Diferenzas entre revisións de «Sinapomorfía»

Saltar ata a navegación Saltar á procura
* Unha [[homoplasia]] é un carácter compartido que se encontra en distintos taxons pero que se infire que se orixinou independentemente e que non estaba presente no seu antepasado común (é dicir, considérase que é "o mesmo" trazo que apareceu en diferentes taxons independentemente). Un exemplo disto é a [[homeotermia]] (sangue quente) das aves e mamíferos. Este trazo é un estado de carácter derivado (en relación coa [[poiquilotermia]], trazo que debía presentar o antepasado común último de ambos os grupos). A homoplasia só pode descubrirse polas incongruencias observadas con respecto a outras evidencias na análise [[filoxenia|filoxenética]].
 
== CladisticAnálises analysescladísticas ==
As sinapomorfías utilízanse para establecer as [[filoxenia|hipóteses filoxenéticas]] na análise cladística. Son datos empíricos que poden apoiar certas [[hipótese]]s de que grupos terminais forman un [[clado]] (grupo [[monofilético]]) e á vez excl´çuen a certos grupos. Os estados de carácter que son compartidos polo grupo, pero que tamén son compartidos por outros grupos terminais que descenden dun antepasado común máis recente, non poden utilizarse para excluír a eses grupos. Este último estado de carácter pode consistir nunha [[simplesiomorfía]] ou unha [[homoplasia]].
Synapomorphies are used to establish [[Phylogeny|phylogenetic hypotheses]] in cladistic analysis. As such they are [[empirical data]] which can support a certain [[hypothesis]] that terminal groups form a [[clade]] ([[Monophyly|monophyletic]] group) together to the exclusion of certain other groups – whereas character-states that are shared, but also shared by other terminal groups descending from an earlier common ancestor, cannot be used to exclude these other groups. The latter character-states can consist of [[Symplesiomorphy|symplesiomorphies]] ("primitive" character-states inferred to have originated in an earlier common ancestor) or [[Convergent evolution|homoplasies]]
(features that are superficially similar but, based on the weight of evidence are inferred to have been independently evolved derived character-states).
 
O problema esencial é identificar a polaridade da serie de transformacións á cal pertencen varios estados de carácter, é dicir, dicir que estado de carácter é apomórfico e cal é [[plesiomórfico]]. Utilizáronse varios criterios para polarizar series de transformacións nos inicios da [[cladística]], pero nas décadas recentes os criterios patrón baseados na comparación doutros grupos externos (''outgroup'') son os que predominan. Un grupo externo é un taxon que se considera que está fóra do grupo que se estuda. Baixo o criterio dos grupos externos, os estados de carácter compartidos entre o grupo externo e algúns membros do grupo interno ou propio (''ingroup'') considérase que son plesiomórficos, mentres que os estados alternativos da mesma característica que son compartidos por un subconxunto do grupo interno ou propio considéranse apomórficos.
The key problem is to identify the polarity of the transformation series to which several character-states belong, i.e. to tell which character-state is apomorphic and which is plesiomorphic. Various criteria were used to polarize transformation series in earlier cladistics; however in recent decades pattern criteria based on outgroup comparison have dominated the field. An outgroup is a taxon assumed to be outside of the group of interest in the study. Under the outgroup criterion, character states shared between the outgroup and some members of the ingroup are inferred to be plesiomorphic, while alternative states of the same feature that are shared by a subset of the ingroup are considered to be apomorphic.
 
Os conceptos de apomorfía e plesiomorfía son relativos e correspondentes a certo nivel de xeneralización na xerarquía dos seres vivos. O que é unha apomorfía a un nivel pode ser unha plesiomorfía a un nivel menos inclusivo. Por exemplo, a presenza de glándulas mamarias é unha sinapomorfía para os mamíferos en relación cos tetrápodos, pero é unha simplesiomorfía para dous grupos de mamíferos, por exemplo, ratas e simios.
The concepts of apomorphy and plesiomorphy are relative to a certain level of generality in the hierarchy of life. What counts as an apomorphy at one level of generality may well be a plesiomorphy at a less inclusive level. For example, the presence of mammary glands is a synapomorphy for mammals in relation to tetrapods more broadly, but is a symplesiomorphy for mammals in relation to one another, e. g., rats and apes.
 
Non é esencial que todos os membros dun clado mostren unha determinada sinapomorfía; mesmo se algúns membros do clado perderon secundariamente o trazo este pode ser unha sinapomorfía dese clado no seu conxunto. Un bo exemplo é a ausencia de patas nas serpes, a pesar do cal son consideradas tetrápodos. Entre os paleontólogos, un estado de carácter que é unha sinapomorfía para un clado, pero que para certas liñaxes dese clado é unha plesiomorfía que foi alterada nalgunhas das liñaxes, denomínase '''sinapomorfía subxacente'''. Se non se coñece ningún taxon [[grupo coroa]], é ás veces difícil decidor que estado de carácter é a sinapomorfía subxacente e cal é a [[autoapomorfía]] que a cobre.
It is not essential that all members of a clade possess exhibit a synapomorphy; even if some members of the clade have secondarily lost the trait it could still be a synapomorphy of the clade as a whole. A good example of this is the "absence" of legs in snakes, which are nevertheless members of Tetrapoda. Among paleontologists, a character state that is a synapomorphy for a clade, but for lineages in this clade is a plesiomorphy that is altered in some lineages, is called an '''underlying synapomorphy'''. If no [[crown group]] taxa are known, it is sometimes difficult to decide which character state is the underlying synapomorphy and which the [[autapomorphy]] that overlies it.
 
Os clados non se definen polas sinapomorfías, aínda que é posible definilos por apomorfías en xeral.
Clades are not defined by synapomorphies as such, though it is possible to define them by apomorphies in general.
 
[[Relative apparent synapomorphy analysis]] is a method that some use to determine whether a given character is shared between taxa due to shared ancestry or due to convergence.
 
== Notas ==
203.340

edicións

Menú de navegación