Integración social

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.


A integración social son todas aquelas accións e intervencións que facilitan e posibilitan que as persoas desenvolvan as súas capacidades persoais e sociais.

Cada persoa parte con máis ou menos habilidades e cunhas necesidades concretas, dependendo da súa situación, os ritmos son diferentes e polo tanto teñen metas variadas e variables, o que fai que os seus procesos de integración teñan que ser personalizados e flexibles.

En España[editar | editar a fonte]

En España existe un ciclo formativo de grao superior Técnico/a en Integración Social.

As/os profesionais desta titulación exercen a súa actividade no sector dos servizos ás persoas: asistencias, educativa, apoio na xestión doméstica e psicosociais, e no sector de servizos á comunidade: atención psicosocial a colectivos e persoas en desvantaxe social, mediación comunitaria, inserción ocupacional e laboral e promoción da igualdade de oportunidades.

A titulación co Real Decreto 1074/2012, de 13 de xullo polo que establece o título de Técnico/a Superior en Integración Social.

Os módulos de ensinanza impartidos neste ciclo superior son os seguintes:

Contexto da intervención social[editar | editar a fonte]

 • Análise dos procesos de desenvolvemento evolutivo do ser humano.
 • Conceptos e procesos básicos de psicoloxía social e socioloxía.
 • Análise da estrutura e procesos de dinámica social.
 • Psicoloxía da exclusión social.
 • Análise de necesidades, marxinacións e exclusións.
 • Interpretación do marco da intervención social.
 • Determinación dos ámbitos de intervención social.
 • Caracterización de servizos e programas de intervención social.

Inserción sociolaboral[editar | editar a fonte]

 • Caracterización do contexto da inserción sociolaboral.
 • Planificación de intervencións de inserción laboral.
 • Aplicación de técnicas de adestramento en habilidades sociolaborais.
 • Planificación de actividades de inserción laboral.
 • Definición de procedementos para o seguimento e avaliación do proceso de inserción sociolaboral.

Atención a unidades de convivencia[editar | editar a fonte]

 • Planificación da intervención na unidade de convivencia.
 • Organización da intervención en unidades de convivencia.
 • Deseño de actividades do proxecto de intervención en unidades de convivencia.
 • Organización de estratexias de intervención.
 • Estratexias de intervención en violencia doméstica.
 • Realización de actividades para o seguimento e control da intervención.

Mediación comunitaria[editar | editar a fonte]

 • Planificación das intervencións de mediación.
 • Organización das actuacións para a prevención de conflitos.
 • Realización de actividades dos procesos de mediación comunitaria.
 • Realización de actividades de avaliación da mediación.

Apoio á intervención educativa[editar | editar a fonte]

 • Caracterización do apoio na intervención educativa.
 • Organización do apoio á intervención educativa.
 • Desenvolvemento de actividades de apoio á intervención educativa.
 • Realización do seguimento do proceso de apoio.

Promoción da autonomía persoal[editar | editar a fonte]

 • Elaboración de programas de adestramento de habilidades de autonomía persoal e social.
 • Organización de actividades de adquisición de habilidades da vida diaria.
 • Organización de actividades de adquisición de competencias básicas de mobilidade.
 • Organización de actividades de adestramento e adquisición de habilidades socias.
 • Organización de actividades de estimulación, mantemento e rehabilitación de capacidades cognitivas.
 • Desenvolvemento de actividades de adquisición e adestramento de habilidades básicas de autonomía persoal e social.
 • Realización de actividades de seguimento do proceso de promoción de habilidades de autonomía persoal e social.

Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación[editar | editar a fonte]

 • Detección de necesidades e procesos de intervención.
 • Organización da intervención.
 • Aplicación de sistemas de comunicación alternativa con axuda.
 • Aplicación de sistemas de comunicación alternativa sen axuda.
 • Comprobación da eficacia dos sistemas de comunicación.

Metodoloxía da intervención social[editar | editar a fonte]

 • Determinación de métodos, técnicas e instrumentos de análise da realidade.
 • Determinación dos elementos de proxectos de intervención social.
 • Determinación de estratexias de promoción e difusión de proxectos de intervención.
 • Incorporación da perspectiva de xénero nos proxectos de intervención social.
 • Definición de procedementos de avaliación de proxectos de intervención social.

Primeiros auxilios[editar | editar a fonte]

 • Valoración inicial de asistencia en urxencia.
 • Aplicación de técnicas de soporte vital.
 • Aplicación de procedementos de inmobilización e mobilización.
 • Aplicación de técnicas de apio psicolóxico e de autocontrol.

Habilidades sociais[editar | editar a fonte]

 • Posta en marcha  de estratexias e técnicas que favorezan a relación social e a comunicación.
 • Dinamización do traballo en grupo.
 • Condución de reunións.
 • Estratexias de xestión de conflitos e toma de decisións.
 • Avaliación da competencia social e procesos de grupo.

Proxecto de integración social[editar | editar a fonte]

 • Identificación de necesidades do sector produtivo da organización da empresa.
 • Deseño de proxectos relacionados co sector.
 • Planificación da execución do proxecto.
 • Definición de procedementos de control e avaliación da execución do proxecto.

Formación e orientación laboral[editar | editar a fonte]

 • Busca activa de emprego.
 • Xestión do conflito e equipos de traballo.
 • Contrato de traballo.
 • Seguridade Social, emprego e desemprego.
 • Avaliación de riscos profesionais.
 • Planificación da prevención de riscos na empresa.
 • Aplicación de medidas de prevención e protección na empresa.

Empresa e iniciativa emprendedora[editar | editar a fonte]

 • Iniciativa emprendedora.
 • A empresa e a súa contorna.
 • Creación e posta en marcha dunha empresa.
 • Función administrativa.

Formación en centros de traballo[editar | editar a fonte]

 • Identificación da estrutura e organización empresarial.
 • Aplicación de hábitos éticos e laborais.
 • Realización de operacións de preparación da actividade laboral.
 • Posta en marcha das actividades previstas no plan de traballo.
 • Cumprimento dos criterios de seguridade e hixiene.
 • Análise do servizo prestado.

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]