Axuda:Lua

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

Esta é unha referencia básica de uso da linguaxe Lua con Scribunto para a Wikipedia.

Estruturas de control[editar | editar a fonte]

se ... entón... se ... entón... se non ... se ... entón... ou se ... se non ...
if cor == 'negro' then
  cssCor = '#000'
end
if cor == 'negro' then
  cssColor = '#000'
else
  cssCor = cor
end
if cor == 'negro' then
  cssCor = '#000'
elseif cor == 'branco' then
  cssCor = '#fff'
else
  cssColor = color
end

Os signos == comproban a igualdade. Un só signo = asigna un valor.

Bucle for:

f = 1 -- asigna o valor inicial
for i = 1, 5 do
  f = f * i
end
return 'O factorial de 5 é ' .. f

Os dous guións - designan un comentario. Os dous puntos seguidos .. concatenan dúas cadeas de caracteres ou variables.

Funcións[editar | editar a fonte]

Declaración de funciones:

sen argumentos con argumentos función non local para chamar fóra do módulo
local function getColour()
  return 'azul'
end
local function plural(mundo)
  return mundo .. 's'
end
local p = {}
function p.ola()
  return '¡Ola mundo!'
end
return p

Para chamar á función:

colour = getColour()
colorPlural = plural('azul')

Variables[editar | editar a fonte]

Hai tres tipos de variables: variables globais, variables locais e táboas. Unha variable considerase global a non ser que se declare explicitamente coa clave local. Unha variable local é visible dentro do bloque onde foi declarada. Unha variable declarada sen asignación ten valor nil (nulo).


x = 10      -- variable global
do        -- novo bloque
  local x = x -- nova x asignada ao valor da anterior
  x = x + 1  -- 11
end       -- pecha o bloque e as súas variables locais
return x     -- 10, a global
local x
if ready then
  x = 'vai aló'
end
-- x é 'vai aló' se
-- ready, se non é nulo

Creación dunha táboa:

números = {un = 1, dous = 2, tres = 3}

Acceso a un elemento da táboa:

return números.dous  -- retorna 2
return números['dous'] -- tamén retorna 2

Táboa numerada:

africanFlatbreads = {
  'Aish Mehahra',
  'Injera',
  'Lahoh',
  'Ngome'
}
return africanFlatbreads[2] -- retorna 'Injera'

Iteración de elementos da táboa:

pairs: par clave/valor en orde aleatoria ipairs: claves numéricas en orde ascendente
for nome, número in pairs(números) do
  ...
end
for index, bread in ipairs(africanFlatbreads) do
  ...
end

Cadeas de caracteres[editar | editar a fonte]

#, lonxitude sub, substring
s = 'ola'
return #s -- retorna 3
s = 'olas'
return s:sub(2,3) -- devuelve 'la'
return s:sub(2)  -- devuelve 'las'
return s:sub(-2)  -- devuelve 'as'
 • Formato de comentarios:
  -- comentario nunha única liña
  --[[
  comentario largo
  --]]
 • Ignóranse os saltos de liña.
 • Os puntos e comas para terminar as declaracións son opcionais e non recomendados.

Tipos de datos[editar | editar a fonte]

 • Cadea de caracteres (string), entre comiñas simples ('...') ou dobres ("..."). (8-bit)
 • Numèricos, un único formato de punto flotante de precisión doble.
 • Booleano: "true" ou "false" (verdadeiro ou falso)
 • "Nil" (nulo)
 • Táboas
  • Implementadas coma hashtable
  • Empregadas para OOP, com Javascript
  • Sintaxe literal: {nome = valor} ou {a, b, c}
  • Acceso con foo.bar ou foo['bar']
 • Funcións
  • Valores de primeira clase.
  • Retornan valores múltiples.
  • Os valores de retorno múltiples non están ligados a un tipo de dato.
  • Sintáxe anónima
x = function()
  ...
end

Operadores[editar | editar a fonte]

 • Non igual: ~= (en lugar de !=)
 • Concatenación: ..
 • Lonxitude: #
 • Lóxicos: and, or, not
and: Os dous son verdadesros or: Un, outro ou ámbolos dous not: O seguinte é falso
if lacón and grelos then
  return 'cocido'
end
if pomba or águia then
  return 'paxaro'
end
if not dormido then
  return 'esperto'
end
 • Exponencial: ^
 • Có significado habitual: <, >, <=, >=, ==, +, -, *, /, %
 • Operadores omitidos:
  • Ningún operador de asignación con +=. Un só igual = non se considera realmente un operador.
  • Ningún operador bit a bit
  • Ningún operador ternario ?:
 • Asignación. Coma en BASIC, a asignación é unha declaración completa, no unha expresión.
Asignación múltiple Asignación con declaración de variable local
a, b = c, d
a, b = foo()
local a, b = c, d
local a = b, c = d -- así non!
 • Variables
  • Ámbito léxico, case idéntico a JavaScript.
  • Unha variable non determinada é idéntica a unha variable nula.
  • Ningunha sintaxe especial para suprimir, simplemente x = nil.
  • O acceso a variables non definidas non xera erros.
 • Obxectos
  • Feitos con táboas, empregando unha variedade de sintaxe, semellante á JavaScript.
  • Variables de elementos privados implementadas con ámbito léxico, coma en JavaScript.
  • Punto para métodos estáticos: obj.func ()
  • Dous puntos para métodos non estáticos: obj: func ()
  • Exemplo de estilo de construción dunha función:
function newObj()
  local private = 1
  local obj = {}
  function obj:getPrivate()
    return private
  end
  return obj
end
 • Metatáboas
  • Cada táboa pode ter unha metatáboa asociada
  • Proporciona sobrecarga de operadores
  • O campo índice da metatáboa emprégase para a herdanza de obxectos e a programación baseada en prototipos.

Interface de MediaWiki[editar | editar a fonte]

Todo o código Lua está no espazo de nomes "Módulo".

Invocación:

{{ #invoke: nome_módulo | nome_función | arg1 | arg2 | nome1 = valor1 }}

As instancias de invocación son illadas, os globais definidos nunha non están dispoñibles noutra.

Un módulo é un bloque Lua que retorna unha táboa de exportación. Proporcionase require () e a libraría package. A función de exportación retorna unha cadea de texto wiki, convertendo os valores que non son string. Os valores múltiples de retorno son concatenados.

Métodos frame:

 • args:
local nome1 = frame.args.nome1
 • argumentPairs():
local t = {}
for nome, valor in frame:argumentPairs() do
  t[name] = value
end
 • getParent(): Proporciona acceso ao frame superior, por exemplo os argumentos do modelo que chamou #invoke
 • Preproceso de texto wiki
frame:preprocess('{{modelo}}')
 • Invocación estructurada de modelo
frame:expandTemplate{
  title = 'modelo',
  args = {foo = foo}}
Os argumentos son sempre expandidos. Non é necesario construír preprocesar as entradas dos argumentos.

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Outros artigos[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]


Frecha. Volver á páxina de axuda.