Saltar ao contido

Cadrado perfecto

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

Un número cadrado perfecto en matemáticas, ou un número cadrado, é un número enteiro que é o cadrado doutro; ou dito doutro xeito, é un número que ten como raíz cadrada un número natural.

Un número é un cadrado perfecto se se pode dispor nunha figura cadrada. Por exemplo, 9 é un número cadrado perfecto xa que pode ser escrito como 3 × 3, e pódese dispor do seguinte xeito:

3² = 9

Un número enteiro positivo que non ten divisores cadrados fóra do 1 denomínase número libre de cadrados.

Elevar 5 ao cadrado dá a área dun cadrado de lado 5.

En álxebra, o cadrado dun número n exprésase como , e equivale a n × n. A operación alxébrica de elevar ao cadrado un número n proporciónanos a área dun cadrado xeométrico cun lado que mide n. Por tal razón, esta operación coñécese como elevar ao cadrado.[1]

Un número natural n elevado ao cadrado pódese linearizar por medio da seguinte expresión:

Así, por exemplo:

Que dá o mesmo resultado que a multiplicación:

Propiedades[editar | editar a fonte]

A fórmula xeral para o n-ésimo número cadrado é n2. Esta expresión é igual á suma dos n primeiros números impares, demostrable por indución matemática, rexistrada na seguinte fórmula:

Un cadrado par pódese expresar como a suma de dous impares consecutivos. Se cumpre a condición cabe pois e exponse a seguinte ecuación:

Un número primo da forma pódese expresar como a suma de dous cadrados:

Os babilonios usaban táboas de cadrados para a multiplicación[2] aplicando a fórmula:

O teorema dos catro cadrados de Lagrange establece que calquera número enteiro positivo pode ser escrito como a suma de catro cadrados perfectos. Tres cadrados non son suficientes para ser representados como números da forma 4k(8m + 7). Un número positivo pode ser representado como unha suma de dous cadrados precisamente se a factorización en números primos non contén potencias impares da forma 4k + 3. Esta é unha xeneralización do problema de Waring.

Segundo o último díxito do número n do que se quere calcular o seu cadrado pódese comprobar que este cadrado terá as propiedades seguintes:

 1. Se o último díxito é 0, o seu cadrado acaba en 00 e os díxitos precedentes forman un cadrado.
 2. Se o último díxito é 1 ou 9, o seu cadrado termina en 1 e os díxitos precedentes forman un múltiplo de 4.
 3. Se o último díxito é 2 ou 8, o seu cadrado termina en 4 e os díxitos precedentes forman un número par.
 4. Se o último díxito é 3 ou 7, o seu cadrado termina en 9 e os díxitos precedentes forman un múltiplo de 4.
 5. Se o último díxito é 4 ou 6, o seu cadrado termina en 6 e os díxitos precedentes forman un número impar.
 6. Se o último díxito é 5, o seu cadrado termina en 25 e os díxitos precedentes forman un número par.
 7. Polo tanto, ningún cadrado perfecto enteiro acaba en 2, 3, 7 nin 8.

Exemplos[editar | editar a fonte]

12 = 1
22 = 4
32 = 9
42 = 16
52 = 25

A cantidade de factores (divisores) dun número cadrado perfecto é sempre impar. Ou dito doutro xeito, cúmprese que para todo número natural que non é cadrado perfecto, a cantidade dos seus factores é un número par.

Todo número natural pódese descompor en factores primos e os seus correspondentes expoñentes: ,

onde N é un número natural, son números primos e a,b,c,... os seus correspondentes expoñentes. Dado que todos os posibles divisores de N son unha combinación deste produto desde a=0,1,2,..a, b=0,1,2,...b e c=0,1,2,...c, a cantidade de divisores de N é:

n = (a+1).(b+1).(c+1)... onde n é a cantidade de factores ou divisores de calquera número natural.

Posto que nun número cadrado perfecto os expoñentes a, b, c, ... son números pares, todos os factores de n serán impares e polo tanto o produto tamén é un número impar. Isto pode comprobarse revisando unha táboa de divisores.

Os primeiros 50 cadrados perfectos son:

02 = 0 ((sucesión )) (REVISAR ISTO)
12 = 1
22 = 4
32 = 9
42 = 16
52 = 25
62 = 36
72 = 49
82 = 64
92 = 81
102 = 100
112 = 121
122 = 144
132 = 169
142 = 196
152 = 225
162 = 256
172 = 289
182 = 324
192 = 361
202 = 400
212 = 441
222 = 484
232 = 529
242 = 576
252 = 625
262 = 676
272 = 729
282 = 784
292 = 841
302 = 900
312 = 961
322 = 1024
332 = 1089
342 = 1156
352 = 1225
362 = 1296
372 = 1369
382 = 1444
392 = 1521
402 = 1600
412 = 1681
422 = 1764
432 = 1849
442 = 1936
452 = 2025
462 = 2116
472 = 2209
482 = 2304
492 = 2401
502 = 2500

Cadrados seguintes e anteriores a outro[editar | editar a fonte]

Pode calcularse un cadrado a partir do anterior ou do anterior cadrado par/impar respecto doutro coñecido.

 • A distancia entre un cadrado e o seguinte, resulta de sumar ao cadrado primeiro, 2 veces o lado do seguinte e restarlle 1: Se para 42 = 16, para 52 = 42 + (2 * 5) - 1 = 16 + 10 - 1 = 25.

Exemplos:

cadrado 0, calcular cadrado 1: 0 + (2 * 1) - 1 = 00 + 02 -1 = 00 + 01 = 01
cadrado 1, calcular cadrado 2: 1 + (2 * 2) - 1 = 01 + 04 -1 = 01 + 03 = 04
cadrado 2, calcular cadrado 3: 4 + (2 * 3) - 1 = 04 + 06 -1 = 04 + 05 = 09
cadrado 3, calcular cadrado 4: 9 + (2 * 4) - 1 = 09 + 08 -1 = 09 + 07 = 16
cadrado 4, calcular cadrado 5: 16 + (2 * 5) - 1 = 16 + 10 -1 = 16 + 09 = 25
cadrado 5, calcular cadrado 6: 25 + (2 * 6) - 1 = 25 + 12 -1 = 25 + 11 = 36
cadrado 6, calcular cadrado 7: 36 + (2 * 7) - 1 = 36 + 14 -1 = 36 + 13 = 49

Outra maneira de calcular a distancia é tendo en conta a seguinte propiedade:

A diferenza entre un número cadrado e o consecutivo (se se comeza co 0) son todos os números impares, en orde ascendente:

0 + 1 = 1

1 + 3 = 4

4 + 5 = 9

9 + 7 = 16


 • A distancia entre un cadrado e o seguinte do seguinte, resulta de sumar ao cadrado primeiro, 4 veces o lado desexado -1: Se para 42 = 16, para 62 = 42 + (4 * (6-1)) = 16 + 20 = 36

Exemplos:

cadrado 0, calcular cadrado 2: 0 + (4 * (2 - 1)) = 0 + 4 = 4
cadrado 2, calcular cadrado 4: 4 + (4 * (4 - 1)) = 4 + 12 = 16
cadrado 4, calcular cadrado 6: 16 + (4 * (6 - 1)) = 16 + 20 = 36
cadrado 6, calcular cadrado 8: 36 + (4 * (8 - 1)) = 36 + 28 = 64

cadrado 1, calcular cadrado 3: 1 + (4 * (3 - 1)) = 1 + 8 = 9
cadrado 3, calcular cadrado 5: 9 + (4 * (5 - 1) = 9 + 16 = 25
cadrado 5, calcular cadrado 7: 25 + (4 * (7 - 1) = 25 + 24 = 49

Estes casos resultan de interese con números moi grandes, para achar en bucles o seguinte cadrado ou o seguinte cadrado de lado par/impar, especialmente en computación onde as sumas son moito menos custosas que as multiplicacións e as multiplicacións por potencias de 2 poden ser realizadas con instrucións de desprazamento de bits. Á súa vez as multiplicacións ('2 * x' ou por '4 * x' segundo o caso), dentro dun bucle pode manterse como unha suma se se garda o valor previo de suma. Nótese como en ambos os casos á dereita do todo, o seguinte cadrado, para ambos os casos resólvense con sumas.

A operación á inversa é facilmente deducible, é dicir, achar o cadrado anterior a outro dado.

 • A distancia entre un cadrado e o anterior, resulta de restar ao cadrado primeiro, 2 veces o lado actual e sumarlle 1: Se para 62 = 36, para 52 = 62 - (2 * 6) + 1 = 36 - 12 + 1 = 25
 • A distancia entre un cadrado e o anterior do anterior, resulta de restar ao cadrado 4 veces o lado actual -1: Se para 62 = 36, para 42 = 62 - (4 * (6-1)) = 36 - 20 = 16

Cadrados como sumas[editar | editar a fonte]

O n-ésimo número cadrado pode ser calculado do resultado obtido nas dúas anteriores posicións e ao que se lle engade o (n − 1)-ésimo cadrado de si mesmo, subtraendo o (n − 2)-enésimo cadrado, e engadindo 2 (). Por exemplo, 2×52 − 42 + 2 = 2×25 − 16 + 2 = 50 − 16 + 2 = 36 = 62.

É a miúdo útil notar que o cadrado de calquera número pode ser representado como a suma 1 + 1 + 2 + 2 +... + n − 1 + n − 1 + n. Por exemplo, o cadrado de 4 ou 42 é igual a 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 = 16. Este é o resultado de engadir unha columna de grosor un ao grafo cadrado de lado tres (como nun taboleiro de tres en raia). Pódese engadir tamén tres lados e catro á parte superior para obter un cadrado. Isto pode ser tamén útil para atopar o cadrado dun número grande de forma inmediata. Por exemplo, o cadrado de 52 = 502 + 50 + 51 + 51 + 52 = 2500 + 204 = 2704. É máis fácil así:1572=1502 + 7 sumandos que buscamos a continuación: 150+151= 301. É o primeiro sumando e os demais son máis fáciles de atopar, 303, 305,307, 309, 311, 313. Conclusión 22500+ 301+ 303 + 305 +307 + 309 + 311 + 313 = 24649

Un número cadrado pode ser considerado tamén como a suma de dous números triangulares consecutivos. A suma de dous números cadrados consecutivos é un número cadrado centrado. Cada cadrado impar é ademais un número octogonal centrado.

Números cadrados pares e impares[editar | editar a fonte]

O cadrado dun número par sempre é par (de feito é divisible por 4), xa que (2n)2 = 4n2.

O cadrado dun número impar é sempre impar, xa que (2n + 1)2 = 4(n2 + n) + 1.

Disto séguese que a raíz cadrada dun cadrado perfecto par sempre é par, e a raíz cadrada dun cadrado perfecto impar sempre é impar. Este feito emprégase moito nas demostracións (véxase raíz cadrada de 2).

Suma dos primeiros n cadrados[editar | editar a fonte]

Para o primeiros cinco cadrados perfectos

Xeneralizando para os primeiros n cadrados perfectos resulta a suma

Construción de cadrados perfectos[editar | editar a fonte]

 • O produto de dous pares consecutivos sumánolle 1 é un cadrado perfecto

Exemplo: 52·54 + 1 = 2809, cadrado de 53.[3]

 • O produto de dous impares consecutivos máis 1 é un cadrado perfecto.

Por exemplo, 95·97 + 1 = 9216. Nos dous casos achamos o cadrado da media aritmética dos factores.

 • O produto de catro enteiros consecutivos aumentado en 1 é un cadrado perfecto.

[4] Por exemplo 13·14·15·16 + 1 = 43681, cadrado de 209.

 • O produto dun múltiplo dun número polo múltiplo transconsecutivo do mesmo máis o cadrado do xerador é cadrado perfecto.

Por exemplo, 7, 14, 21, 28, 35 son múltiplos de 7. Logo 21·35 + 49 = 784, cadrado de 28.[5]

Notas[editar | editar a fonte]

 1. Agustín Anfossi, M. A. Flores Meyer (2006). "Lenguaje algebraico". Álgebra. Cuauhtémoc, México. p. 20. ISBN 968-436-213-7. 
 2. Hofmann. Historia de la Matemática. ISBN 968-18-6286-4
 3. Compróbase multiplicando as súas formas típicas e ao produto súmaselle 1
 4. Róbinson Castro: Álgebra moderna e introducción a geometría algebraica (2013)
 5. Castro: Ibídem

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Bibliografía[editar | editar a fonte]

 • Conway, J. H. and Guy, R. K. The Book of Numbers. New York: Springer-Verlag, pp. 30-32, 1996. ISBN 0-387-97993-X
 • Weisstein, Eric W. «Square Number». En Weisstein, Eric W, ed. MathWorld (en inglés). Wolfram Research. 

Outros artigos[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]