Saltar ao contido

Parroquia rural de Asturias

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Parroquias do Principado de Asturias

Denomínase parroquia rural ás entidades de ámbito territorial inferior ao municipio do Principado de Asturias, España, que gozan de personalidade xurídica propia distinta ao concello ao que pertencen.

O artigo 6.2 do Estatuto de Autonomía de Asturias recoñece dita personalidade xurídica da parroquia rural como "como forma tradicional de convivencia e asentamento da poboación asturiana". Así mesmo, o artigo 11 de devandito Estatuto recoñece as competencias do Principado de Asturias en materia de Réxime Local. Dentro da mesma, segundo o artigo 45 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, as Comunidades Autónomas poden ditar leis para regular as entidades de ámbito territorial inferior ao Concello, para a administración descentralizada de núcleos de poboación separados, baixo a súa denominación tradicional.

En virtude do anterior, a Xunta Xeral do Principado de Asturias aprobou a Lei 11/1986, de 20 de novembro, pola que se recoñece a personalidade xurídica da parroquia rural. Devandita lei recolle, entre outros, os aspectos relativos ao procedemento de recoñecemento das parroquias rurais, as súas competencias, o réxime orgánico e funcional das mesmas e os seus recursos.

Recoñecemento[editar | editar a fonte]

Como condición necesaria para o recoñecemento dunha parroquia rural é precisa a «existencia dun núcleo veciñal definido, separado dos que se integran no concello, no que concorran intereses propios, distintos dos xenerais da entidade municipal, ou o goce comunitario de bens patrimoniais non municipais».

Ademais é necesario que concorra a condición de «rural», posibilidade que non pode ostentar nin a capital do municipio, nin «aqueles grupos de poboación, delimitados ou non a efectos urbanísticos, que formen núcleo compacto de edificacións consolidadas, de características, volumetría e altura tipicamente urbanas e con predominio distinto de sectores produtivos dos da agricultura, gandería e demais que configuren e tipifiquen, sobre a base do cultivo da terra, o hábitat rural.»

A iniciativa de creación corresponde aos veciños da poboación ou ao concello ao que pertenza aquela e debe ser aprobada polo Consello de Goberno do Principado de Asturias.

Competencias[editar | editar a fonte]

As parroquias rurais teñen plena capacidade para a organización da súa comunidade e a xestión e administración dos seus bens, ademais de todas aquelas que o concello ou o Principado lles doen.

Réxime orgánico e funcional[editar | editar a fonte]

A parroquia réxese por un Presidente e unha Xunta. O Presidente cumpre funcións similares ás dun Alcalde dentro da parroquia e a Xunta as dun pleno municipal. A Xunta estará composta por un número non inferior a dous nin superior ao terzo de concelleiros previstos no municipio do que formen parte, elixidos segundo os resultados das eleccións municipais para ese distrito electoral. O Presidente é elixido de forma directa polos veciños. En ambos os casos, o mandato é de catro anos.

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]