Patrón de deseño

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

Os patróns de deseño son a base para a procura de solucións a problemas comúns no desenvolvemento de software e outros ámbitos referentes ó deseño de interacción ou interfaces.

Un patrón de deseño é unha solución a un problema de deseño. Para que unha solución sexa considerada un patrón debe posuír certas características. Unha delas é que debeuse comprobarse a súa efectividade resolvendo problemas similares en ocasións anteriores. Outra é que debe ser reempregable, o que significa que é aplicable a diferentes problemas de deseño en distintas circunstancias.

Breve apunte histórico[editar | editar a fonte]

En 1979 o arquitecto Christopher Alexander aportou ó mundo da arquitectura o libro The Timeless Way of Building; en el propoñía o aprendizaxe e uso dunha serie de patróns para a construción de edificios dunha maior calidade.

En palabras deste autor, "Cada patrón describe un problema que ocorre infinidade de veces no noso entorno, así como a solución ó mesmo, de tal xeito que podemos utilizar esta solución un millón de veces más adiante sen ter que volver a pensala outra vez."

Os patróns que Christopher Alexander e os seus colegas definiron, publicados nun volume denominado A Pattern Language, son unha tentativa de formalizar e plasmar dun xeito práctico xeracións de coñecemento arquitectónico. Os patróns non son principios abstractos que requiran o seu redescubrimento para obter unha aplicación satisfactoria, nin son específicos a unha situación particular ou cultural; son algo intermedio. Un patrón define unha posible solución correcta para un problema de deseño dentro dun contexto dado, describindo as calidades invariantes de todas as solucións.

Máis tarde, en 1987, Ward Cunningham e Kent Beck empregaron varias ideas de Alexander para desenvolver cinco patróns de interacción home-ordenador (HCI) e publicaron un artigo en OOPSLA-87 titulado Using Pattern Languages for OO Programs.

Non obstante, non foi ata comezos da década de 1990 cando os patróns de deseño tiveron un gran éxito no mundo da informática a partir da publicación do libro Design Patterns escrito polo grupo Gang of Four (GoF) composto por Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlisides, no que se recollían 23 patróns de deseño comúns.

Obxectivos dos patróns[editar | editar a fonte]

Os patróns de deseño pretenden:

 • Proporcionar catálogos de elementos reempregables no deseño de sistemas software.
 • Evitar a reiteración na procura de solucións a problemas xa coñecidos e solucionados con anterioridade.
 • Formalizar un vocabulario común entre deseñadores.
 • Estandarizar o xeito en que se realiza o deseño.
 • Facilitar o aprendizaxe das novas xeracións de deseñadores condensando coñecemento xa existente.

Así mesmo, non pretenden:

 • Impoñer certas alternativas de deseño no canto de outras.
 • Eliminar a creatividade inherente ó proceso de deseño.

Non é obrigatorio empregar os patróns, só é aconsellable no caso de ter o mesmo problema ou similar que soluciona o patrón, sempre tendo en conta que nun caso particular pode non ser aplicable. "Abusar ou forzar o uso dos patróns pode ser un erro".

Categorías de patróns[editar | editar a fonte]

Segundo a escala ou nivel de abstracción:

 • Patróns de arquitectura: Aqueles que expresan un esquema organizativo estrutural fundamental para sistemas de software.
 • Patróns de deseño: Aqueles que expresan esquemas para definir estruturas de deseño (ou as súas relacións) coas que construír sistemas de software.
 • Dialectos: Patróns de baixo nivel específicos para unha linguaxe de programación ou entorno concreto.

Ademais, tamén é importante apuntar o concepto de "antipatrón de deseño", que con forma semellante á dun patrón, tenta previr contra erros comúns de deseño no software. A idea dos antipatróns é dar a coñecer os problemas que carrexan certos deseños moi frecuentes, para tentar evitar que diferentes sistemas acaben unha e outra vez no mesmo *calexón sen saída por cometer os mesmos erros.

Ademais dos patróns xa vistos, actualmente existen outros patróns como o seguinte:

 • Interacción: Son patróns que nos permiten o deseño de interfaces web.

Estruturais ou modelos de patróns[editar | editar a fonte]

Para describir un patrón úsanse modelos máis ou menos estandarizados, de xeito que se expresen uniformemente e poidan constituír efectivamente un medio de comunicación uniforme entre deseñadores. Varios autores eminentes nesta área propuxeron modelos lixeiramente distintos, se ben a maioría definen os mesmos conceptos básicos.

O modelo máis común é o empregado precisamente polo GoF e consta dos seguintes apartados:

 • Nome do patrón: nome estándar do patrón polo cal será recoñecido na comunidade (normalmente exprésanse en inglés).
 • Clasificación do patrón: creacional, estrutural ou de comportamento.
 • Intención: ¿Que problema pretende resolver o patrón?
 • Tamén coñecido como: Outros nomes de uso común para o patrón.
 • Motivación: Escenario de exemplo para a aplicación do patrón.
 • Aplicabilidade: Usos comúns e criterios de aplicabilidade do patrón.
 • Estrutura: Diagramas de clases oportunos para describir as clases que interveñen no patrón.
 • Participantes: Enumeración e descrición das entidades abstractas (e os seus roles) que participan no patrón.
 • Colaboracións: Explicación das interrelacións que se dan entre os participantes.
 • Consecuencias: Consecuencias positivas e negativas no deseño derivadas da aplicación do patrón.
 • Implementación: Técnicas ou comentarios oportunos de cara á implementación do patrón.
 • Código de exemplo: Código fonte exemplo de implementación do patrón.
 • Usos coñecidos: Exemplos de sistemas reais que usan o patrón.
 • Patróns relacionados: Referencias cruzadas con outros patróns.

Relación de principais patróns GoF (Gang Of Four)[editar | editar a fonte]

Patróns creacionais[editar | editar a fonte]

 • Object Pool (Conxunto de Obxectos): (Non pertence ós patróns especificados por GoF) Obtéñense obxectos novos a través da clonación. Empregado cando o costo de crear unha clase é maior que o de clonala. Especialmente con obxectos moi complexos. Especifícase un tipo de obxecto a crear e emprégase unha interface do prototipo para xerar un novo obxecto por clonación. O proceso de clonación iníciase instanciando un tipo de obxecto da clase que queremos clonar.
 • Abstract Factory (Fábrica abstracta): Permite traballar con obxectos de distintas familias de xeito que as familias non se mesturen entre si e facendo transparente o tipo de familia concreta que se esté empregando.
 • Builder (Construtor virtual): Abstrae o proceso de creación dun obxecto complexo, centralizando dito proceso nun único punto.
 • Factory Method (Método de fabricación): Centraliza nunha clase construtora a creación de obxectos dun subtipo dun tipo determinado, ocultando ó usuario a casuística para elixir o subtipo que crear.
 • Prototype (Prototipo): Crea novos obxectos clonándoos dunha instancia xa existente.
 • Singleton (Instancia única): Garante a existencia dunha única instancia para unha clase e a creación dun mecanismo de acceso global a dita instancia.

Patróns estruturais[editar | editar a fonte]

 • Adapter (Adaptador): Adapta unha interface para que poida ser empregada por unha clase que de outro xeito non podería empregala.
 • Bridge (Ponte): Separa unha abstracción da súa implementación.
 • Composite (Obxecto composto): Permite tratar obxectos compostos coma se se tratase dun simple.
 • Decorator (Envoltorio): Engade funcionalidade a unha clase dinamicamente.
 • Facade (Fachada): Prové dunha interface unificada simple para acceder a unha interface ou grupo de interfaces dun subsistema.
 • Flyweight (Peso lixeiro): Reduce a redundancia cando gran cantidade de obxectos posúen idéntica información.
 • Proxy: Mantén un representante dun obxecto.

Patróns de comportamento[editar | editar a fonte]

 • Chain of Responsibility (Cadea de responsabilidade): Permite establecer a liña que deben levar as mensaxes para que os obxectos realicen a tarefa indicada.
 • Command (Orden): Encapsula unha operación nun obxecto, permitindo executar dita operación sen necesidade de coñecer o contido da mesma.
 • Interpreter (Intérprete): Dado unha linguaxe, define unha gramática para dita linguaxe, así como as ferramentas necesarias para interpretalo.
 • Iterator (Iterador): Permite realizar percorridos sobre obxectos compostos independentemente da implementación destes.
 • Mediator (Mediador): Define un obxecto que coordine a comunicación entre obxectos de distintas clases, pero que funcionan como un conxunto.
 • Memento (Recordo): Permite volver a estados anteriores do sistema.
 • Observer (Observador): Define unha dependencia de un-a-moitos entre obxectos, de xeito que cando un obxecto cambie de estado se notifique e actualicen automaticamente tódolos obxectos que dependen de el.
 • State (Estado): Permite que un obxecto modifique o seu comportamento cada vez que cambie o seu estado interno.
 • Strategy (Estratexia): Permite dispoñer de varios métodos para resolver un problema e elixir cal empregar en tempo de execución.
 • Template Method (Método modelo): Define nunha operación o esqueleto dun algoritmo, delegando nas subclases algúns dos seus pasos. Isto permite que as subclases redefinan certos pasos dun algoritmo sen cambiar a súa estrutura.
 • Visitor (Visitante): Permite definir novas operacións sobre unha xerarquía de clases sen modificar as clases sobre as que opera.

Patróns de interacción[editar | editar a fonte]

A primeira tentativa por aplicar este concepto no deseño das interfaces de usuario deuse por Ward Cummingham e Kent Beck, que adaptaron a proposta de C. Alexander e crearon cinco patróns de interface: Window per task, Few panes, Standard panes, Nouns and verbs, e Short Menu. En anos máis recentes investigadores como Martin Van Welie, Jennifer Tidwell, Jaime Muñoz desenvolveron coleccións de patróns de interacción para a World Wide Web. En ditas coleccións captan a experiencia de programadores e deseñadores expertos no desenvolvemento de interfaces empregables e condensan esta experiencia nunha serie de guías ou recomendacións, que poidan ser empregadas polos desenvolvedores novatos có propósito de que en pouco tempo adquiran a habilidade de deseñar interfaces que incidan na satisfacción dos usuarios. Os patróns de interacción procuran o reemprego de interfaces eficaces e un manexo óptimo dos recursos das páxinas web, facendo máis eficaz o consumo de tempo no deseño do sitio web e permitindo ós programadores novatos adquirir máis experiencia.

Aplicación en ámbitos concretos[editar | editar a fonte]

Ademais da súa aplicación directa na construción de software en xeral e, derivado precisamente do gran éxito que tiveron, os patróns de deseño foron aplicados a múltiples ámbitos concretos producíndose "linguaxes de patróns" e extensos "catálogos" da man de diversos autores.

En particular son notorios os esforzos nos seguintes ámbitos:

 • Patróns de interfaces de usuario, isto é, aqueles que intentan definir os mellores xeitos de construír interfaces home-máquina (véxase Interacción persoa-computador, Interface gráfica de usuario).
 • Patróns para a construción de sistemas empresariais, onde se requiren especiais esforzos en infraestruturas de software e un nivel de abstracción importante para maximizar factores como a escalabilidade ou o mantemento do sistema.
 • Patróns para a integración de sistemas (véxase Integración de aplicacións empresariais), é dicir, para a intercomunicación e coordinación de sistemas heteroxéneos.
 • Patróns de fluxos de traballo, isto é, para a definición, construción e integración de sistemas abstractos de xestión de fluxos de traballo e procesos con sistemas empresariais. Véxase tamén BPM.

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Commons
Commons ten máis contidos multimedia sobre: Patrón de deseño

Bibliografía[editar | editar a fonte]

 • Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software - Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides - Addison Wesley (GoF- Gang of Four)
 • A System of Patterns - Buschmann, Meunier, Rohnert, Sommerlad, Stal - Wiley
 • UML y Patrones. Introducción al análisis y diseño orientado a objetos - Larman - Prentice Hall
 • AntiPatterns. Refactoring Software, Architectures and Projects in Crisis - Brown, Malveau, McCormick Mowbray - Wiley
 • Patterns in Java - Mark Grand - Wiley
 • EJB Design Patterns - Floyd Marinescu - Wiley
 • Head First Design Patterns - O'Reilly

Outros artigos[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]