Sistema de información

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

Un sistema de información (SE) é un conxunto organizado de elementos, os cales formarán parte dalgunha das seguintes categorías:

Todo ese conxunto de elementos interactúan entre se para procesar os datos e a información (incluíndo procesos manuais e automáticos) e distribuíla do xeito máis adecuado posible nunha determinada organización en función dos seus obxectivos. Normalmente o termo é usado de xeito erróneo como sinónimo de sistema de información informático, estes son o campo de estudo da tecnoloxía da información (IT), e aínda que poidan formar parte dun sistema de información (como recurso material), por si sós non se poden considerar como sistemas de información, este concepto é máis amplo que o de sistema de información informático. Porén un sistema de información pode estar baseado no uso de computadoras. Segundo a definición de Langefors este tipo de sistemas son:

 • Un medio posto en funcionamento tecnoloxicamente para gravar, almacenar e distribuír expresións lingüísticas,
 • así como para extraer conclusións a partir de devanditas expresións.

Xeneralidades[editar | editar a fonte]

Sistema de Información (exemplo)

O termo Sistemas de Información ten diferentes significados:

 • En seguridade computacional, un sistema de información está descrito por tres compoñentes:
  • Estrutura:
   • Repositorios, que almacenan os datos permanente ou temporalmente, tales como "buffers”, discos duros, caché etc.
   • Interfaces, que permiten o intercambio de información co mundo non dixital, tales como teclados, altofalantes, monitor, escáner, impresoras etc.
  • Canles, que conectan os repositorios entre se, tales como "buses", cables, enlaces sen fíos etc. Unha rede de traballo é un conxunto de canles físicas e lóxicos.
  • Comportamento:
   • Servizos, os cales provén algún valor aos usuarios ou a outros servizos mediante o intercambio de mensaxes.
   • Mensaxes, que carrexan un contido ou significado cara aos usuarios ou servizos.
 • En xeografía e cartografía, un Sistema de Información Xeográfica (SIG) utilízase para integrar, almacenar, editar, analizar, compartir e despregar información xeoreferenciadá. Existen moitas aplicacións de SIG, desde ecoloxía e xeoloxía, ata as ciencias sociais.
 • En representación do coñecemento, un sistema de información consiste de tres compoñentes: humano, tecnolóxico e organizacional. Baixo esta perspectiva, información defínese en termos de tres niveis de semiótica. Datos que poden ser procesados automaticamente por un sistema de aplicacións corresponden ao nivel de sintaxe. No contexto dun individuo que interpreta os datos, estes son convertidos en información, o que corresponde ao nivel semántico. A información convértese en coñecemento cando un individuo coñece (entende) e avalía a información (por exemplo para unha tarefa específica), isto corresponde ao nivel pragmático.
 • En matemáticas dentro da teoría dos dominios, un sistema de información Scott (pola súa inventora Dana Scott) é unha estrutura matemática que prové unha representación alternativa dun dominio Scott, como un caso especial, algebraic lattices.
 • En matemáticas teoría de conxunto difuso, un sistema de información é un sistema de atributo-valor.
 • En socioloxía os sistemas de información son sistemas sociais os cales o seu comportamento está fortemente influenciado polos obxectivos, valores e crenzas dos individuos e grupos, así como polo desempeño da tecnoloxía.
 • En teoría de sistemas, un sistema de información é un sistema, automatizado ou manual, que abarca persoas, máquinas, e/ou métodos organizados de recolección de datos, procesamento, transmisión e diseminación de datos que representa información para o usuario.
 • En informática, un sistema de información é calquera sistema ou subsistema de equipo de telecomunicacións ou computacional interconectados e que se utilicen para obter, almacenar, manipular, administrar, mover, controlar, despregar, intercambiar, transmitir ou recibir voz e/ou datos, e inclúe tanto os programas de computación ("software" e "firmware") como o equipo de cómputo.

Historia[editar | editar a fonte]

O estudo dos sistemas de información orixinouse como unha sub-disciplina das ciencias da computación nun intento por entender e racionalizar a administración da tecnoloxía dentro das organizacións. Os sistemas de información maduraron ata converterse nun campo de estudos superiores dentro da administración. Adicionalmente, cada día saliéntase máis como unha área importante dentro da investigación nos estudos de administración, e é ensinado nas universidades e escolas de negocios máis grandes en todo o mundo.

Na actualidade, a Información e a tecnoloxía da Información forman parte dos cinco recursos cos que os executivos crean e/ou modelan unha organización, xunto co persoal, diñeiro, material e maquinaria. Moitas compañías crearon a posición de Director de Información (CIO, polas súas siglas en inglés Chief Information Officer) quen asiste ao comité executivo da compañía, xunto co Director Executivo, o Director Financeiro, o Director de Operacións e o Director de Tecnoloxía (é común que o Director de Información actúe como Director de Tecnoloxía e viceversa).

Por iso todos os Sistemas de Información deben de ser catalogados en base á súa función.

Tipos de sistemas de información[editar | editar a fonte]

Segundo a función á que vaian destinados ou o tipo de usuario final do mesmo, os SE poden clasificarse en:

(esta clasificación obedece a un punto de vista empresarial)

Estes sistemas de información non xurdiron simultaneamente no mercado; os primeiros en aparecer foron os TPS, na década dos 60, e os últimos foron os SE, que alcanzaron o seu auxe nos 90 (aínda que estes últimos tiveron unha tímida aparición nos 70 que non callou, xa que a tecnoloxía non estaba suficientemente desenvolvida).

Outra clasificación, segundo o contorno de aplicación[editar | editar a fonte]

 • Contorno transaccional: Unha transacción é un suceso ou evento que crea/modifica os datos. O procesamento de transaccións consiste en captar, manipular e almacenar os datos, e tamén, na preparación de documentos; na contorna transaccional, xa que logo, o importante é que datos modifícanse e como, unha vez terminou a transacción. Os TPS son os SE típicos que se poden atopar nesta contorna.
 • Contorno decisional: Este é a contorna no que ten lugar a toma de decisións; nunha empresa, as decisións tómanse a todos os niveis e en todas as áreas (outra cousa é se esas decisións son estruturadas ou non), polo que todos os SE da organización deben estar preparados para asistir nesta tarefa, aínda que tipicamente, son os DSS os que encargan desta función. Se o único SE dunha compañía preparado para axudar á toma de decisións é o DSS, este debe estar adaptado a todos os niveis xerárquicos da empresa.

Aplicación dos sistemas de información[editar | editar a fonte]

Os sistemas de información tratan o desenvolvemento, uso e administración da infraestrutura da tecnoloxía da información nunha organización.

Na era post-industrial, a era da información, o enfoque das compañías cambiou da orientación cara ao produto á orientación cara ao coñecemento, neste sentido o mercado compite hoxe en día en termos do proceso e a innovación, en lugar do produto. A énfase cambiou da calidade e cantidade de produción cara ao proceso de produción en si mesmo, e os servizos que acompañan este proceso.

O maior dos activos dunha compañía hoxe en día é a súa información, representada no seu persoal, experiencia, coñecemento, innovacións (patentes, dereitos de autor, segredo comercial). Para poder competir, as organizacións deben posuír unha forte infraestrutura de información, en cuxo corazón situar a infraestrutura da tecnoloxía de información. De tal xeito que o sistema de información céntrese en estudar as formas para mellorar o uso da tecnoloxía que soporta o fluxo de información dentro da organización.

Áreas de traballo[editar | editar a fonte]

O traballo cos sistemas de información pode centrarse en calquera destas tres áreas xerais:

 • Estratexia dos sistemas de información.
 • Xestión dos sistemas de información.
 • Desenvolvemento dos sistemas de información.

Cada unha destas ramas se subdivide á súa vez en disciplinas que se solapan con outras ciencias e con outras disciplinas da administración tales como ciencias da computación, enxeñerías, ciencias sociais e ciencias do comportamento e a administración de negocios.

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]