Saltar ao contido

Entidade local autónoma

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.


Unha entidade local autónoma é unha administración pública de carácter local inferior á do Concello, centrada nos intereses propios dun núcleo separado de poboación.

En Andalucía[editar | editar a fonte]

En Andalucía foron creadas sobre a base da Lei 7/1993, do 27 de xullo, Reguladora da Demarcación Municipal. As entidades locais autónomas que se cren ao amparo da mencionada lei, terán a condición e tratamento de entidades locais, igualmente gozarán de tal condición aquelas entidades creadas con anterioridade á aprobación desta Lei polo Parlamento de Andalucía, como as EATIM reguladas polo artigo 45 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, salvo que os veciños en forma maioritaria e directa mostren a súa vontade contraria.

Os órganos de goberno nas entidades locais autónomas son a Xunta Veciñal e o Presidente ou Alcalde da entidade local autónoma. A Xunta Veciñal estará composta por un número de vogais que non poderá ser inferior a dous nin superior ao terzo do número de Concelleiros que integren o Concello. A distribución das vogalías realízase en función dos resultados das eleccións para o Concello na sección ou seccións constitutivas da entidade local autónoma. A Xunta Veciñal, composta polo presidente da entidade local e os vogais asume o goberno e a administración xeral da mesma, correspondéndolle especificamente as funcións recollidas na Lei 7/1993 de Demarcación Municipal de Andalucía que en definitiva son todas aquelas atribucións que correspondendo ao Pleno do Concello, lle sexan de aplicación por razón da súa competencia. A Alcaldía da entidade local autónoma preside e executa os acordos da Xunta Veciñal, representa á entidade local e dirixe o seu goberno e administración. Ademais exerce respecto daquela as funcións que a lexislación de réxime local atribúe ao Alcalde, en canto correspóndanse co ámbito da súa competencia.

As competencias das entidades locais autónomas divídense entre propias ou mínimas e delegadas. As competencias mínimas son a concesión de licenzas de obras menores; pavimentación, conservación e reparación de vías urbanas; iluminación pública; limpeza viaria; feiras e festas locais; abastos; funerarios; abastecemento domiciliario de auga potable; rede de sumidoiros; recollida de residuos; e control de alimentos e bebidas. As competencias delegadas son as que os Concellos deleguen nas Xuntas Veciñais de acordo coa súa capacidade e en atención á maior proximidade da xestión administrativa respecto dos cidadáns cando dita prestación áchese localizada no ámbito territorial da propia entidade.