Normativa oficial do galego - A acentuación

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Normativa oficial do galego
Índice
 1. O alfabeto
 2. A acentuación
 3. O guión
 4. Uso das maiúsculas
 5. A diérese
 6. O apóstrofo
 7. Os signos de interrogación e de admiración
 8. Grupos consonánticos
 9. Sufixos e terminacións
 10. Outras particularidades
 11. Formación do plural
 12. Formación do feminino
 13. Comparativos e superlativos
 14. O artigo
 15. Pronomes
 16. Numerais
 17. Verbo
 18. Adverbios e locucións adverbiais
 19. Preposicións e locucións prepositivas
 20. Conxuncións e locucións conxuntivas

A acentuación[editar | editar a fonte]

O acento gráfico[editar | editar a fonte]

Unhas regras de acentuación adecuadas ao galego deben permitir recoñecer a sílaba tónica en todos os casos, ser facilmente memorizables e esixir un uso mínimo de acentos gráficos.

No galego só se usa un tipo de acento gráfico, o agudo (´).

Palabras agudas[editar | editar a fonte]

As palabras agudas ou oxítonas acentúanse graficamente cando son polisílabas e rematan en vogal, en vogal + n, en vogal + s ou en vogal + ns: mazá, café, alí, tirizó, calacú, irmán, alguén, ninguén, latín, corazón, algún, ningún, mazás, cafés, cadrís, tirizós, calacús, irmáns, reféns, latíns, corazóns, algúns, comúns.

Non se acentúan cando son monosílabas nin cando acaban en ditongo decrecente (seguido ou non de n ou s) ou noutra consoante que non sexa -n ou -s. Así: xa, la, fe, di, si, cu, Xan, can, len, din, don, fun, tres, amei, amou, seguiu, recibiu, colleu, ademais, capitais, papeis, españois, azuis, capital, papel, cantar...

Para a acentuación de i, u en hiato, véxase acentuación de i, u en hiato.

Palabras graves[editar | editar a fonte]

Levan acento gráfico as palabras graves ou paroxítonas cando rematan en consoante distinta de -n ou -s e en grupos consonánticos distintos de -ns. Así: móbil, carácter, alférez, fórceps, bíceps, Félix, clímax. Tamén se acentúan as palabras graves con ditongo decrecente na última sílaba: amábeis.

En consecuencia, non se acentúan as palabras graves rematadas en vogal, vogal + n, vogal + s ou vogal + ns. Así: canta, cantara; cantan, cantaran; cantas, cantaras, lapis; canons, colons, dolmens.

Para a acentuación de i, u en hiato, véxase acentuación de i, u en hiato.

Palabras esdrúxulas[editar | editar a fonte]

As palabras esdrúxulas ou proparoxítonas levan sempre acento gráfico: bárbaro, tépedo, tónico...

Acentuación de i, u en hiato[editar | editar a fonte]

Con independencia do establecido nos epígrafes precedentes, as vogais i, u tónicas acentúanse graficamente cando van inmediatamente antes ou despois dunha vogal átona, para indicar que ambas as vogais pertencen a sílabas distintas e que, polo tanto, non forman ditongo. Así: acentúo, aínda, baúl,caída, Coímbra, constituíu, egoísmo, miúdo, moía, prexuízo, raíña, raíz, roía, ruído, saía, saín, saír, súa, traía, túa, xuízo etc. Para os efectos de indicar que non forman ditongo coa anterior, as vogais i, u tónicas non se acentúan graficamente cando entre ambas aparece o grafema h: prohibido.

Non levan acento gráfico, as vogais i, u tónicas que forman ditongo crecente ou decrecente coa vogal que as segue ou que as precede: bilingüismo, lingüista, puido, partiu, seguiu.

Acentuación dos estranxeirismos e latinismos[editar | editar a fonte]

Os latinismos e palabras estranxeiras de circulación corrente, aínda que non estean plenamente adaptadas ao galego, seguen as regras de acentuación enunciadas anteriormente. Así:

 • Palabras agudas: autobús, iglú, obús, organdí, popurrí, puré, ralentí, tabú, vermú, xampú, iglús, purés, xampús; aerosol, anorak, argot, autocar, autostop, ballet, boicot, coñac, fagot, iceberg, leitmotiv, neceser, relax, voleibol.
 • Palabras graves: accésit, béisbol, cénit, ídem, karaoke, líder, álbum, médium, macádam, quórum, réquiem, smóking, superávit, tándem, télex, tótem; harakiri, ioga, lapilli, mitin, pelotari, penalti, pizza, quimono,ravioli, zombi.
 • Palabras esdrúxulas: bádminton, búmerang, cárdigan, déficit, hábitat, hándicap, ínterim, magníficat, párkinson.

As palabras rematadas graficamente en -y teñen o mesmo tratamento ca as rematadas en -i: playboy, spray (coma convoi, samurai), hóckey, hippy, hobby, rugby, whisky.

As palabras estranxeiras e latinismos poden carecer do acento gráfico correspondente e manter integramente a grafía propia da lingua de que proceden cando se escriban destacadas para subliñar o seu carácter de estranxeirismos.

Casos especiais de acentuación[editar | editar a fonte]

O acento diacrítico[editar | editar a fonte]

Utilízase o acento gráfico con función diacrítica para distinguir dúas palabras que teñen a mesma forma na escrita, pero que se diferencian porque a vogal tónica ten diferente timbre ou porque unha palabra é tónica e a outra átona (póla/pola, dá/da). En moitos casos non é necesario facer diferenzas gráficas, porque o significado das palabras resulta claro ao apareceren en contextos diferentes: el colle (o aberto), colle ti(o pechado), el mete (e aberto), mete ti (e pechado) etc. Outras veces pode haber confusións e por iso cómpre poñerlle acento a unha das dúas formas homógrafas; neste caso pónselle sempre acento gráfico á palabra que ten vogal aberta ou á que é tónica. Así:

á (a (preposición) + a (artigo); ala, substantivo) a (artigo; pronome persoal átono; preposición; letra; nome da letra, A símbolo do ampere)
ás (a (preposición) + as (artigo); alas, substantivo) as (artigo; pronome persoal átono; nome da letra)
bóla (esfera, pelota, balón, mentira) bola (peza de pan)
bólas (esferas, pelotas, balóns, mentiras, un xogo, testículos) bolas (pezas de pan)
(ca (conxunción) + a (artigo)) ca (conxunción, interxección, símbolo da centiárea e Ca símbolo do calcio)
cás (ca (conxunción) + as (artigo)) cas (preposición)
chá (‘plana’) cha (che (pronome persoal) + a (pronome))
chás (‘planas’) chas (che (pronome persoal) + as (pronome))
(ca (conxunción) + o (artigo)) co (con (preposición) + o (artigo), Co símbolo do cobalto)
cós (ca (conxunción) + os (artigo); substantivo) cos (con (preposición) + os (artigo))
cómpre (‘é mester’; de cumprir, pero para o significado de "ser necesario" ou "conveniente") compre (de comprar, ‘merque’)
cómpren (‘son mester’; de cumprir, pero para o significado de "ser necesario" ou "conveniente") compren (de comprar, ‘merquen’)
(pres. e imp. de dar) - As formas pronominais proclíticas levan acento. P. ex.: dámo, dállo da (de(preposición) + a (artigo), símbolo da deciárea)
dás (pres. de dar) - As formas pronominais proclíticas levan til. P. ex.: dásmos, dásme das (de (preposición) + as (artigo))
(‘compaixón’; nota musical) do (de (preposición) + o (artigo))
dós (‘compaixóns’; nota musical) dos (de(preposición) + os (artigo))
é (pres. de ser) - As formas proclíticas levan til. P. ex.: éche, évos e (conxunción, letra, nome da letra)
fóra (adverbio, preposición, interxección) fora (antepretérito ou pluscuamperfecto de ser e ir)
(‘ruín’) ma (me (pronome persoal) + a (artigo))
máis (adverbio, indefinido, substantivo) mais (conxunción)
más (‘ruíns’) mas (me (pronome persoal) + as (artigo))
(substantivo) no (en(preposición) + o (artigo), variante do pronome persoal átono o, No símbolo do nobelio, NO símbolo de noroeste)
nós (pronome persoal tónico; plural de ) nos (pronome persoal átono; en(preposición) + os (artigo))
ó (a(preposición) + o (artigo), oh interxección) o (artigo; pronome persoal átono, letra, nome da letra, O símbolo do osíxeno e oeste)
ós (a (preposición) + os (artigo)) os (artigo; pronome persoal átono, nome da letra)
óso (do corpo) oso (animal, OSO símbolo de oés-suroeste)
ósos (do corpo) osos (animais)
(parte do corpo) pe (nome da letra)
pés (plural da parte do corpo) pes (plural do nome da letra)
póla (‘rama’) pola (‘galiña’; por (preposición) + la (artigo))
pólas (‘ramas’) polas (‘galiñas’; por (preposición) + las (artigo))
pór ("poñer") - As formas pronominais proclíticas levan til. P. ex.: pórlles, pórnos por (preposición)
présa ("apuro") presa ("prendida"; "presada")
("sede eclesiástica"; imperativo de ser) - O plural do substantivo leva til sés se (conxugación; pronome persoal, Se símbolo do selenio, SE símbolo de sueste)
(adverbio, adxectivo, substantivo) so (preposición, SO símbolo de suroeste)
("infusión", "árbore") te (pronome persoal, símbolo do telurio; nome da letra, Te símbolo do telurio)
tés ("infusións") tes (presente de ter; nome da letra)
vén (pres. de vir) ven (pres. de ver; imp. de vir)
vés (pres. de vir) ves (pres. de ver)
vós (pronome persoal tónico) vos (pronome persoal átono)

Noutros casos o acento só se utilizará en contexto ambiguos e marcando sempre ortograficamente a palabra con vogal aberta: (el) ten / ten (ti).

Para os interrogativos e exclamativos véxase outros casos.

O verbo con pronome enclítico e cos alomorfos do artigo lo(s), la(s)[editar | editar a fonte]

Cando os verbos levan pronomes enclíticos, no tocante á acentuación gráfica compórtanse coma se fosen unha soa palabra. Por iso escribimos cantará / cantara, cantaraa /cantáraa; beberá / bebera, beberaa /bebéraa; recibirá / recibira, recibiraa / recibíraa; bebérala /beberala; cantárana / cantarana; métese; méteseche; meteuse;metéusenos; tómao; fixéronllelo etc.

Se se utiliza a combinación verbo + variante alomórfica –lo do artigo, acentúase tamén coma se fose unha única palabra: cóme-lo caldo / come-lo caldo, bebéra-la auga / bebera-la auga etc.

As formas verbais que levan acento diacrítico mantéñeno cando van seguidas dunha forma átona do pronome: é / élle / éa;dáo / dáme / dálle; ti dálo á forza / dáslle; vélo comprar?

Os adverbios en -mente. Palabras compostas[editar | editar a fonte]

Por se tratar de palabras graves rematadas en vogal, resulta innecesario o acento gráfico nos adverbios en -mente. Por iso debemos escribir comicamente, comunmente, dificilmente, friamente, habilmente, rapidamente,rexamente, finxidamente, utilmente... No caso de apareceren varios adverbios en -mente coordinados, esta terminación só aparece no derradeiro, e os anteriores manteñen o seu acento: cómoda e facilmente.

Tampouco mantén o acento gráfico o primeiro termo das palabras compostas xa soldadas: Riotorto, fervellasverzas, vichelocrego etc.

Outros casos[editar | editar a fonte]

A utilización de recursos gráficos para distinguir entre as funcións gramaticais que pode ter unha mesma palabra debe reducirse a aqueles casos que poidan causar problemas de interpretación do texto escrito. Por outra parte, o acento diacrítico utilízase unicamente para diferenciar palabras en principio homógrafas mais non homófonas, polo que o seu uso para diferenciar, por exemplo, este, ese,aquel etc. en función substantiva de este, ese, aquel etc. En función adxectiva, supoñería a introdución dun novo criterio non xustificado. De acordo con isto, non se acentúan en ningún caso nin os demostrativos nin o indefinido e numeral un: esta mesa, quero esta, mira esa, colle aquela, un can, un deles, dáme un. Cal, cando, canto, como, onde, que e quen non se acentúan en interrogativas e exclamativas directas: cal queres?, cando vés?, canto queres?, como che vai?, onde está?, que queres?, quen cho deu?, que desgraza!

Tampouco se acentúan as formas do interrogativo e exclamativo cando introducen interrogativas indirectas (pregúntalle cando volve, pregúntalle onde está, preguntoulle cal quería), agás cando fose preciso para evitar posibles anfiboloxías: dille qué queres, / dille que queres, xa sabes que hai?, xa sabes cánto lle custou / xa sabes canto lle custou etc.

Diferenzas coa ortografía castelá[editar | editar a fonte]

 • Os adverbios acabados en -mente en galego non levan til, en castelán conservan o til segundo se adverbio normal. Ex: rapidamente / rápidamente; actualmente / actualmente
 • Os interrogativos e exclamativos non levan til en galego (agás cando fose preciso para evitar posibles anfiboloxías), en castelán si.
 • As palabras agudas que acaban en ditongo decrecente seguido de n ou s, en galego non levan til e cando son graves si.

En castelán seguen as regras de acentuación, é dicir, as agudas acabadas en n ou s levan til e as graves non. Ex: ademais / hacéis; amábeis / hicisteis

 • As palabras que teñen un hiato formado por dúas vogais con i, u e cando a vogal tónica é a segunda, en galego leva sempre til, en castelán non. ruído / ruido