Lista de comandos do MS-DOS

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura

Esta é unha lista dos comandos máis empregados do sistema operativo MS-DOS de Microsoft.

Nesta lista, cando un comando pode aceptar máis dun nome de ficheiro ou un nome de arquivo con comodíns (* e ?), dise que aceptan un parámetro ficheirospec. Os comandos que só aceptan un nome de arquivo dise que aceptan un parámetro ficheiro.

Para moitos dos comandos tamén se da a súa equivalencia cós de Unix.

Commandos[editar | editar a fonte]

attrib[editar | editar a fonte]

Cambia ou amosa os atributos dun ou máis ficheiros. Por defecto amosa os atributos de tódolos ficheiros no directorio actual.

Opcións

 • Para engadir un atributo inclúese un '+' diante.
 • Para quitar un atributo inclúese un '-' diante.

Atributos

 • R - só lectura
 • A - ficheiro
 • S - sistema
 • H - oculto
attrib [+|-ahrs] [''ficheirospec'']

Equivale ao comando de Unix chmod. En Linux o comando chattr tamén realiza funcións similares.

cd[editar | editar a fonte]

Cambia o directorio actual.

cd ''directory''

Equivale ao comando de Unix cd (con parámetros), ou pwd (sen parámetros).

chkdsk[editar | editar a fonte]

Verifica a integridade do sistema de ficheiros dun disco duro ou disquete

Opcións

 • /F - amaña os erros do disco
 • /V - amosa a dirección completa e nome de tódolos ficheiros do disco
chkdsk ''unidade'' [[ruta]ficheiro] [/F] [/V]

Equivale ao comando de Unix fsck.

cls[editar | editar a fonte]

Limpa a pantalla.

cls

Equivale ao comando de Unix clear.

copy[editar | editar a fonte]

Copia ficheiros dun lugar a outro. O destino por defecto é o directorio actual. Se se indican múltiples ficheiros de orixe, o destino debe ser un directorio ou da como resultado un erro.ror will result.

Atributos

 • /a - modo texto, copia o contido de texto do ficheiro, parando cando chega ao carácter de fin de ficheiro.
 • /b - modo binario, concatena os ficheiros enteiros, ignorando os caracteres de fin de ficheiro.
copy ''ficheirospec'' [''destino'']

Equivale ao comando de Unix cp.

copy dispositivo[editar | editar a fonte]

Empregado desta forma, o comando copy permite escribir datos dende o dispositivo dado ao ficheiro especificado ata que se atopa có carácter de fin de ficheiro (carácter 26 do código ASCII, tecléase con ctrl-Z). O dispositivo máis común e con (consola), có que copy con ficheiro permite escribir directamente nun ficheiro.

copy ''dispositivo'' ''ficheiro''

En Unix esta función ven dada polo comando cat. cat > ficheiro (sendo ctrl+D para rematar) sería o equivalente a este comando.

defrag[editar | editar a fonte]

Defragmenta unha unidade de disco

defrag ''letraunidade''

Non ten equivalente en Unix.

del[editar | editar a fonte]

Borra un ficheiro dado

del ''ficheiro''

Equivale ao comando de Unix rm.

deltree[editar | editar a fonte]

Elimina un directorio xunto con todos os ficheiros e subdirectorios que conteña. Antes de o facer realiza unha pregunta de confirmación.

Atributos

 • /y - Non amosa a pregunta de confirmación
deltree [/y] ''directorio''

En Unix a función de deltree vén dada polo comando rm có parámetro -r.

dir[editar | editar a fonte]

Amosa o contido dun directorio

Atributos

 • [unidade:][ruta][ficheiro] - Especifica a unidade, directorio e/ou ficheiros a listar.
 • /A - Amosa arquivos con atributos específicos:
  • D - directorios.
  • R - ficheiros de só lectura.
  • H - ficheiros ocultos.
  • A -
  • S - ficheiros do sistema.
  • - - prefixo para non amosar.
 • /B - Usa o formato nu (sen información de cabeceira ou sumario).
 • /C[H] - Amosa relacións de compresión nun volume comprimido.
 • /L - Emprega minúsculas.
 • /O - Lista de ficheiros segundo:
  • N - por nome (alfabeticamente).
  • S - por tamaño (os máis pequenos primeiro).
  • E - por extensión (alfabeticamente).
  • D - por data/hora (os máis antigos primeiro).
  • G - grupos de directorios primeiro.
  • - - prefixo para reverter a orde.
 • /P - Pausa despois de cada pantalla de información.
 • /S - Amosa os ficheiros no directorio especificado e tódolos subdirectorios.
 • /T - Controla o campo de tempo que se amosa ou se emprega para ordenar:
  • C - Creación.
  • A - Último acceso.
  • W - Última modificación.
 • /W - Emprega formato ancho de lista.
 • /4 - Amosa anos de 4 díxitos.
DIR [/A[[:]atributos]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N] [/O[[:]orde]] [/P] [/Q] [/S]
  [/T[[:]campodetempo]] [/W] [/4] [unidade:][ruta][ficheiro]

Equivale ao comando de Unix ls.

echo[editar | editar a fonte]

Imprime os seus propios argumentos a saída estándar, normalmente a pantalla, aínda que pode ser redirixido coma calquera outro comando. Emprégase habitualmente nos ficheiros batch para amosar texto ao usuario.

echo ''isto é texto'' Amosa 'isto é texto'
echo. Amosa unha liña en branco

Outro uso importante do comando echo é acender ou apagar a saída por pantalla de comandos nos ficheiros batch.

echo on acende o eco dos comandos
echo off apaga o eco dos comandos

É equivalente ao comando de Unix echo.

exit[editar | editar a fonte]

Sae do procesador de comandos.

EXIT

Tamén existe nos shells Unix.

fc[editar | editar a fonte]

Compara dous ficheiros ou conxuntos de ficheiros e amosa as diferenzas entre eles.

Atributos

 • /A - Amosa só a primeira e a última liña de cada conxunto de diferenzas.
 • /B - Realiza unha comparación binaria.
 • /C - Non ten en conta as maiúsculas/minúsculas.
 • /L - Compara os ficheiros como texto ASCII.
 • /LBn - Limita o máximo número de diferenzas consecutivas a un número especificado de liñas.
 • /N - Amosa os números de liña nunha comparación ASCII.
 • /T - Non expande tabulacións a espazos.
 • /W - Comprime os espazos en branco (tabulacións e espazos) para a comparación.
 • /nnnn - Especifica o número de liñas consecutivas que deben coincidir tras unha diferencia.
 • [unidade1:][ruta1]ficheiro1 - Especifica o primeiro ficheiro ou conxunto de ficheiros a comparar.
 • [unidade2:][ruta2]ficheiro2 - Especifica o segundo ficheiro ou conxunto de ficheiros a comparar.
FC [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N] [/T] [/W] [/nnnn] [unidade1:][ruta1]ficheiro1 [unidade2:][ruta2]ficheiro2

FC /B [unidade1:][ruta1]ficheiro1 [unidade2:][ruta2]ficheiro2

Equivale aos comandos de Unix comm, cmp e diff.

fdisk[editar | editar a fonte]

Manipula táboas de partición de discos duros. Cando se executa na liña de comandos amosa un menú con distintas operacións :

1. Crear unha partición DOS ou Unidade Lóxica DOS
2. Elixir a partición activa
3. Eliminar unha partición ou Unidade Lóxica DOS
4. Amosar información das particións 
5. Cambiar o disco duro actual

Fdisk existe en Unix có mesmo nome pero é un programa completamente diferente, aínda que ten o mesmo propósito.

find[editar | editar a fonte]

É un filtro empregado para atopar unha cadea de caracteres específica nun ficheiro ou ficheiros

Atributos

 • /V - Amosa tódalas liñas que non conteñan a cadea.
 • /C - Amosa só a conta de liñas que conteñen a cadea.
 • /N - Amosa os números de liña que conteñen a cadea.
 • /I - Ignora as maiúsculas/minúsculas.
 • "cadea" - Especifica a cadea de texto a procurar.
 • [unidade:][ruta]ficheiro - Especifica o ficheiro ou ficheiros a procurar.
FIND [/V] [/C] [/N] [/I] "cadea" [[unidade:][ruta]ficheiro[ ...]]

Equivale ao comando de Unix grep.

format[editar | editar a fonte]

Elimina tódolos ficheiros no disco e reformatéao para MS-DOS.

Atributos

 • /V[:etiqueta]- Especifica a etiqueta de volume.
 • /Q - Realiza un formateo rápido.
 • /F:tamaño - Especifica o tamaño do disquete a formatear (160, 180, 320, 360, 720, 1.2, 1.44, 2.88).
 • /B - Aloxa espazo no disco formateado para os ficheiros de sistema.
 • /S - Copia ficheiros de sistema no disco formateado.
 • /T:pistas - Especifica o número de pistas por lado do disco.
 • /N:sectores - Especifica o número de sectores por pista.
 • /1 - Formatea un só lado dun disquete.
 • /4 - Formatea un disquete de 5.25" 360Kb.
 • /8 - Formatea oito sectores por pista.
 • /C - Testea os clústeres que estean marcados como defectuosos.
FORMAT unidade: [/V[:etiqueta]] [/Q] [/F:tamaño] [/B | /S] [/C]
FORMAT unidade: [/V[:etiqueta]] [/Q] [/T:pistas /N:sectores] [/B | /S] [/C]
FORMAT unidade: [/V[:etiqueta]] [/Q] [/1] [/4] [/B | /S] [/C]
FORMAT unidade: [/Q] [/1] [/4] [/8] [/B | /S] [/C]

É equivalente ao comando de Unix mkfs.

help[editar | editar a fonte]

Amosa a axuda. con help comando obtemos axuda dun comando específico.

É parcialmente equivalente ao comando de Unix man.

label[editar | editar a fonte]

Cambia a etiqueta dunha unidade lóxica, coma por exemplo unha partición do disco duro ou un disquete

md[editar | editar a fonte]

Crea un novo directorio. O directorio pai do que es especifica debe existir previamente.

md ''directorio''

Equivale ao comando de Unix mkdir.

mem[editar | editar a fonte]

Amosa o uso da memoria.

mem

Equivale ao comando de Unix free.

more[editar | editar a fonte]

Pasa de páxina a través da saída permitindo ver máis dunha pantalla de texto.

 ''command'' | more

Equivale aos comandos de Unix more e less.

move[editar | editar a fonte]

Move ficheiros ou cambia de nome directorios

move ''ficheiro'' ''novonome''

move ''letraunidade:\vellodir'' ''letraunidade:\novodir''

Equivale ao comando de Unix mv.

msd[editar | editar a fonte]

Amosa información técnica detallada sobre o hardware e software presente no ordenador

msd

Non ten equivalente en Unix.

rd[editar | editar a fonte]

Elimina un directorio, que debe estar baleiro.

rd ''directorio''

Equivale ao comando de Unix rmdir.

ren[editar | editar a fonte]

Cambia o nome dun ficheiro. Non se pode usar para cambiar o nome de subdirectorios ou de ficheiros a través de unidades. Pode usarse para cambiar o nome de ficheiros en masa empregando comodíns.

ren ''filename'' ''newname''

En Unix esta función ven dada polo comando mv, mentres que para cambiar o nome en masa se emprega o coamndo rename.

scandisk[editar | editar a fonte]

É unha utilidade de diagnóstico de discos, substitúe a utilidade chkdsk.

sort[editar | editar a fonte]

Filtra un arquivo para escoller liñas dun ficheiro de entrada e mandalas a un de saída.

sort < ''ficheiroentrada'' > ''ficheirosaida''

Equivale ao comando de Unix sort.

time / date[editar | editar a fonte]

Establece ou amosa a data e a hora do sistema.

date

time

Equivale ao comando de Unix date.

tree[editar | editar a fonte]

Amosa a árbore de directorios do directorio actual

Atributos

 • /F - Amosa os nomes dos ficheiros de cada directorio.
 • /A - Emprega caracteres ASCII en vez dos caracteres estendidos.
tree [/F] [/A] [''directorio'']

Equivale ao comando de Unix find.

type[editar | editar a fonte]

Amosa o contido dun arquivo. O comando more pode usarse en conxunción con este comando da forma type ficheiro | more.

type ''filename''

O comando equivalente en Unix é cat.

ver[editar | editar a fonte]

Amosa a versión de MS-DOS que se está a empregar. Algunhas versións do MS-DOS soportan un atributo /r que amosa a revisión ademais da versión.

ver [/r]

Equivale ao comando de Unix uname.

xcopy[editar | editar a fonte]

Copia ficheiros e árbores de directorios incluíndo tódolos seus contidos.

Atributos

 • orixe - Especifica o(s) ficheiro(s) a copiar.
 • destino - Especifica a localización e/ou nome dos novos ficheiros.
 • /A - Copia ficheiros cós seus atributos, sen cambialos.
 • /D:data - Copia ficheiros cambiados na data especificada ou máis tarde.
 • /P - Pide confirmación antes de crear cada ficheiro de destino.
 • /S - Copia directorios e subdirectorios agás os que estean baleiros.
 • /E - Copia directorios e subdirectorios, incluso os que estean baleiros.
 • /W - Pide confirmación antes de comezar a copiar.
 • /C - Continúa copiando incluso se ocorre algún erro.
 • /I - Se non existe o destino e se copia máis dun ficheiro asume que o destino debe ser un directorio.
 • /Q - Non amosa o nome dos ficheiros mentres copia.
 • /F - Amosa o nome completo dos ficheiros de orixe e destino mentres copia.
 • /L - Amosa os ficherios que se van a copiar.
 • /H - Copia ficheiros ocultos e de sistema.
 • /R - Sobrescribe ficheiros de só lectura.
 • /T - Crea a estrutura de directorios pero non copia ficheiros. Non inclúe directorios ou subdirectorios baleiros.
  • /T /E - Inclúe directorios e subdirectorios baleiros.
 • /U - Actualiza os ficheiros que xa existen previamente no destino.
 • /K - Copia atributos.
 • /Y - Sobrescribe ficheiros existentes sen preguntar.
 • /-Y - Pregunta antes de sobrescribir ficheiros existentes.
XCOPY orixe [destino] [/A] [/D[:data]] [/P] [/S [/E]] [/W] [/K] 
           [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/H] [/R] [/T] [/U]

En Unix unha función similar obtense có comando cp.

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Outros artigos[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]