Teoloxía

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

Teoloxía é literalmente estudo de Deus (do grego θεος, theos, «Deus»; + λογος, logos, «estudo»).

Este termo foi usado por primeira vez por Platón en «A República» para referirse á comprensión da natureza divina por medio da razón, en oposición á comprensión literaria propia dos seus poetas coetáneos. Máis tarde, Aristóteles empregou o termo en numerosas ocasións con dous significados:

  • Teoloxía como a rama fundamental da ciencia filosófica, tamén chamada filosofía primeira ou ciencia dos primeiros principios, máis tarde chamada Metafísica polos seus seguidores.
  • Teoloxía como denominación do pensamento mitolóxico inmediatamente previo á Filosofía, nun sentido pexorativo, e sobre todo usado para chamar teólogos aos pensadores antigos non-filósofos (como Hesíodo e Ferécides de Siros).

O termo teoloxía, xa que logo, non é inicialmente de orixe cristiá . Só a través dun proceso progresivo imponse tanto en Oriente como en Occidente o uso cristián do termo “teoloxía”. Para Clemente de Alexandría, indica o “coñecemento das cousas divinas”. Para Oríxenes expresa a “verdadeira doutrina sobre Deus e sobre Xesucristo como Salvador”. Corresponde a Eusebio de Cesarea o privilexio de aplicar por primeira vez o atributo theologos a Xoán o Evanxelista, xa que no seu evanxeo escribiu unha “eminente doutrina sobre Deus”. A partir del, a teoloxía indicará a verdadeira doutrina, a cristiá, en oposición á falsa doutrina que ensinaban os pagáns e os herexes.

O termo teoloxía é unha palabra composta que, no seu significado literal, pode indicar un falar de Deus, ou ben un discurso sobre Deus. Se en termos xerais a teoloxía é unha reflexión sobre Deus (e neste sentido existe tamén unha teoloxía filosófica), no sentido máis corrente da Igrexa Católica é unha reflexión que intenta coñecer e comprender a fe a partir da razón. Así pois, a teoloxía presupón a fe como fundamento experiencial e intenta nela e a través dela o coñecemento e a comprensión da fe. Noutras palabras, é unha actividade intelectual, metódica e crítica que presupón a adhesión á fe católica. Para indicala sinteticamente, resúmese a miúdo á fórmula de Anselmo: “Fides quaerens intellectum”: (a teoloxía é a vontade da fe de comprender).

Santo Agostiño tomou o concepto teoloxía natural (theologia naturalis) da grande obra «Antiquitates rerum divinatum», de M. Terencio Varrón, como única teoloxía verdadeira de entre as tres presentadas por Varrón: a mítica, a política e a natural. Sobre esta, situou a teoloxía sobrenatural (theologia supernaturalis), baseada nos datos da revelación e xa que logo considerada superior. A teoloxía sobrenatural, situada fose do campo de acción da Filosofía, non estaba por baixo, senón por encima desta, e considerábaa a súa serva, que a axudaría na comprensión de Deus.

Teodicea é un termo empregado actualmente como sinónimo de teoloxía natural. Foi creado no s. XVIII por Leibniz como título dunha das súas obras: «Ensaio de Teodicea. Acerca da bondade de Deus, a liberdade do home e a orixe do mal», aínda que Leibniz referíase con teodicea a calquera investigación cuxo fin fose explicar a existencia do mal e xustificar a bondade de Deus.

A constitución do Saber Teolóxico[editar | editar a fonte]

Na constitución do saber teolóxico poden indicarse o seu obxecto, as súas fontes e o seu lugar. O obxecto da teoloxía é Deus -de xeito directo-, e o mundo e o home á luz de Deus. As fontes do coñecemento teolóxico e os seus criterios de verdade son a razón humana e a revelación divina, de xeito privilexiado. O “lugar” da teoloxía é a Igrexa como comunidade de fe .

De aquí derívase que a Igrexa ten que poder establecer de forma autorizada criterios para a reflexión teolóxica. Segundo a Igrexa católica, a investigación e o traballo teolóxico inscríbense dentro dun saber racional [por iso a teoloxía é ciencia] cuxo obxecto é dado pola revelación [é dicir, a Palabra de Deus] transmitida e interpretada pola Igrexa baixo a autoridade do Maxisterio [xa que é imposible evitar a mediación da Igrexa], e acollida pola fe [importancia do asentimento da comunidade].

A Teoloxía pregúntase acerca da natureza, as propiedades e a esencia de Deus usando como fonte a Revelación e como método a lóxica trinitaria. Neste sentido a Teoloxía é na súa maior parte cristiá, aínda que tamén as relixións non cristiás teñen unha respectable tradición teolóxica, pero baseada noutros principios.
As Igrexas cristiás e a súa Teoloxía fúndanse sobre dous misterios aceptados por todas: O Misterio Trinitario e o Misterio Cristolóxico.

Misterio Trinitario É a doutrina que explica a existencia dun só Deus en tres persoas diferentes e identificables: Pai, Fillo e Espírito Santo; A teoría do tres nun. A pluralidade nunha unidade.

Misterio Cristolóxico É a enteira vida de Xesús Cristo, -a segunda Persoa ou o Fillo-: O seu nacemento, paixón, morte e resurrección, pola que reconcilia aos homes con Deus Pai. O misterio radica na imposibilidade de entender como coinciden na mesma Acode dúas naturezas, a Divina, infinita e eterna, coa humana, finita e mortal, de maneira que se dea por exemplo a paradoxo de que a mesma Persoa de Xesús, do venres de crucifixión ao domingo de resurrección, estea morta como home e ao mesmo tempo viva como Deus xunto ao Pai e ao Espírito Santo. É o misterio de que sexa, a partir do seu nacemento histórico, verdadeiro Deus e verdadeiro home.

Ademais, a teoloxía dedícase tamén ao estudo doutras realidades:

Eclesioloxía Sobre o papel da Igrexa mesma dentro do plan da Salvación divina.

Escatoloxía Relacionado coa eclesioloxía, trata sobre o destino último da Igrexa, así como das realidades últimas tanto de cada persoa como da humanidade en xeral.

No medievo xurdiron múltiples cismas ao redor da natureza de Cristo e en referencia á virxindade de María (Marioloxía). Con respecto a esta última, a controversia en parte viraba en que en Mateo 1:23 o anxo anuncia o nacemento en condición virxinal, mentres que Isaías na súa profecía alude a unha alma que en hebreo significa nena ou moza, pero non a unha bethulah que significa virxe. Este é un pequeno exemplo das dificultades da teoloxía como disciplina científica, ao ter que atopar a non contradición entre os argumentos filolóxicos e filosóficos, e as afirmacións dogmáticas do Maxisterio da Igrexa católica, sostidas por ser asístidas polo Espírito Santo.

Evolución histórica da Teoloxía[editar | editar a fonte]

O primeiro milenio está caracterizado pola unidade entre o saber teolóxico e o ministerio pastoral dos bispos. Os teólogos son os grandes doutores da Igrexa. E estes, con algunhas excepcións, son bispos. O maxisterio do bispo desenvolvíase sendo teólogo e viceversa; apondo de manifesto a unidade e a complementariedade das dúas funcións. A teoloxía era considerada como comentario e esforzo de penetración na Palabra de Deus para podela vivir concretamente.

En Occidente, é sobre todo Agostiño de Hipona o que mantén con forza o sentido relixioso de teoloxía: compréndese a teoloxía como o esforzo por penetrar cada vez máis na intelixencia da Escritura e da Palabra de Deus. Anselmo de Aosta avanza na comprensión da teoloxía e crea o principio básico da teoloxía: quaero intelligere ut credam, sede credo ut intelligam (busco entender para crer, pero creo para poder entender).

A aparición das primeiras universidades no século XII e o comezo da distinción nos estudos escolásticos levará á teoloxía a converterse en cuestionamentos e sentenzas sobre a fe, e a recoñecerse cada vez máis como «ciencia». Convértese así nunha forma de coñecemento racional do dato revelado. O que a fe acolle como don, a teoloxía explícao utilizando as leis da comprensión racional. Os teólogos identifícanse cos grandes mestres das universidades e as ordes monásticas convértense no berce privilexiado para a súa formación. A identificación entre bispo e teólogos é xa só unha excepción. A doutrina crece na comprensión grazas á axuda da razón, pero, con todo, comeza a primeira gran división entre as escolas teolóxicas, é dicir entre modos distintos de comprender e explicar a mesma fe.

Percíbese unha acepción particular da palabra «teólogo» a partir do século XIX. A teoloxía, comprendida case exclusivamente como xustificación da doutrina do Maxisterio, identifica ao teólogo como a aquel que apoia esta doutrina (do Maxisterio) tanto á luz dos principios teóricos da filosofía como no plano da investigación histórica. De todos os xeitos, a súa función vese reducida á de comentador .

O Concilio Vaticano II (1962-1965) permitiunos ver á teoloxía máis animada pola Escritura (DV 24) e máis en contacto coa vida eclesiástica. Así pois, a teoloxía segue estando ancorada na revelación como fundamento seu e á fe como a súa intelixencia crítica, para que a vida de fe do crente poida ser motivada e significativa.

Nova Teoloxía no S. XX[editar | editar a fonte]

Foi extraordinariamente influída polo filósofo Althusser, quen na súa reinterpretación de Karl Marx, establece que o totalitarismo non é unha condición sine qua non do marxismo, e que o verdadeiramente relevante é a transformación social e a loita contra as inxustizas. A partir de aquí a nova pléiade de teólogos exporá que se pode ser marxista e soster a idea de Deus. Agora ben, debido ao desprestixio do marxismo, nas súas aplicacións históricas, deixará de ser utilizado como termo na teoloxía. Ata as súas derivacións como a teoloxía da liberación deixarán de ser usadas na linguaxe pastoral.

Pero subsistirá o núcleo básico que é a anulación da esperanza. Mantéñense as teses de Marx no sentido de que toda apelación a un máis aló é alienante, e que toda a atención debe ser encamiñada a este mundo. Iso leva implícito a relectura das outras dúas grandes virtudes: Fe e Caridade, en clave temporal de redención humana.

Ao manterse termos convencionais como Cristo, Igrexa, Biblia, Fe, percíbese a sensación dunha permanencia no depósito clásico teolóxico, pero as audiencias non informadas non comprenden a falta da Esperanza, ou mellor devandito, traducida como esperanza intramundana nun mundo mellor, vén abaixo toda a estrutura da fe, a esperanza e a caridade.

Pero entre Althusser e a nova teoloxía, que domina unha parte xa enorme dos escenarios pastorais e xerárquicos, atópase a teoloxía de Bloch, precisamente dedicada ao principio esperanza e que paradoxalmente á vez que a trata, confínaa ao espazo intramundano, e xa que logo anúlaa, nunha aporía formidable.

Dado que a vida humana termina coa morte, a anulación do saber e a práctica sobre o máis aló, característico da sabedoría e praxe católica, impón unha perda do horizonte espiritual, que ten consecuencias nefastas sobre a calidade ata psicolóxica da existencia, así como dos valores humanos, e unha depresión formidable na vida espiritual das persoas.

Contra esta orde argumental, a nova teoloxía e as súas derivas pastorais opón simplemente cualificativos simples criminalizadores, como tradicionalismo, integrismo, e apóiase en anécdotas de abusos históricos na predicación, elevándoas a categorías globais, para xustificar a moderna amputación da esperanza.

[editar | editar a fonte]

Pódese pensar no teólogo como naquel que, por vocación, entrégase ao estudo dun acontecemento que afunde as súas raíces no pasado, pero como fillo do seu tempo, cargado das provocacións e tensións do presente, tendo que producir instrumentos para que ese acontecemento sexa comprensible e significativo tamén para o día de hoxe. Como crente, vese levado na súa investigación pola certeza da fe, pero como científico está suxeito ás regras do saber crítico.

O teólogo é ante todo un crente. A súa investigación está xa posta no horizonte da revelación, que non é de seu obxecto demostrativo do seu traballo teolóxico. El acepta esta verdade tal como transmitiulla a tradición eclesiástica. Isto é o que constitúe o obxecto da súa fe. O teólogo, xa que logo, non dubida dos fundamentos do seu saber teolóxico nin establece ideas novas. O seu traballo non é o de producir a verdade, senón o de buscar a intelixibilidade daquela verdade que el acepta e que sabe que é tal pola fe. A súa tarefa como científico será a de inventar linguaxes e formas de comunicación que permitan recoñecer como o acontecemento histórico Xesús de Nazaret é de forma definitiva e insuperable a revelación do amor trinitario de Deus. Esta verdade é a que ten que destacar con toda a súa plenitude de sentido.

A Palabra de Deus, obxecto de estudo do teólogo, vénlle na Igrexa e a través da Igrexa. A comprensión desta Palabra, eclesiasticamente mediada desde a súa orixe, oriéntase primariamente á comunidade crente, para que saiba dar razón da súa fe (1 Pe 3,15). Neste horizonte é onde se pon outra característica do teólogo: a eclesialidade, é dicir vivir, pensar e sentir como parte da Igrexa.

O ministerio do teólogo faise máis visible cando, en virtude da súa competencia, froito da investigación e do estudo persoal, insignia aos demais. Pero ao ser un ministerio na Igrexa e da Igrexa, que a relaciona dun xeito totalmente peculiar coa revelación, o ensino do teólogo nunca se lle dá a título persoal. En canto teólogo, é sempre unha persoa «pública», xa que expresa a intelixencia da fe eclesiástica. O teólogo como home de ciencia necesita claramente competencia e preparación científica, pero como suxeito eclesiástica esíxeselle obediencia e fidelidade para o seu ensino (oral e escrita) (1 Cor 4,1). O teólogo é «responsable» do seu ministerio e, por conseguinte, o teólogo terá que atender, como obxectivo permanente, a pasar constantemente da procura da “intelixencia” á conquista da “sabedoría”.

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Outros artigos[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]