Lista de siglas e acrónimos de informática

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
 • ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line (informática)
 • ACPI: Advanced Configuration and Power Interface
 • AGP: Accelerated Graphics Port (Porto Gráfico Acelerado)
 • API: Application Programming Interface (Interface de Programación de Aplicacións)
 • APIC: Advanced Programmable Interrupt Controller
 • APM: Advanced Power Manager (Administrador Avanzado de Enerxía)
 • ARP: Address Resolution Protocol
 • ATA: Advanced Technology Attachment (Tecnoloxía Avanzada de Conexión)
 • Bit: Binary Digit
 • BMP: Bit Map Picture
 • BSC: Balanced ScoreCard (Cadro de mando integral)
 • Byte: Binary Term
 • CAD: Computer Aided Design
 • CIFS: Common Internet File System (Sistema de arquivos Común de Internet)
 • DOS: Disk Operating System (sistema operativo)
 • DOS: Denial Of Service
 • DNS: Domain Name System
 • DPI: Dots Per Inch (Puntos Por Polgada)
 • DRI: Direct Rendering Manager
 • Emacs: Editor Macros (editor de texto)
 • FAQ: Frecuency Asked Questions (preguntas formuladas frecuentemente)
 • FAT: File Allocation Table
 • FQDN: Fully Qualified Domain Name
 • GNU: GNU is Not Unix (sistema operativo)
 • GPL: General Public License
 • GIF: Graphics Interchange Format
 • HTML: HyperText Markup Language (linguaxe de marcado para hipertexto)
 • ICQ: I seek you (mensaxeiro instantáneo)
 • ICMP: Internet Control Message Protocol
 • IDE: Integrated Drive Electronics (Electrónica de Disco Integrada)
 • IP: Internet Protocol (protocolo)
 • ISA: Industry Standard Architecture (Arquitectura Estándar da Industria)
 • ISWIM: If you See What I Mean (Linguaxe de programación soa anos 60)
 • JPEG: Joint Photographic Experts Group (formato de imaxe)
 • JPG: Joint Photographic (Experts) Group
 • KDE: K Desktop Environment (contorna de escritorio)
 • LUG: Linux User Group
 • MIDI: Musical Instrument Digital Interface
 • MIME: Multipurpose Internet Mail Extensions
 • MNG: Multiple-image Network Graphics
 • MPEG: Motion Picture Experts Group
 • MP3: MPEG-1 Layer 3
 • NCP: NetWare Core Protocol (Protocolo Principal Netware)// Network Control Program (Programa de Control de Rede)
 • NFS: Network File System
 • NTFS: New Technology File System (Sistema de Arquivos de Nova Tecnoloxía)
 • NUMA: Non-Uniform Memory Access (Acceso Non Uniforme a Memoria)
 • OpenGL: Open Graphics Library
 • PC: Personal Computer (computadora persoal)
 • PCI: Peripheral Component Interconnect (Interconexión de Compoñentes Periféricos)
 • PHP: Personal Home Page
 • PGP: Pretty Good Privacy (Privacidad Bastante Bona)
 • PNG: Portable Network Graphics (formato de imaxe)
 • RLE: Run Length Encoding
 • SCSI: Small Computer System Interface (Interface de Sistema para Sistemas Pequenos)
 • SMB: Server Message Block (Bloque de mensaxes de servidor")
 • TCP: Transmission Control Protocol (Protocolo de Control de Transmisión)
 • TIFF: Tagged Image File Format
 • TWAIN: Thing Without An Interesting Name (estándar para a comunicación entre aplicacións e periféricos de adquisición de imaxes)
 • UDP: User Datagram Protocol
 • VESA: Video Electronics Standard Association (Asociación de Estándar de Vídeo Electrónico)
 • WAI: Web Accessibility Initiative (Iniciativa pola Accesiblidade de Internet)
 • WINE: Wine Is Not an Emulator (implementación en Linux da API de Windows)
 • WYSIWYG: What you see is what you get (O que ves é o que obtés)
 • XML: EXtended Mark-up Language (linguaxe de marcado extensible)