Permiso de conducir

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Fronte do carné europeo.

O permiso, licenza ou carné de conducir é un documento que acredita unha autorización administrativa que permite ó seu posuidor o manexo de vehículos pola vía pública.

Calquera condutor deberá estar en posesión do permiso e levalo consigo cando conduza, aínda que tamén é válido levar unha fotocopia do orixinal debidamente compulsada, estando obrigado a exhibilo ante a autoridade ou os seus axentes cando así o soliciten.

Circular sen esta autorización, dará lugar á inmobilización do vehículo manexado e a unha denuncia por parte do Axente.

Regulamentación en España[editar | editar a fonte]

Validez[editar | editar a fonte]

Se o permiso ou licenza foi expedido en España, este terá validez para toda a Comunidade Europea. Se se obtivo o permiso noutro país alleo á comunidade Europea, se deberá trocar segundo o seu caso[Ligazón morta] na debida Xefatura de Tráfico provincial correspondente.

Todo permiso ou licenza ten unha data de validez máxima, chegada a cal o condutor deberá renovala e realizar un exame psicotécnico (do mesmo xeito que ó obter o permiso), do que dependerá a renovación do mesmo, xa que avalía se o condutor continúa estando capacitado fisicamente para poder conducir.

Licenza de Conducir e Permiso de Conducir[editar | editar a fonte]

Son documentos distintos.

Licenza[editar | editar a fonte]

Non se necesita licenza para conducir bicicletas

A licenza tan só permite o manexo de:

Licenza de conducir española. Validez de 10 anos.
 • Ciclomotoré de dous ou tres rodas cuxa cilindrada non supere os 50 cc.
 • Cuadriciclos lixeiros.
 • Vehículos para persoas de mobilidade reducida. (Maior de 16 anos cando transporten viaxeiros)
 • Vehículos especiais autopropulsados agrícolas. (Maior de 16 anos)

A idade mínima para obter esta licenza é de 14 anos. Hai que realizar 2 exames: Un de circulación viaria específico de licenzas (de dificultade máis reducida que o dos permisos) e outro práctico específico.

Permiso[editar | editar a fonte]

Posuír un Permiso de circulación anulará calquera Licenza, xa que este permite a condución de devanditos vehículos.

Clases e condicións do Permiso de conducir[editar | editar a fonte]

O permiso de conducir se subdivide en clases. A clase regula o tipo de vehículo que autoriza a conducir:

A1[editar | editar a fonte]

Idade mínima para obtelo: 16 anos

Habilita a condución pola vía pública de:

 • Motocicletas lixeiras SEN sidecar con:
-Cilindrada máxima de 125
-Potencia máxima de 11 kW (15 CV).
-Unha relación potencia/masa non superior a 0,11 kW/kg.

Máis os vehículos que se permite conducir coa Licenza.

Para obtelo, a lei esixe aprobar 3 exames:

 • Teórico de circulación viaria. Quedará exento de facelo se posúe calquera outro Permiso de máis dun ano de antigüidade
 • Teórico específico da clase A1.
 • Práctico de manobras (en circuíto pechado).

A[editar | editar a fonte]

Idade mínima para obtelo:18 anos

Habilita a condución pola vía pública de:

 • Motocicletas, con ou sen sidecar.
 • Vehículos de tres rodas e cuadriciclos de motor concibidos para circular a máis de 45 km/h, que teñan máis de 50 cc e cuxa masa en baleiro non exceda os 550 ;kg.

A concesión deste permiso implica a capacidade de manexar vehículos que autorice a clase A1.

Hai unha pequena limitación. A autorización para conducir motocicletas cunha potencia superior a 25 kW ó motocicletas con ou sen sidecar cunha relación potencia/masa superior a 0,16 kW/kg, estará supeditada á adquisición dunha experiencia mínima de 2 anos na condución de motocicletas de características inferiores ás anteriormente indicadas, pero superiores ás motocicletas que autoriza conducir o permiso A1.

Para obter esta clase, a lei esixe aprobar 4 exames. Dous teóricos e dous prácticos:

 • Teórico de circulación viaria. Quedará exento de facelo se posúe calquera outro Permiso
 • Teórico específico da clase A.
 • Práctico de circulación (realízase na vía pública) Quedará exento de realizalo se posúe calquera outro permiso de máis de dous anos de antigüidade
 • Practico de manobras (en circuíto pechado)

B[editar | editar a fonte]

Idade mínima para obtelo:18 anos

Habilita a condución pola vía pública de:

 • Vehículos de tres rodas e cuadriciclos de motor ata 3500 kg de m.m.a. (masa máxima autorizada).
 • Automóbiles cuxa m.m.a non exceda de 3500 kg e cuxo número de asentos, incluído o do condutor, non exceda de 9. Poderán levar enganchado un remolque cuxa m.m.a non exceda de 750 kg.
 • Conxunto de vehículos axustados, compostos por un automóbil dos que autoriza a conducir o permiso da clase B e un remolque (superior a 750 kg de m.m.a) sempre que:
-A m.m.a. do conxunto non exceda os 3500 kg e,
-A m.m.a. do remolque non sexa superior á masa en baleiro do vehículo ó que está axustado.
 • As persoas que estean en posesión do permiso da clase B en vigor, cunha antigüidade, poderán conducir (en España) as motocicletas cuxa condución autoriza o permiso da clase A1.

Para a condución de vehículos que realicen transporte escolar ou transporten materias perigosas precisarase unha autorización especial.

Para obter esta clase, a lei esixe aprobar 2 exames:

 • Teórico de circulación viaria.
 • Práctico de circulación en vía pública.

A obtención deste permiso non implica a concesión do A1,A,BTP,C1,C,D1,D,E.

Vehículos agrícolas e vehículos especiais
 • Requirirase o permiso da clase B para conducir vehículos especiais non agrícolas ou conxuntos dos mesmos, cuxa velocidade máxima autorizada non exceda de 40 km/h ó que transporte persoas cando o número de persoas transportadas incluído o condutor non exceda de 9.
 • Os vehículos especiais agrícolas autopropulsados ou conxuntos dos mesmos, cuxa masa ou dimensións máximas autorizadas non excedan dos límites establecidos para os vehículos ordinarios poderanse conducir co permiso da clase B, ou coa licenza de condución se o número de persoas transportadas non é superior a 5, incluído o condutor.
Requirirase permiso da clase B cando teñan unha masa ou dimensións superiores ás indicadas anteriormente ou que transporten a máis de 5 persoas sen exceder de 9, incluído o condutor.
B E
 • Permite a condución de conxuntos de vehículos axustados compostos por un vehículo automóbil dos que autoriza a conducir o permiso da clase B e un remolque cuxa masa máxima autorizada exceda de 750 quilogramos, sempre que o conxunto non poida ser conducido cun permiso da clase B.

C1[editar | editar a fonte]

Idade mínima para obtelo: 18 anos e ser titular do permiso B en vigor.

Habilita a condución pola vía pública de:

 • Automóbiles cuxa masa máxima autorizada exceda de 3.500 kg e non exceda os 7.500 kg e cuxo número de asentos, incluído o do condutor, non exceda de nove.
 • Devanditos automóbiles poderán levar enganchado un remolque cuxa masa máxima autorizada non exceda de 750 kg.
 • Será necesario realizar 3 exames:

Teórico de específico e mantemento do automóbil. Manobras en circuíto pechado, composto das manobras de arranque en rampla, marcha atrás en curva, aproximación a peirao de carga e estacionamento en liña. Circulación en vía pública.

A obtención deste permiso non implica a concesión do A1,A,C,D1,D,E. A obtención deste permiso implica a concesión do BTP.

C1 E
Conxuntos de vehículos axustados compostos por un vehículo automóbil dos que autoriza a conducir o permiso da clase C1 e un remolque cuxa masa máxima autorizada exceda de 750 kg, sempre que a masa máxima autorizada do conxunto así formado non exceda de 12.000 kg e que a masa máxima autorizada do remolque non sexa superior á masa en baleiro do vehículo tractor.

C[editar | editar a fonte]

Idade mínima para obtelo: 21 anos (18 en caso de ter Certificado de Aptitude Profesional) e ser titular dun permiso B en vigor.

Habilita a condución pola vía pública de:

 • Automóbiles cuxa masa máxima autorizada exceda de 3.500 kg e cuxo número de asentos, incluído o do condutor, non exceda de nove. Devanditos automóbiles poderán levar enganchado un remolque ou semiremolque cuxa masa máxima autorizada non exceda de 750 kg.
 • Será necesario realizar 3 exames:

Teórico de específico e mantemento do automóbil (se o aspirante é titular do permiso C1 e ten máis de 21 anos esta exento desta proba). Circuíto pechado, composto das probas de arranque en rampla, marcha atrás en xiro, estacionamento en liña e aproximación en marcha atrás a peirao de carga. Circulación en vía pública.

A obtención deste permiso non implica a concesión do A1,A,D1,D,E

A obtención deste permiso implica a concesión do C1 e BTP

C E

 • Conxuntos de vehículos axustados, compostos por un vehículo automóbil dos que autoriza a conducir o permiso da clase C e un remolque ou semiremolque xa sexa lixeiro (igual ou menor de 750 kg.) ou pesado (maior de 750 kg.)

D1[editar | editar a fonte]

Idade mínima para obtelo: 21 anos e ser titular do permiso B en vigor.

Habilita a condución pola vía pública de:

 • Automóbiles destinados ó transporte de persoas cuxo número de asentos, incluído o do condutor, sexa superior a nove e non exceda de dezasete. Devanditos automóbiles poderán levar enganchado un remolque cuxa masa máxima autorizada non exceda de 750 kg.
 • Será necesario realizar 3 exames:

Teórico específico. Manobras en circuíto pechado, composto polas manobras de arranque en rampla, marcha atrás en curva e estacionamento en liña. (Se o aspirante é titular dun permiso da clase C1 ou C estará exento destas probas) Circulación en vía pública.

A obtención deste permiso non implicará a concesión do A1,A,BTP,C1,C,D,E.

D1 E
Conxunto de vehículos axustados compostos por un vehículo automóbil dos que autoriza a conducir o permiso da clase D1 e un remolque cuxa masa máxima autorizada exceda de 750 kg sempre que:
- Por unha banda, a masa máxima autorizada do conxunto formado non exceda de 12.000 kg e a masa máxima autorizada do remolque non sexa superior á masa en baleiro do vehículo tractor.
- Por outra, que o remolque non se utilice para o transporte de persoas.

D[editar | editar a fonte]

Idade mínima para obtelo: 21 anos e ser titular do permiso da clase B en vigor.

Habilita a condución pola vía pública de:

 • Automóbiles destinados ó transporte de persoas cuxo número de asentos, incluído o do condutor, sexa superior a nove. Devanditos automóbiles poderán levar enganchado un remolque cuxa masa máxima autorizada non exceda de 750 kg.
 • Será necesario realizar 3 exames:

Teórico específico. (Se o aspirante é titular do permiso D1 estará exento desta proba) Manobras en circuíto pechado, composto polas manobras de arranque en rampla, marcha atrás en curva e estacionamento en liña. (Se o aspirante é titular dun permiso da clase C estará exento destas probas) Circulación en vía pública.

A obtención deste permiso non implica a concesión do A1,A,C1,C,E A obtención deste permiso implica a concesión do D1 e do BTP.

D E
Conxuntos de vehículos axustados compostos por un vehículo automóbil dos que autoriza a conducir o permiso da clase D e un remolque cuxa masa máxima autorizada exceda de 750 kg.

E[editar | editar a fonte]

Idade mínima para obtelo: 18 anos para o B E. 18 anos para o C1 E e C E con Certificado de Aptitude Profesional. 21 anos para o D1 E, D E, C1 E e C E. Ser titular do permiso para o que se solicite o E.

 • Autoriza a condución por vías públicas de conxuntos de vehículos formados por un remolque ou semiremolque de máis de 750Kg. de Masa Máxima Autorizada.
 • Necesítase realizar 3 exames:

Teórico específico.

Manobras en circuíto pechado, formado polas manobras de arranque en pendente ascendente, marcha atrás en curva, estacionamento en liña, axuste e dasacoplamiento de remolque ou semiremolque e aproximación a peirao en marcha atrás.

Circulación en vía pública. Se o aspirante é titular dun permiso C1 E, D1 E ou D E e solicita o C E esta exento da proba teórica.

Se o aspirante é titular dun permiso C1 E e solicita o D1 E ou D E esta exento da proba teórica.

A obtención dos permisos:
 • C1 E, C E, D1 E e D E implica a concesión do B E.
 • C1 E a do D1 E (só se o titular posúe o D1 E)
 • C E a do C1 E e os D1 E e D E (só se o titular posúe o D1 e D)
 • D1 E ou C1 E a do C1 E (só se o titular posúe o C1)
A obtención do permiso:
 • D E non concede a do C E aínda que o titular posúa o C.
 • A do B E, C1 E, C E, D1 E e D E non concede o A1 nin o A.

BTP[editar | editar a fonte]

Idade mínima para obtelo:18 anos, ser titular do permiso da clase B en vigor e ter un ano de antigüidade no permiso B (o ano de antigüidade pode ser substituído por un Certificado de Aptitude Profesional).

Habilita a condución pola vía pública de:

 • Vehículos especiais.
 • Vehículos prioritarios.
 • Taxis.
 • Turismos de transporte escolar.
 • Turismos de alugueiro con condutor.

Será necesario realizar 1 exame:

 • Teórico específico de clase BTP.

(Antigamente era necesario realizar outro exame máis de Mecánica de Vehículos. A D>T decidiu prescindir deste exame en 2006)

Permisos plastificados (Modelo de Permiso de Conducir Europeo)[editar | editar a fonte]

O 2 de xullo de 2004 a lexislación Europea aproba un novo modelo de permiso de conducir acollido no Real Decreto 1598/2004. Simplemente é un formato distinto ó anterior que, no caso de España, era máis grande, de cartón, e facilmente falsificable.

O formato plastificado aseméllase ós cartóns de crédito, feito en plástico, impreso a alta definición, contén tinta só visible á luz ultravioleta, imaxes codificadas, lámina holográfica de seguridade e gravación en láser das datas de validez e expedición.

Os permisos plastificados teñen outro proceso de fabricación (sendo a Real Casa da Moeda a encargada deste proceso), o cal fai que a entrega destes documentos sexa superior ó mes e medio, non como cos antigos de cartón cuxa entrega realizar en 15 días. Se se é posuidor dun permiso antigo de cartón, só se poderá obter o actual unha vez expire a súa data de validez. En caso de deterioración, roubo ou extravío poderase solicitar un duplicado, pero se lle entregaría outro documento co formato de sempre, en cartolina rosa.

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]