Produto

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

Un produto é calquera cousa producida (manufactura) por un proceso natural ou por unha actividade humana. Especificamente pode referirse a:

En Ciencias da natureza
En Economía
En Lóxica
  • Produto, é o resultado da conxunción de diversas proposicións lóxicas, que esixe o valor de verdade de cada unha para que o valor da conxunción ou produto sexa verdadeiro.
En Matemáticas

Denomínanse tamén como produtos a certas operacións binarias realizadas en contextos especializados:

  • Produto é unha xeneralización abstracta dos produtos encontrados en diversas estruturas alxébricas.
  • Produto baleiro, o produto de cero factores.
  • Produto cartesiano, operación entre conxuntos cuxo resultado é un par ordenado dos elementos respectivos.
  • Produto escalar, operación binaria entre elementos dun espazo vectorial que ten por resultado un elemento do campo subxacente.
  • Produto directo, abstracción que permite definir estruturas alxébricas en produtos doutros alxébricos (usualmente produtos cartesianos).
  • Produto exterior, unha xeneralización do produto vectorial.
  • Produto vectorial ou produto cruz, operación entre vectores dun espazo euclidiano 3-dimensional que ten como resultado outro vector.
  • Produto mixto ou triplo produto escalar é un produto que combina o produto vectorial e o escalar.
  • Produto matricial, operación binaria entre matrices.

Ademais, o termo produto tamén se relaciona con: