrero de 1937, páginas 272–273" (PDF). 
 111. "Caroline Ellen Furness, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-06-24. Consultado o 2020-10-31. 
 112. "Isabel Maddison - Biography". Maths History (en inglés). Consultado o 2020-10-31. 
 113. "Ada Isabel Maddison, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-04-13. Consultado o 2020-10-31. 
 114. "Mary Frances Winston Newson". www.agnesscott.edu. Consultado o 2020-10-31. 
 115. "Mary Frances Winston Newson, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-08-07. Consultado o 2020-10-31. 
 116. "Biography – BAXTER, AGNES SIME – Volume XIV (1911-1920) – Dictionary of Canadian Biography". www.biographi.ca. Consultado o 2020-10-31. 
 117. "Agnes Sime Baxter, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-03-18. Consultado o 2020-10-31. 
 118. "Virginia Ragsdale". www.agnesscott.edu. Consultado o 2020-10-31. 
 119. Mulligan, Sean (2017-06-16). "Virginia Ragsdale". Encyclopedia of UNCG History (en inglés). Consultado o 2020-10-31. 
 120. "Virginia Ragsdale, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2016-12-13. Consultado o 2020-10-31. 
 121. "Young, Anne Sewell (1871–1961) Encyclopedia.com". www.encyclopedia.com. Consultado o 2020-10-31. 
 122. "Anne Sewell Young, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2018-01-02. Consultado o 2020-10-31. 
 123. "Jessie Chrystal Macmillan". The University of Edinburgh (en inglés). Consultado o 2020-10-31. 
 124. "Jessie Chrystal MacMillan, primera graduada en ciencia en Edimburgo Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-06-13. Consultado o 2020-10-31. 
 125. "Elizabeth Stephansen - Biography". Maths History (en inglés). Consultado o 2020-10-31. 
 126. "Mary Ann Elizabeth Stephansen, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-03-10. Consultado o 2020-10-31. 
 127. Gagnon, Pauline. "La vida olvidada de la primera esposa de Einstein". Scientific American - Español (en castelán). Arquivado dende o orixinal o 04 de febreiro de 2021. Consultado o 2020-10-31. 
 128. "Mileva Maric, física Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-12-19. Consultado o 2020-10-31. 
 129. "Mileva Einstein: la poco conocida historia de la brillante mujer de Albert Einstein que ayudó a descubrir la teoría de la relatividad". BBC News Mundo (en castelán). 2018-11-20. Consultado o 2020-10-31. 
 130. "Tatiana Alexeyevna Afanassjewa - Biography". Maths History (en inglés). Consultado o 2020-11-01. 
 131. "Tatiana Ehrenfest-Afanassjewa, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-11-19. Consultado o 2020-11-01. 
 132. "Alice Grace Cook: una observadora de meteoritos de East Anglian". Arquivado dende o orixinal o 06 de febreiro de 2021. Consultado o 02 de febreiro de 2021. 
 133. PeoplePill. "About A. Grace Cook: Astronomer (1887 - 1958) Biography, Facts, Career, Wiki, Life". PeoplePill (en inglés). Consultado o 2020-11-01. 
 134. "Hommage a Mme G. Camille Flammarion" (PDF). 
 135. "Gabrielle Renaudot Flammarion, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-05-31. Consultado o 2020-11-01. 
 136. "Anna y Hélène, las dos matemáticas de la familia Cartan Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2018-10-16. Consultado o 2021-02-10. 
 137. "FAMOUS STATISTICIANS". Consultado o 2020-11-01. 
 138. "Kirstine Smith, estadística Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-04-12. Consultado o 2020-11-01. 
 139. "Margherita Beloch Piazzolla enciclopedia delle donne" (en italiano). Consultado o 2020-11-01. 
 140. "Margherita Beloch Piazzolla, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-07-12. Consultado o 2020-11-01. 
 141. "skbl.se - Hedvig Louise Beata Petrén-Overton". skbl.se. Consultado o 2020-11-01. 
 142. "Louise Petrén-Overton, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2019-08-12. Consultado o 2020-11-01. 
 143. "Leuch-Reineck, Annie". hls-dhs-dss.ch (en alemán). Consultado o 2020-11-01. 
 144. "Frank & Ethel BELLAMY: Oxfordshire Blue Plaques Scheme". www.oxonblueplaques.org.uk. Consultado o 2020-11-02. 
 145. "Ethel Bellamy, informática astronómica y sismóloga Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2018-11-17. Consultado o 2020-11-02. 
 146. "IMPA -  Hilda Phoebe Hudson (1881-1965): ICM's First Female Voice". impa.br. Consultado o 2020-11-02. 
 147. "Hilda Phoebe Hudson, geómetra algebraica Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-06-11. Consultado o 2020-11-02. 
 148. "Las contribuciones de las mujeres al Observatorio Naval de los Estados Unidos: los primeros años.". Arquivado dende o orixinal o 26 de marzo de 2017. Consultado o 02 de novembro de 2020. 
 149. "Isabel Martin Lewis, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2016-07-11. Consultado o 2020-11-02. 
 150. "La mujer cuyo teorema revolucionó la física y a quien Einstein calificó de un absoluto "genio matemático"". BBC News Mundo (en castelán). Consultado o 2020-11-02. 
 151. "Emmy Noether, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-03-23. Consultado o 2020-11-02. 
 152. Grinstein, Louise S; Campbell, Paul J (1982-02-01). "Anna Johnson Pell Wheeler: Her life and work". Historia Mathematica (en inglés) 9 (1): 37–53. ISSN 0315-0860. doi:10.1016/0315-0860(82)90136-7. 
 153. "Anna Johnson Pell Wheeler, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-05-05. Consultado o 2020-11-02. 
 154. "Uni Halle, FB Math./Inf., History". disk.mathematik.uni-halle.de. Consultado o 2020-11-02. 
 155. "Frieda Nugel, una de las primeras doctoras en matemáticas de Alemania Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-06-18. Consultado o 2020-11-02. 
 156. "Mary R. Calvert collection, 1975-1996". Maine Women Writers Collection (en inglés). Consultado o 2020-11-02. 
 157. "Mary R. Calvert, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-06-20. Consultado o 2020-11-02. 
 158. "Edmée Chandon, première Française astronome". RetroNews - Le site de presse de la BnF (en francés). 2020-03-12. Consultado o 2020-11-02. 
 159. "Edmée Chandon, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2018-11-21. Consultado o 2020-11-02. 
 160. "Mathematics Undergraduate Student Association". musa.berkeley.edu. Consultado o 2020-11-02. 
 161. "Pauline Sperry, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-03-05. Consultado o 2020-11-02. 
 162. "Margaret Harwood - Scientist of the Day". Linda Hall Library (en inglés). 2020-03-19. Consultado o 2020-11-02. 
 163. "Margaret Harwood, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-03-19. Consultado o 2020-11-02. 
 164. "Contribuciones científicas de Ida Barney". 
 165. "Ida Barney, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-11-06. Consultado o 2020-11-02. 
 166. "NALLI, Pia Maria in "Dizionario Biografico"". www.treccani.it (en italiano). Consultado o 2020-11-02. 
 167. "Pia Maria Nalli, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2016-02-10. Consultado o 2020-11-02. 
 168. "GRAMEGNA, Maria in "Dizionario Biografico"". www.treccani.it (en italiano). Consultado o 2020-11-02. 
 169. "Maria Gramegna, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2016-05-11. Consultado o 2020-11-02. 
 170. "Desmontando a Verne, Inge Lehmann (1888-1993)". Consultado o 2020-11-02. 
 171. "Viaje al centro de la tierra… con Inge Lehmann Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-01-17. Consultado o 2020-11-02. 
 172. "Agnes Meyer Driscoll". www.agnesscott.edu. Consultado o 2020-11-02. 
 173. "Agnes Meyer Driscoll, la criptoanalista que descifró los códigos japoneses antes de la Segunda Guerra Mundial Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2019-08-22. Consultado o 2020-11-02. 
 174. "Julie Winter Hansen (1890 - 1960)". 
 175. "Julie Marie Vinter Hansen, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-07-20. Consultado o 2020-11-02. 
 176. "Women Mathematicians and NMAH Collections -- Olive C. Hazlett: Music and Puzzles". National Museum of American History (en inglés). Consultado o 2020-11-02. 
 177. "Olive Clio Hazlett, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-10-27. Consultado o 2020-11-02. 
 178. "Euphemia Lofton Haynes, first african american woman mathematican". www.math.buffalo.edu. Consultado o 2020-11-02. 
 179. "Euphemia Lofton Haynes, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-09-11. Consultado o 2020-11-02. 
 180. "Maud Worcester Makemson, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2019-09-16. Consultado o 2020-11-03. 
 181. "La turbulenta vida de Hilda Geiringer, la olvidada y genial mujer que revolucionó las matemáticas". BBC News Mundo (en castelán). Consultado o 2020-11-03. 
 182. "Hilda Geiringer, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-09-28. Consultado o 2020-11-03. 
 183. "Anna Mullikin - Biography". Maths History (en inglés). Consultado o 2020-11-03. 
 184. "Anna Margaret Mullikin, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-03-07. Consultado o 2020-11-03. 
 185. "Cecilia Krieger The Canadian Encyclopedia". www.thecanadianencyclopedia.ca. Consultado o 2020-11-03. 
 186. "Cecilia Krieger, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-04-09. Consultado o 2020-11-03. 
 187. "Dorothy Maud Wrinch British-American mathematician and biochemist". Encyclopedia Britannica (en inglés). Consultado o 2020-11-03. 
 188. "Dorothy Maud Wrinch, matemática y bioquímica Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-09-12. Consultado o 2020-11-03. 
 189. "Douglas, Allie Vibert Queen's Encyclopedia". www.queensu.ca. Consultado o 2020-11-03. 
 190. "Allie Vibert Douglas, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2018-12-15. Consultado o 2020-11-03. 
 191. "PASTORI, Maria in "Dizionario Biografico"". www.treccani.it (en italiano). Consultado o 2020-11-03. 
 192. "Pastori Maria — Scienza a due voci". scienzaa2voci.unibo.it. Consultado o 2020-11-03. 
 193. Hispano-soviética, Amistad (2011-09-13). "Amistad Hispano-Soviética: Sofía A. Yanovskaya Neimark, una matemática soviética innovadora". Amistad Hispano-Soviética. Consultado o 2020-11-03. 
 194. "Sofia Aleksandrovna Janovskaja, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-01-31. Consultado o 2020-11-03. 
 195. "Priscilla Fairfield Bok, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2019-04-14. Consultado o 2020-11-03. 
 196. "Mary Shane". Atomic Heritage Foundation (en inglés). Consultado o 2020-11-03. 
 197. McCall, Benjamin J.; Griffin, R. Elizabeth (2013-03-08). "On the discovery of the diffuse interstellar bands". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 469 (2151): 20120604. doi:10.1098/rspa.2012.0604. 
 198. "Mary Lea Heger, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-07-13. Consultado o 2020-11-03. 
 199. Herrero, Maria Sol Antolin (2020-01-03). "Gertrude Blanch, brillante matemática" (en castelán). Consultado o 2020-11-03. 
 200. "Gertrude Blanch, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-02-02. Consultado o 2020-11-03. 
 201. "Mary Taylor - Biography". Maths History (en inglés). Consultado o 2020-11-03. 
 202. "Mary Taylor Slow, física y matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-07-15. Consultado o 2020-11-03. 
 203. "Marguerite Lehr". Só Matemática (en portugués). Consultado o 2020-11-03. 
 204. "Marguerite Lehr, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-10-22. Consultado o 2020-11-03. 
 205. "Charlotte Moore Sitterly" (en inglés). 2018-09-24. doi:10.1063/PT.6.6.20180924a. 
 206. "Charlotte Moore Sitterly, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-09-24. Consultado o 2020-11-03. 
 207. "Odette Jasse, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2019-08-21. Consultado o 2020-11-03. 
 208. "Vera Fedorovna Gaze". Vera Fedorovna Gaze. Consultado o 2020-11-03. 
 209. "Vera Fedorovna Gaze, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2018-12-29. Consultado o 2020-11-03. 
 210. DeBakcsy, Dale (2020-03-25). "In Defense Of The Soil: A Century With Hydrodynamic Mathematician Pelageya Polubarinova-Kochina". Women You Should Know® (en inglés). Arquivado dende o orixinal o 15 de xaneiro de 2021. Consultado o 2020-11-03. 
 211. "Pelageya Polubarinova-Kochina, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-05-13. Consultado o 2020-11-03. 
 212. "Cox, Gertrude Mary NCpedia". www.ncpedia.org. Consultado o 2020-11-03. 
 213. "Gertrude Mary Cox, estadística Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-01-13. Consultado o 2020-11-03. 
 214. "Women in Tech, STEM, and Coding: Ida Rhodes". TekkieUni - Coding for Kids (en inglés). 2019-08-10. Consultado o 2020-11-03. 
 215. "Ida Rhodes, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-05-15. Consultado o 2020-11-03. 
 216. S, Ana (2015-02-24). "Mujerícolas: Mary Cartwright . La Pasión por las Matemáticas". Mujerícolas. Consultado o 2020-11-03. 
 217. "Mary Lucy Cartwright, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-12-17. Consultado o 2020-11-03. 

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Outros artigos[editar | editar a fonte]