Bacharelato

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Sistema educativo español
Réxime xeral
Réxime especial

O Bacharelato é un título ou unha etapa educativa moi diferente en distintos países e épocas.

No sistema educativo español actual, que foi deseñado na LOXSE, o bacharelato é a derradeira etapa do Ensino Secundario. Ten carácter voluntario e unha duración de dous cursos, normalmente entre os 16 e os 18 anos.

Pode ser:

 • Ciencias
 • Humanidades e ciencias sociais
 • Arte

Os estudos desta etapa perseguen os seguintes obxectivos:

 • Formación xeral, que favoreza unha maior madurez intelectual e persoal, así como unha maior capacidade para adquirir unha ampla gama de saberes e habilidades.
 • Preparatoria, que asegure as bases para estudos posteriores, tanto universitarios como de formación profesional.
 • Orientadora, que lles permita aos alumnos canalizar as súas preferencias e intereses.

As materias que se imparten son máis especializadas que no Ensino Secundario Obrigatorio.

Ao finalizar o bacharelato o alumno pode presentarse a un exame de selectividade, o cal consiste nunhas probas escritas que permiten ter acceso aos estudos universitarios, ou ben acceder a ciclos formativos de grao superior.

Historia[editar | editar a fonte]

Materias[editar | editar a fonte]

Primeiro curso

Materias troncais

 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Estranxeira (Normalmente Inglés)
 • Filosofía
 • Matemáticas/ Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais/Latín/Fundamentos de Arte (segundo a opción escollida).
 • Debuxo Técnico/Bioloxía e Xeoloxía/Física e química (2 a escoller para o BACH de Ciencias)
 • Grego/Economía/Literatura Universal/Historia do mundo contemporáneo (2 a escoller para o BACH de Humanidades e Ciencias Sociais)
 • Literatura Universal/Historia do mundo contemporáneo/Cultura audiovisual (2 a escoller para o BACH de Arte).
 • Lingua cooficial (galego, catalán ou euskera).

Materias específicas

 • Educación Física

Un mínimo de 2 e un máximo de 3 das seguintes:

 • Análise Musical I
 • Segunda Lingua Estranxeira I
 • Anatomía Aplicada
 • Tecnoloxía Industrial I
 • Cultura Científica
 • Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
 • Debuxo Artístico I
 • Volume
 • Linguaxe e Práctica Musical
 • Relixión
 • Unha materia do bloque de materias troncais ou específicas
Segundo curso

Ademais as comunidades autónomas españolas bilingües imparten a súa lingua e literatura propia (galego, catalán ou éuscaro).