Módulo:BaseConvert

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Indicacións de uso do módulo

Obxectivo[editar a fonte]

Converte números a unha base especificada entre 2 e 36.

Uso[editar a fonte]

 • n - (requerido) Número a converter en formato de cadena.
 • base - (requerido) Base a converter o número, entre 2 e 36.
 • from - Base da entrada. Por defecto 10 (ou 16 se a entrada comeza por '0x'). Non serven bases distintas de 10 se a entrada ten parte fraccional.
 • precision - Número de díxitos a amosar tralo punto de base. Engádense ceros ó final de ser necesario.
 • width - Número mínimo de díxitos a amosar antes do punto de base. Engádense ceros ó comezo de ser necesario.
 • default - Valor a devolver se n está baleiro ou non é numérico.
 • prefix / suffix - Texto wiki a engadir antes ou despois do resultado.

Exemplo[editar a fonte]

local BaseConvert = require('Module:BaseConvert')
BaseConvert.convert({n = 14600926, base = 16}) -- returns 'DECADE'
Esta documentación está transcluída desde Módulo:BaseConvert/uso. Os editores poden probar cambios no mesmo en Módulo:BaseConvert/probas.
Por favor, engade as categorías na subpáxina de documentación e os interwikis no Wikidata. Ver as subpáxinas deste módulo.

local p = {}

local digits = '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'

function normalizeFullWidthChars(s)
  return mw.ustring.gsub(s, '[!-~]', function(s) 
    return mw.ustring.char(mw.ustring.codepoint(s, 1) - 0xFEE0) 
  end)  
end

function _convert(n, base, from, precision, width, default, prefix, suffix)
  n = '' .. n  -- convert to a string
  
  -- strip off any leading '0x' (unless x is a valid digit in the input base)
  from = tonumber(from)
  if not from or from < 34 then
    local c
    n, c = n:gsub('^(-?)0[Xx]', '%1')
    if c > 0 and not from then from = 16 end
  end

  -- check for a negative sign. Do this while the input is still in string form,
  -- because tonumber doesn't support negative numbers in non-10 bases.
  local sign = ''
  local c
  n, c = n:gsub('^-', '')
  if c > 0 then sign = '-' end
  
  -- replace any full-width Unicode characters in the string with their ASCII equivalents
  n = normalizeFullWidthChars(n)
  
  -- handle scientific notation with whitespace around the 'e' e.g. '5 e7'
  n = n:gsub('%s*[eE]%s*', 'e')
  
  from = from or 10
  local num = tonumber(n, from)
  base = tonumber(base)
  precision = tonumber(precision)
  width = tonumber(width)
  
  if not num or not base then return default or n end
  
  local i, f = math.modf(num)

  local t = {}
  repeat
    local d = (i % base) + 1
    i = math.floor(i / base)
    table.insert(t, 1, digits:sub(d, d))
  until i == 0
  while #t < (width or 0) do
    table.insert(t, 1, '0') 
  end
  local intPart = table.concat(t, '')
  
  -- compute the fractional part
  local tf = {}
  while f > 0 and #tf < (precision or 10) do
    f = f * base
    i, f = math.modf(f)
    table.insert(tf, digits:sub(i + 1, i + 1))
  end
  
  -- add trailing zeros if needed
  if precision and #tf < precision then
    for i = 1, precision - #tf do
      table.insert(tf, '0') 
    end
  end

  fracPart = table.concat(tf, '')
  
  -- remove trailing zeros if not needed
  if not precision then
    fracPart = fracPart:gsub('0*$', '')
  end
  
  -- add the radix point if needed
  if #fracPart > 0 then
    fracPart = '.' .. fracPart
  end
  
  return (prefix or '') .. sign .. intPart .. fracPart .. (suffix or '')
end

function p.convert(frame)
  -- Allow for invocation via #invoke or directly from another module
  local args
  if frame == mw.getCurrentFrame() then
    args = frame.args
  else
    args = frame
  end
  
  local n = args.n
  local base = args.base
  local from = args.from
  local precision = args.precision
  local width = args.width
  local default = args.default
  local prefix = args.prefix
  local suffix = args.suffix
  return _convert(n, base, from, precision, width, default, prefix, suffix)
end

return p