Wikipedia:Artigos vitais/Expandido/Matemáticas

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura
Atallo:
WP:AV/E/M
Artigos vitais
Nivel 1     Nivel 2     Nivel 3     Nivel 4
Artigos vitais Número
de
artigos
Estado
Biografías 2 000 2 000 (100%)
Historia 800 512 (64%)
Xeografía 1 000 970 (97%)
Arte 600 460 (76,66%)
Filosofía e relixión 350 273 (78%)
Antropoloxía, psicoloxía e vida diaria 800 712 (89%)
Sociedade e ciencias sociais 900 686 (76,22%)
Bioloxía e ciencias da saúde 1 100 1096 (99,63%)
Ciencias físicas 1 350 1121 (83,03%)
Tecnoloxía 800 559 (69,87%)
Matemáticas 300 300 (100%)
Total 10 000 8 689 (86,89%)
Baseado na versión de Meta-Wiki do 9 de outubro de 2017

Matemáticas, 300[editar a fonte]

Básico, 58[editar a fonte]

 1. Matemáticas
 2. Matemático
 3. Aritmética
  1. Suma
  2. División (matemáticas)
   1. Algoritmo de Euclides
  3. Fracción (matemáticas)
  4. Aritmética modular
  5. Multiplicación
  6. Porcentaxe
  7. Subtracción
 4. Conxectura
 5. Constante matemática
  1. Cero
  2. Un
  3. −1
  4. Número pi
  5. Número e
 6. Cifra
 7. Ecuación
  1. Resolución de ecuacións
  2. Polinomio
  3. Ecuación de segundo grao
  4. Sistema de ecuacións lineais
  5. Serie (matemáticas)
 8. Factorial
  1. Función gamma
 9. Fórmula (expresión)
 10. Función
  1. Potenciación
  2. Función exponencial
  3. Composición de funcións
  4. Logaritmo
  5. Raíz cadrada
 11. Problemas de Hilbert
 12. Número
  1. Número complexo
  2. Número imaxinario
  3. Número enteiro
  4. Número irracional
  5. Número natural
  6. Número racional
  7. Número real
 13. Notación posicional
  1. Numeración arábiga
  2. Código binario
  3. Sistema de numeración decimal
  4. Numeración romana
 14. Teorema
  1. Teorema de Pitágoras
 15. Trigonometría
  1. Funcións trigonométricas inversas
  2. Función trigonométrica
  3. Función hiperbólica
 16. Variábel
 17. Constante (matemáticas)
 18. Número áureo
 19. Táboa de multiplicar

Álxebra, 41[editar a fonte]

 1. Álxebra
 2. Álxebra abstracta
  1. Topoloxía alxébrica
   1. Teoría de feixes
  2. Asociatividade (álxebra)
  3. Álxebra conmutativa
  4. Conmutatividade
  5. Distributividade
  6. Corpo (álxebra)
  7. Teorema fundamental da álxebra
  8. Grupo (matemáticas)
   1. Grupo abeliano
   2. Clasificación dos grupos simples finitos
   3. Grupo fundamental
   4. Representación de grupo
   5. Teoría de grupos
  9. Álxebra homolóxica
  10. Isomorfismo
  11. Módulo (álxebra)
  12. Teoría da representación
  13. Teoría de aneis
   1. Anel conmutativo
   2. Teoría de corpos
   3. Teoría de Galois
   4. Anel (álxebra)
 3. Xeometría alxébrica
  1. Variedade alxébrica
 4. Álxebra de Boole
 5. Álxebra elemental
  1. Ecuación linear
 6. Inecuación
 7. Álxebra lineal
  1. Eliminación de Gauss
  2. Matriz (matemáticas)
   1. Determinante (matemáticas)
   2. Valor propio, vector propio e espazo propio
  3. Espazo vectorial
   1. Vector
    1. Produto vectorial
    2. Produto escalar
 8. Álxebra multilinear

Cálculo e análise, 38[editar a fonte]

 1. Análise matemática
  1. Análise complexa
   1. Fórmula integral de Cauchy
   2. Fórmula de Euler
   3. Identidade de Euler
   4. Función holomorfa
   5. Superficie de Riemann
  2. Análise funcional
  3. Análise harmónica
   1. Análise de Fourier
   2. Serie de Fourier
   3. Transformada de Fourier
  4. Análise numérica
   1. Optimización matemática
  5. Esfera de Riemann
 2. Cálculo infinitesimal
  1. Teorema fundamental do cálculo
  2. Cálculo diferencial
   1. Derivada
   2. Ecuación diferencial
   3. Ecuación diferencial ordinaria
  3. Integral
   1. Transformada de Laplace
  4. Cálculo multivariábel
   1. Integral múltiple
   2. Derivada parcial
    1. Ecuación de Laplace
    2. Ecuación en derivadas parciais
   3. Cálculo vectorial
  5. Serie de Taylor
  6. Cálculo de variacións
 3. Infinito
 4. Límite matemático
  1. Límite dunha sucesión
  2. Sucesión (matemáticas)
   1. Sucesión de Fibonacci
 5. Análise real
 6. Teoría da aproximación

Matemática discreta, 22[editar a fonte]

 1. Matemática discreta
 2. Combinatoria
  1. Permutación
 3. Teoría de grafos
  1. Teorema das catro cores
  2. Grafo
 4. Lóxica matemática
  1. Axioma
  2. Teoría da computabilidade
   1. Función computábel
  3. Teorema da incompletude de Gödel
  4. Indución matemática
  5. Proba matemática
  6. Lóxica proposicional
 5. Teoría de conxuntos
  1. Axioma da escolla
  2. Teorema de Cantor
  3. Conxunto baleiro
  4. Relación de equivalencia
  5. Teoría informal de conxuntos
   1. Paradoxo de Russell
  6. Conxunto

Xeometría, 64[editar a fonte]

 1. Xeometría
 2. Xeometría analítica
 3. Ángulo
 4. Congruencia (xeometría)
 5. Sistema de coordenadas
  1. Sistema de coordenadas cartesianas
  2. Coordenadas polares
 6. Xeometría diferencial
  1. Teorema do índice de Atiyah-Singer
 7. Dimensión
 8. Distancia
 9. Área
 10. Eslora
 11. Volume (magnitude)
  1. Plano (xeometría)
  2. Espazo tridimensional
  3. Espazo bidimensional
 12. Xeometría euclidiana
  1. Espazo euclidiano
 13. Fractal
  1. Conxunto de Mandelbrot
 14. Espazo de Hilbert
 15. Recta
 16. Espazo métrico
 17. Xeometría non euclidiana
 18. Paralelismo (xeometría)
 19. Punto (xeometría)
 20. Xeometría de Riemann
 21. Semellanza (xeometría)
 22. Simetría
 23. Tensor
 24. Topoloxía
  1. Espazo compacto
  2. Característica de Euler
  3. Topoloxía xeral
  4. Homoloxía (matemáticas)
  5. Homotopía
  6. Teoría dos nós
  7. Variedade (xeometría)
  8. Conxunto aberto
  9. Conxectura de Poincaré
  10. Espazo topolóxico
Figuras
 1. Sección cónica
  1. Círculo
  2. Elipse (xeometría)
  3. Parábola (xeometría)
  4. Hipérbole (xeometría)
 2. Polígono
  1. Hexágono
  2. Pentágono
  3. Cuadrilátero
   1. Paralelogramo
   2. Rectángulo
   3. Rombo
   4. Cadrado
   5. Trapecio
  4. Triángulo
   1. Triángulo de Reuleaux
 3. Poliedro
  1. Cubo
  2. Prisma (xeometría)
  3. Pirámide (xeometría)
 4. Esfera
 5. Conxunto convexo

Outros, 32[editar a fonte]

 1. Matemática aplicada
  1. Teoría da información
  2. Entropía da información
 2. Teoría das categorías
  1. Categoría (matemáticas)
  2. Diagrama conmutativo
 3. Sistema dinámico
  1. Sistema non linear
   1. Teoría do caos
 4. Control de procesos
 5. Teoría de xogos
 6. Teoría de números
  1. Teoría de números alxébricos
   1. Corpo de números alxébricos
   2. Teoría de corpos de clases
  2. Teoría analítica de números
   1. Hipótese de Riemann
  3. Ecuación diofantiana
  4. Último Teorema de Fermat
  5. Teorema fundamental da aritmética
  6. Número primo
   1. Teorema do número primo
 7. Investigación operativa
 8. Matemática pura
 9. Ciencia computacional teórica
  1. Complexidade computacional
  2. Teoría da computación
 10. Programación linear
 11. Programación non linear
 12. P versus NP
 13. Análise de compoñentes principais
 14. Econometría

Probabilidade e estatística, 45[editar a fonte]

 1. Probabilidade
  1. Teoría da probabilidade
  2. Teorema de Bayes
  3. Teorema central do límite
  4. Valor esperado
  5. Lei dos grandes números
  6. Cadea de Markov
  7. Función de densidade
  8. Distribución de probabilidade
   1. Distribución binomial
   2. Distribución khi cadrado
   3. Distribución exponencial
   4. Distribución normal
    1. Distribución normal multivariante
   5. Distribución de Pareto
   6. Distribución de Poisson
   7. Distribución t de Student
   8. Distribución uniforme continua
   9. Distribución uniforme discreta
  9. Espazo de probabilidade
  10. Proceso estocástico
 2. Estatística
  1. Inferencia bayesiana
  2. Test khi cadrado
  3. Correlación
  4. Regresión lineal
  5. Marxe de erro
  6. Media (estatística)
   1. Media aritmética
  7. Mediana (cálculo)
  8. Máxima verosimilitude
  9. Moda (estatística)
  10. Valor p
  11. Variable aleatoria
  12. Análise da regresión
  13. Desviación típica
  14. Erro padrón
  15. Contraste de hipóteses
  16. Test t de Student
 3. Varianza
 4. Deseño de experimentos
 5. Estudo aleatorizado controlado
 6. Enquisa
 7. Poboación estatística
 8. Mostraxe